60. Перевірка розрахунків з підзвітними особами.

Спочатку ревізор знайомиться з організацією та видами розрах., що здійснюються через підзвітних осіб і зумовлені специфічною д-тю під-ва.

Джерелами інформації служать Журнал 3, відомість 3.2 та первинні док-ти до них. Для повноти перевірки руху готівки через підзвітних осіб ревізор використовує дані Журналу 1, відомість 1.1, касової книги та ін. касових док-тів.

Контроль використання грошей, виданих підзвіт передбачає перевірку наступних питань:

1)       чи існувала дійсна потреба використовувати готівку на оплату робіт, послуг чи придбання запасів;

2)       чи оприбутковано і відображено в обліку придбані підзвітною особою цінності;

3)       чи не завищені ціни придбаних товарів, чи дотримано встановлені обмеження закупки для 1 продавця протягом 1 дня за 1 авансовим звітом;

4)       чи своєчасно здано невикористані кошти до каси (не пізніше 1 робочого дня).

Послідовність і основні напрями контролю:

1. Контроль дотримання  правил  видачі  авансів  підзвітним особам здійснюється за методом нормативної перевірки за дата¬ми видачі з каси, обсягами сум, цільовим призначенням.

2. Перевірка доцільності, правомірності та правильності офор¬млення відряджень окремих працівників. При цьому доцільно за¬стосовувати методи аналізу та логічного взаємозв'язку виробничої д-ті підприємства, виконуваної роботи і компетенції підзвітної особи, цільового завдання і строків відрядження, фактичного виконання.

3. Контроль авансових звітів на повноту та достовірність документів з витрат, які підлягають відшкодуванню підзвітним особам, оформлення документів та авансових звітів. Здійснюється візуальна перевірка наявності основних реквізитів документів відповідно до чинного законодавства про документацію подібних операцій.

4. Перевірка правильності визначення розмірів відшкодуванням витрат на відрядження по авансових звітах. Особлива увага звертається на дотримання встановлених законодавством норм добо¬вих при відрядженнях у межах країни і за кордон при включенні в документи на оплату житла вартості харчування в готелях.

5. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів у журналі-ордері № 3 і відомості 3.2 при відображенні операцій з видачі авансів, повер¬нення надлишкових невикористаних сум, списання за рахунок відповідних джерел коштів.

6. Закінчуючи перевірку операцій по розрахунках з підзвітними особами, ревізор за допомогою арифметичної перевірки здійснюється контроль залишків та оборотів в розрізі окремих підзвітних осіб та в цілому по субрахунку 372.

7. Перевірка стану контролю бухгалтерії за своєчасністю роз¬рахунків (контроль термінів здачі авансових звітів та невикорис¬таних залишків авансів). Відповідно до чинного законодавства підзвітні особи повинні в триденний термін після закінчення строку відрядження здати до бухгалтерії авансовий звіт. У разі порушення цього терміну вся сума виданого підзвітній особі авансу зараховується як перевищення ліміту грошей у касі, що підлягає сплаті в дохід бюджету.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑