123.Оцінка балансу та його значення для аналізу фінансового стану підприємства.

Бухгалтерський баланс – звіт про фінансове становище фірми в певний час, в якому згруповано господарські засоби з одного боку за їх складом та розміщенням, а з іншого – за джерелами їх формування. Балансовий звіт складається на певну дату. Баланс може бути річним, квартальним або місячним.

Б п-ва складається на підставі рівності: Активи=Влас.Капітал+Зобов’язання.

Активи п-ва за ек характеристикою поділяються на необоротні та оборотні. Необороті: осн засоби за залишковою вартістю, немат ативи, незавершені кап вкладення, довгострок фін вкладення. Оборотні активи: запаси (сировина, паливо, МШП), дебеторська заборгованість, ліквідні ЦП, грошові кошти (в касі та на р/р).

Власний капітал п-ва складається з: 1)статут фонду, 2)пайовий капітал, 3)нерозподілений прибуток (розширення в-ва, фін-ня соц програм, виплата дивідендів, створення резервного фонду). Зобов’язання бувають короткострокові і довгострокові. Короткостр: короткост банків кредити. кредитор заборгованість по товарним оп-ціям, кред заборгованість по розрах з бюдетом, по оплаті праці, перед іншими кредиторами. Довгострок: корпорат облігації, довгострок кредити, лізінг і оренда, пенсійні розрахунки, заборгованість по оплаті податків.

Розрізняють 4 типи балансів: 1.Вертикальний Б з понижуючою ліквідністю, 2.Вертикальний Б з підвищуючою ліквідністю, 3.Горизонтальний Б з понижуючою ліквідністю, 4.Горизонтальний Б з підвищоючою ліквідністю

Аналізуючи Б можна розрахувати багато показників. За допомогою аналізу балансу можна провести оцінку структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства, прогнозування майбутніх потреб у позиках. Можна оцінити та прогнозувати зміни в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149  Наверх ↑