3. Трудомісткість виготовлення продукту праці

Розрізняють трудомісткість одиниці продукції та виробничої програми.

Трудомісткість одиниці продукції - це витрати праці на її виготовлення.

Трудомісткість виробничої програми містить витрати праці на виготовлення всього обсягу продукції, яка має бути виготовлена в певному періоді, та визначається за формулою:

Описание: E:\result\result\Дистанцiйне навчання (ДН)\k026\02_2\image006.png

де ti - трудомісткість одиниці продукції i-го виду;

Qi - випуск продукції i-го виду, одиниць.

Розглянемо конкретний приклад.  Таблиця 3. Розрахунок трудомісткості виробничої програми підприємства

 

Продукція

Одиниця

виміру

Кількість по плану, обсяг виготовлення продукції

Планова трудомісткість одного виробу t, нормо-год.

Трудомісткість всієї програми, нормо-год.

Виріб А

шт.

10000

10

100000

Виріб В

шт.

300

20

6000

Всьго

106000

 

Розрізняють трудомісткість нормативну, планову і фактичну.

Нормативна трудомісткість розраховується на основі чинних норм праці, вимірюється в нормо-годинах. Вона використовується для визначення загального розміру трудових витрат, необхідних як для виготовлення окремих виробів, так і на виконання усієї виробничої програми.

Планова трудомісткість відрізняється від нормативної на розмір зниження трудовитрат, планованих у поточному періоді за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів.

Фактична трудомісткість - це сума фактично здійснених трудовитрат на випущений обсяг продукції або виконаний обсяг робіт, вимірюється в людино-годинах.

За змістом розрізняють технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування та управління. Виробнича трудомісткість дорівнює сумі технологічної трудомісткості та трудомісткості обслуговування. Повна трудомісткість дорівнює сумі виробничої трудомісткості та трудомісткості управління.

Технологічна трудомісткість (Тт) визначається витратами праці основних робітників - відрядників і почасовиків. Вона розраховується по виробничих операціях, деталях, вузлах і готових виробах.

Трудомісткість обслуговування (То) представляє собою витрати праці допоміжних робочих основних цехів і усіх робочих допоміжних цехів і підрозділів, зайнятих обслуговуванням виробництва. Її розрахунок проводиться по кожній операції, виробові або пропорційно технологічній трудомісткості виробів.

Виробнича трудомісткість  (Твир) є сумою трудомісткості технологічної й обслуговування, тобто це витрати праці основних і допоміжних робітників на виконання одиниці робіт.

Трудомісткість управління(Ту) складається з витрат праці керівників, спеціалістів, службовців. Одна частина таких витрат, що безпосередньо пов'язана з виготовленням виробів, прямо відноситься на ці вироби, інша частина витрат, що безпосередньо не пов'язана з виготовленням виробів, відноситься до них пропорційно виробничій трудомісткості.

Повна трудомісткість продукції (Тп) відображає всі витрати праці на виготовлення виробу . Вона визначається за формулою:

Тп=Тт+То+Ту=Твир+Ту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑