53. Методика проведення ревізії операцій на поточному рах. під-ва в банку.

Починаючи ревізію, ревізор повинен ознайомитися з особливостями організації безготівкових розрахунків ревізованого підприємства, облікового процесу, з'ясувати, які саме рахунки від¬крито ним, в яких банках. Треба врахувати, що підприємства можуть мати кілька поточних рахунків, бюджетний, валютний рахунки в різних установах банків, тому облікова інформація по господарських операціях повинна систематизуватися в поточно му обліку окремо з кожного рахунку, відкритого в банку.

Етапи контролю і методика їх здійснення:

1. Перевірка тотожності залишків у виписках банків з поточного рахунку з даними обліку по рахунках 31  “Рахунки в банках”, застосовуючи метод порівняння даних ; журналом-ордером № 1, Книгою головних рахунків станом на 1 число місяця.

2. Контроль наявності всіх виписок банку і первинних документів до них за кожним поточним рахунком у банку, їх достовірності як банківських документів.

Це найбільш трудомісткий процес контролю, бо здійснюється суцільно з усіх операцій. Тут застосовуються такі методичні прийоми:

• візуальна перевірка наявності документів;

• нормативна перевірка на відповідність правилам оформлення банківських документів;

• зустрічна перевірка в банках при підозрі на їх недостовірність, а також при виявленні відсутності окремих виписок банків чи відповідних первинних документів до них;

• арифметична перевірка на правильність установлення за лишків, загальних оборотів по кожній виписці банку.

3. Перевірка своєчасності здійснення операцій по зарахуванню банком грошових коштів на поточний рахунок підприємства та по перерахуванню за призначенням.

Для цього треба порівняти дати надходження документів до банку з датами здійснення операцій по виписках банків з поточних рахунків. Ураховуючи, що майже вся банківська система перейшла на комп'ютерну форму обліку, усі документи, які надій шли за операційний день, повинні бути проведені в цей самий день, а після операційного дня — наступного дня. Особливу увагу варто звернути на своєчасність здійснення операцій по розрахунках з бюджетом та прирівняних до них платежів.

4. Перевірка обґрунтованості використання грошових коштів з поточного рахунку підприємства. До основних прийомів контролю слід віднести: аналіз боргових зобов'язань за видами і терміном виникнення; які з них фактично починаються першочергово; аналіз використання грошових коштів на попередню оплату, аванси постачальникам; різного виду фінансові вкладення з огля¬ду на безпосередній зв'язок з виробничою діяльністю підприємст¬ва та його фінансовими можливостями.

5. Перевірка обґрунтованості списання грошових коштів безпосередньо на витрати виробництва.

Джерелами Інформації для контролю є бухгалтерські записи в Журналі-ордері №1 за К-том рах. 31 з Д-ту 23, 24, 25, 91, 92, 93.

6. Перевірка операцій при розрахунках акредитивами, чекам з лімітованих чекових книжок.

При наявності таких видів розрахунків треба перевіряти відповідність залишків та оборотів по виписках банків з реєстрами бухгалтерського обліку, повноту і своєчасність використання акредитива, повернення невикористаних залишків, повно ту оприбуткування матеріальних цінностей від постачальників, звернувши увагу, чи немає подвійної оплати.

7. Перевірка операцій по валютному рахунку підприємства. Методика перевірки така сама, як і поточного рахунку, але з урахуванням особливостей облікового процесу подібних операцій валютних розрахунків.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑