Зміст

1.      Поняття про організацію і методику аудиту.

2.      Визначте загальні методичні підходи до методики та організації аудиту.

3.      Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. Кодекс професійної етики аудиторів.

4.      Дайте визначення методики аудиту і аудиторських процедур.

5.      З чого складається нормативна база аудиту?

6.      Предмет організації і методики аудиту.

7.      Метод організації і методики  аудиту.

8.      Методи фактичної аудиторської перевірки.

9.      Економічна інформація, її призначення та використання в аудиторському процесі.

10.  Аудиторська фірма як суб'єкт підприємництва.

11.  Організація створення  та реєстрації аудиторської фірми.

12.  Організаційно – правові форми підприємницької діяльності в аудиті.

13.  Установчі документи аудиторської фірми, їх склад та структура.

14.  Організація управління аудиторською фірмою.

15.  Внутрішньо-фірмові нормативні документи аудиторської фірми.

16.  Чому необхідно аудитору оцінювати стан підприємства та планувати перевірку?

17.  Назвіть та охарактеризуйте етапи аудиторської перевірки.

18.  Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю.

19.  Планування діяльності аудиторської фірми.

20.  Організація підготовки загального плану аудиту.

21.  Складання стратегії та плану аудиторської перевірки

22.  Підбір персоналу аудиторської фірми та управління ним.

23.  Організація праці аудиторів.

24.  Контроль якості роботи персоналу аудиторської фірми.

25.  Професійна етика аудиторів та їх відповідальність.

26.  Інформаційні технології управлінні аудиторською фірмою.

27.  Особливості проведення  аудиту в комп'ютерному середовищі.

28.  Методи отримання аудиторських доказів.

29.  Поняття облікової політики підприємства та її перевірка.

30.  Послідовність проведення аудиту установчих та інших документів, розрахунків, видів діяльності.

31.  Які питання необхідно внести до програми аудиту установчих документів і власного капіталу?

32.  Мета, завдання, нормативно – правова база аудиту власного капіталу.

33.  Особливості  аудиторської програми при аудиті власного капіталу

34.  Аудит необоротних активів (методика і організація).

35.  Які питання необхідно внести до програми аудиту нематеріальних активів?

36.  Аудит грошових коштів (методика і організація).

37.  Організація аудиту грошових коштів та методика його проведення

38.  Мета, основні завдання, джерела інформації, нормативно – правова база  аудиту касових операцій.

39.  Методика аудиту касових операцій. 

40.  Навести етапи перевірки операцій на рахунках в банках.

41.  Які питання необхідно внести до програми аудиту короткострокових кредитів банку.

42.  Які питання необхідно внести до програми аудиту дебіторської заборгованості?

43.  Наведіть джерела інформації при проведенні аудиту дебіторської заборгованості.

44.  Мета, основні завдання, джерела інформації, нормативно – правова база аудиту  запасів.

45.  Методи та методика проведення аудиту праці та її оплати.

46.  Мета, завдання, джерела інформації нормативно–правова база аудиту праці та її оплати. 

47.  Які питання необхідно внести до програми аудиту довгострокових зобов’язань?

48.  Які питання необхідно внести до програми аудиту поточних зобов’язань?

49.   Мета, основні завдання, джерела інформації, нормативно-правова база аудиту витрат діяльності.

50.  Які питання необхідно внести до програми аудиту фінансових інвестицій?

51.  Методи та методика аудиту доходів  і фінансових результатів.

52.  Джерела інформації при проведенні аудиту зобовязань.

53.  Мета, основні завдання, джерела інформації, нормативно – правова база аудиту  доходів і результатів діяльності.

54.  Мета, основні завдання, джерела інформації, нормативно – правова база аудиту розрахунків з бюджетом.

55.  Узагальнення результатів аудиту фінансової звітності.

56.  Організація завершального етапу аудиту фінансової звітності.

57.  Інформаційне забезпечення завершального етапу аудиту фінансової звітності.

58.  Методика аудиту балансу та звіту про фінансові результати.

59.  Аудит звіту про рух грошових коштів.

60.  Аудит звіту про власний капітал.

61.  Які питання необхідно внести до програми аудиту показників фінансової звітності?

62.  Особливості організації і методики аудиту консолідованої фінансової звітності.

63.  Аудиторські послуги та їх види.

64.  Поняття і види аудиторських послуг.

65.  Які викривлення фінансової звітності являються суттєвими?

66.  Поняття аудиторського висновку і аудиторського звіту.

67.  Аудиторський звіт та його підготовка.

68.  Аудиторський висновок, його підготовка та передача замовнику.

69.  Мета та завдання спеціальних видів аудиту.

70.  Особливості аудиту фінансової звітності акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій.

71.  Особливості аудиту підприємств малого бізнесу.

72.  Джерела інформації при проведенні аудиту розрахунків з постачальниками.

73.  Які питання необхідно внести до програми аудиту розрахунків з  підзвітними особами?

74.  Особливості аудиту фінансової звітності підприємств з іноземними інвестиціями.

75.  Які питання необхідно внести до програми аудиту розрахунків з покупцями і замовниками?

76.  Особливості аудиту консолідованої фінансової звітності.

77.  Аудит за спеціальними аудиторськими завданнями (за їх видами).

78.  Аудиторські послуги та їх організація.

79.  Інформаційне забезпечення виконання аудиторських послуг (за їх видами).

80.  Особливості надання аудиторських послуг (за їх видами).

81.  Внутрішній аудит в системі управління.

82.  Організаційні аспекти внутрішнього аудиту

83.  Мета та завдання внутрішнього аудиту.

84.  Взаємозв'язок і відмінності внутрішнього і зовнішнього аудиту.

85.  Робочі та підсумкові документи внутрішніх аудиторів.

86.  Аудит і державний фінансовий контроль, проблеми співіснування.

87.  Законодавча база аудиторської діяльності та проблеми її формування.

88.  Особливості аудиту акціонерних товариств.

89.  Оцінка можливості безперервного функціонування підприємства.

90.  Підготовка та підвищення кваліфікації аудиторів в Україні.

91.  Правовий та соціальний захист аудиторів України.

92.  Проблеми міжнародного співробітництва аудиторів.

93.  Методика формування аудиторських доказів за окремими напрямками аудиторської перевірки (капітал, запаси, зобов'язання та інші).

94.  Проблеми розвитку аудиту в Україні та розширення попиту на аудиторські послуги.

95.  Шляхи вдосконалення організації та регулювання аудиту

96.  Особливості організації і методики аудиту за спеціальним аудиторським завданням

97.  Мета та завдання спеціальних видів аудиту

98.  Екологічний аудит в Україні.

99.    Особливості організації та методики проведення аудиту фінансової звітності акціонерних товариств та підприємств-емітентів  облігацій.

100.Поняття і сутність аудиту ефективності та основні засади його організації.

101.Методи і прийоми аудиту ефективності.

102.Фази та етапи процесу аудиту ефективності та їх суть.

103.Підготовка до проведення аудиту ефективності.

104.Вибір теми та визначення об’єктів аудиту ефективності.

105.Мета і характер планування завдань для проведення аудиту ефективності.

106.Основні елементи системи адміністративного контролю та його відмінність від внутрішнього бухгалтерського контролю.

107.Оцінка ризиків у ході аудиту ефективності.

108.Джерела та процедури одержання аудиторських доказів.

109.Завершення і узагальнення результатів аудиту ефективності.

110.Аналіз результатів аудиту ефективності та їх документальне оформлення.

111.Формування висновків та рекомендацій за результатами аудиту ефективності.

112.Обсяг і структура аудиторського звіту (висновку) за результатами аудиту ефективності та вимоги до його складання й оформлення.

113.Нагляд за виконанням висновків та рекомендацій за результатами аудиту ефективності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  Наверх ↑