77. Контроль стану збереження ОЗ.

Послідовність і напрями контролю:

1) перевірка дотримання умов збереження ОЗ:

а) контроль повноти закріплення об'єктів ОЗ за матеріально відповідальними особами. Контроль повноти закріплення об'єктів основних засобів за матеріально відповідальними особами в структурних підрозділах підприємства здійснюється методом порівняння даних Книги го¬ловних рахунків про залишок на перше число місяця по рахунку 10 «Основні засоби» з підсумковими даними оборотної відомості про залишки основних засобів у розрізі матеріально відповідаль¬них осіб. Використовуючи дані бухгалтерії з аналітичних рахун¬ків по розрахунках з оплати праці матеріально відповідальних осіб, можна виявити факти порушень, коли ці працівники не не¬суть відповідальності за збереження основних засобів.

б) оцінка добору кадрів на посади матеріально відповідаль¬них осіб. Візуальна перевірка наявності угод з працівниками, які тимча¬сово чи постійно виконують обов'язки матеріально відповідаль¬них осіб, зустрічна перевірка через письмовий запит до право¬охоронних органів щодо можливості заборони деяким працівникам виконувати роботу, пов'язану з матеріальною відповідаль¬ністю, дають можливість визначитися в критеріях вибору об'єк¬тів для контролю, виявити взаємопов'язані порушення, нестачі і крадіжки, їх причини.

в) перевірка стану інвентарного обліку в матеріально відпо¬відальних осіб і бухгалтерії;

2) перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризації ОЗ та відображення її результатів у обліку. Ревізор повинен уважно вивчити матеріали попередніх інвен¬таризацій, особливу увагу звертаючи на своєчасність їх прове¬дення та оформлення, відображення результатів у обліку. Зустрі¬чаються випадки формального проведення інвентаризації, коли дані про об'єкти інвентаризації переносяться в інвентаризаційні описи з інвентарних карток чи минулорічних інвентаризаційних описів. Повноту об'єктів інвентаризації встановлюють порівнян¬ням інвентарних описів з даними аналітичного обліку в оборот¬них відомостях.

Для перевірки якості інвентаризації доцільно провести вибір¬кову інвентаризацію окремих об'єктів основних засобів. Повна інвентаризація призначається: коли встановлено факти відсутно¬сті актів приймання-передавання матеріальних цінностей при звільненні і прийнятті нових працівників, інші грубі порушення чинного законодавства.

Під час проведення інвентаризації одночасно здійснюється обстеження умов зберігання, використання, технічного стану окремих об'єктів основних засобів як власних, так і орендованих, особливо тих, які не використовуються, підлягають реалізації, перебувають у запасі, консервації у зв'язку з припиненням виро¬бничої діяльності державних підприємств.

3) вибірковий контроль стану збереження ОЗ (фондів) у структурних підрозділах підприємства.

Надзвичайно важливе значення при організації ревізії ОЗ (фондів) має оцінка стану бухгалтерського обліку та оперативного контролю за їх збереженням, який здійснює бухгал¬терія підприємства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑