99.Професій¬но-кваліфікаційне просування керівників, професіоналів і фахівців.

Планування трудової кар'єри фахівців і керівників у організа¬ції полягає у визначенні цілей розвитку працівника та шляхів, що ведуть до їхнього досягнення. Реалізація плану розвитку кар'єри передбачає, з одного боку, професійний розвиток фахівця, а з ін¬шого — послідовне зайняття ним посад, досвід роботи на яких необхідний для виконання трудових обов'язків на новому більш відповідальному місці.

Однією з найпоширеніших моделей управління розвитком кар'є¬ри фахівців стала модель партнерства. Це партнерство передба¬чає співробітництво трьох сторін — фахівця, його керівника та служби управління персоналом організації. Працівник несе без¬посередню відповідальність за планування й розвиток власної кар'єри. Одночасно керівник виступає в ролі наставника або спон¬сора свого співробітника [14, 172]. Служба управління персона¬лом відіграє роль професійного консультанта та водночас керує процесом розвитку кар'єри фахівця в організації.

Професійно-кваліфікаційне просування фахівців і керівників у організації проводиться на основі:

—розробки чітких вимог до фахівця як умови його професій¬но-кваліфікаційного просування (стаж роботи за спеціальністю,на займаній посаді, рівень професійної підготовки, наявність вче¬ного ступеня чи звання, проходження підвищення кваліфікації чи професійної перепідготовки тощо);

—обґрунтування напрямів просування (по горизонталі, вер¬тикалі, комбіноване), зокрема й типових варіантів;

—додержання принципів планомірності та послідовності в професійно-кваліфікаційному просуванні;

—      інформованості фахівців та їхньої активної участі у вирі¬  шенні питань планування власної трудової кар'єри;

—об'єктивні оцінки результатів трудової діяльності фахівців, визначення відповідності їхніх професійних, ділових і особистих якостей займаній посаді, виділення перспективних фахівців з ор¬ганізаторськими здібностями та включення їх у резерв на посади керівників.

Робота щодо встановлення ступеня відповідності професій¬них, ділових та особистих якостей фахівців займаній посаді має здійснюватися службою управління персоналом організації в про¬цесі профорієнтації, виробничої адаптації молодих фахівців, пе¬ріодичних і поточних атестацій працівників.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193  Наверх ↑