70. Контроль стану розрахунків з оплати праці працівників під-ва.

Перевірка операцій по нарахуванню зарплати та її виплаті є одним з найважливіших питань комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Під час ревізії розрахунків з персоналом з оплати праці слід керуватися “Кодексом законів України”, Законом України “Про оплату праці”, Законом “Про підприємство” Законом “Про відпустки” та іншими нормативними і законодавчими документами, які регулюють порядок тарифікації, нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємств.

Основним завданням контролю розрахунків з працівниками по оплаті праці є перевірка дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні заробітної плати, обов’язкових утриманнях з неї та правильності ведення бухгалтерського обліку певних розрахунків.

Ревізію розрахунків з оплати праці на підприємствах розпочинають з вивчення організації бухгалтерського обліку за рахунком 66 “Розрахунки з оплати праці” та його субрахунками 661 “Розрахунки за заробітною платою”, 662 “Розрахунки з депонентами”.

Послідовність і напрями контролю:

1) перевірка стану заборгованості і відповідності даних про за¬лишки на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» в Книзі го¬ловних рахунків, балансі з підсумковими даними в розрахунково-платіжних відомостях по графі «Сума до видачі». При наявності заборгованості за минулі періоди повинна мати місце розшифровка заборгованості по місяцях року;

2) перевірка достовірності первинних документів, які є підста¬вою для нарахування заробітної плати (табель про відпрацьова¬ний час, наряди про виконану роботу, трудові угоди і т. п.);

3) перевірка  правомірності  застосування  тарифних  ставок, умов трудових контрактів при почасовій оплаті праці;

4) перевірка обґрунтованості застосування норм і розцінок, до¬стовірності обсягів виконаних робіт при відрядній оплаті праці;

5) перевірка нарахувань доплат за роботу в нічний час, понад¬урочні роботи, щорічні основні та додаткові відпустки;

6) перевірка розрахунку утримань з нарахованої заробітної плати (прибуткового податку із заробітної плати, обов'язкових зборів у Пенсійний фонд, фонд зайнятості, стягнень за виконав¬чими листами органів суду і т. п.);

7) контроль розрахункових, розрахунково-платіжних і платіж¬них відомостей з точки зору правильності узагальнення підсум¬кової облікової інформації, оформлення документації, достовір¬ності цих документів;

8) контроль обґрунтованості бухгалтерських записів по опера¬ціях з нарахування оплати праці та прирівняних видів оплати, утриманнях із заробітної плати та фактичних обсягах виплат працюючим (аванси за другу половину місяця, заборгованості за минулі періоди, премії, допомоги при тимчасовій непрацездатно¬сті тощо);

9) перевірка розрахунків з депонентами по ЗП.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑