3. Методи дослідження соціально-економічних проблем праці.

Зв’язок економіки праці з іншими науками

Методом економіки праці є діалектичний метод, який дозволяє розглядати питання в розвитку і взаємозалежності.

Метод економіки праці включає і наукову абстракцію, і узагальнення, коли відкидається все випадкове, одиничне і досліджуються стійкі та типові властивості і закономірності.

Свої висновки економіка праці провіряє на практиці. Важливу групу складають аналітичні методи. Вони засновані на розмежуванні складних економічних процесів на відповідні їх елементи і глибокому їх вивченню (наприклад, вивчення елементів, які входять до складу заробітної плати – заробітна плата і премія).

В деяких випадках застосовуються економічні експерименти, наприклад, призначається величина заробітної плати в особливих умовах праці і вивчаються наслідки.

В економіки праці все ширше застосовуються економіко-математичні методи і моделі, економічні прогнози (наприклад, можлива поведінка персоналу та ін.).

Зв’язок економіки праці з іншими науками. Економіка праці, яка вивчає суспільний устрій праці, використовує висновки і рекомендації всіх інших наук, так чи інакше пов’язаних з процесом праці:

· соціологія праці – вивчає соціальні відносини і процеси в сфері праці. Соціальні відносини визначаються подібністю і відмінністю соціального положення, інтересів і трудової поведінки різноманітних соціальних груп і окремих працівників.

· психологія праці – вивчення психологічних властивостей і здібностей особистості в процесі праці.

· фізіологія праці – вивчає стан організму людини в процесі праці.

· трудове право – вивчення трудового законодавства, реалізується через соціальний контроль поведінки в сфері праці.

· основи економічної теорії – вивчає теоретичні закономірності та категорії, які відносяться до праці.

· наукова організація праці та нормування – заходи щодо вдосконалення організації праці, нормування праці, розрахунок економічного ефекту заходів.

До проміжних дисциплін можна віднести етнографію, антропологію, археологію. Етнографи порівнюють традиції і трудову етику різноманітних народів, знаходять подібні риси і відмінності трудового устрою життя в залежності від етнічної належності.

Про минулу трудову діяльність людини свідчать знахідки археологів.

Історичні етапи становлення людського роду через процес праці вивчає антропологія.

Застосування висновків і рекомендацій всіх цих наук має важливе значення для забезпечення розвитку особистості, нормального процесу відтворення робочої сили, для  раціональної організації праці на виробництві.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑