47. Методичні прийоми і способи документального контролю касових операцій.

Основні напрями ревізії:

1.       Дотримання касової дисципліни

2. Правильність оформлення касових документів і ведення обліку касових операцій                          

3. Перевірка достовірності і правомірності здійснення касовим операцій                       

Послідовність контрольних дій ревізора:

1) ознайомитися з особливостями організації облікового процесу касових операцій на ревізованому підприємстві, обумовлених видом підприємницької діяльності, структурою підприємстві ва, застосованою формою бухгалтерського обліку;           

2) ознайомитися з матеріалами попередніх ревізій і перевірок банків, податкової адміністрації та ін., результатами виконання рішень за матеріалами цього контролю;                  

3) суцільний контроль за весь ревізований період усіх касових операцій щодо:

• повноти, достовірності документів, які додаються до касових звітів за кожен день;                     

• законності, достовірності розрахунків готівкою по цих операціях;

• правильності арифметичних підрахунків з операцій за звітний день і визначення залишків на кінець дня;

• правильності перенесення залишку грошей у касі у звіті наступного дня;                              

• правильності узагальнення підсумків і відображення на рахунках бухгалтерського обліку в поточних центрах бухгалтерського обліку в частині операцій по кредиту рахунку 30 «Каса» та відомості по дебету цього рахунку.                         

При ревізії касових операцій як основний методичний прийом застосовується нормативна перевірка на відповідність здійсне¬них касових операцій чинним нормативним актам Національного банку України щодо порядку оприбуткування готівки в касу, ви¬дачі з каси, розрахунків готівкою з поточної виручки, здачі готів¬ки до банку, документації відображення в обліку. Тому ревізор повинен досконало вивчити нормативні акти уряду України, які регулюють такі операції.

Треба пам'ятати, що при здійсненні контролю, залежно від суті господарських операцій та напрямів контролю, у комплексі застосовуються ряд інших способів і методичних прийомів. Так, при перевірці дотримання встановленого ліміту готівки в касі використовують методичний прийом порівняння та арифметичні підрахунки даних про фактичний залишок грошей у касі кі¬нець дня з урахуванням неправомірної дебіторської заборговано¬сті підзвітних осіб щодо одержаних авансів на відрядження та гос¬подарські потреби, з однієї сторони, та встановленого ліміту грошей у касі, з іншої сторони. Позитивна різниця такого розрахунку свідчить про перевищення ліміту грошей у касі й належить до перерахування в дохід бюджету як штрафні санкції.

Перевіряючи цільове використання грошей, одержаних у банку, потрібно за датами і сумами порівняти дані про їх цільове призначення, визначене в чеках при одержанні грошей з банку, з даними про фактичне їх використання на основі видаткових касових ордерів.

Перевірка повноти та своєчасності оприбуткування виручки від реалізації проводиться методом порівняння даних за датами і сумами з документів структурних підрозділів підприємства, які здійснюють реалізацію продукції, інших матеріальних цінностей з даними в прибуткових касових ордерах.

Правомірність списання у видаток по касі сум на виплату за¬робітної плати перевіряється за допомогою прийому обстеження, візуальної перевірки оформлення платіжних відомостей, арифме¬тичних підрахунків загальних підсумків виплаченої і депонованої суми. У разі виникнення підозри щодо недостовірності підписів про одержання заробітної плати чи депонованої заробітної плати застосовуються прийоми зустрічної перевірки, експертного ви¬сновку спеціалістів правоохоронних органів.

Виходячи зі змісту конкретної господарської операції, відо¬браженої в касових документах, контролюється правильність ви¬значення кореспонденції рахунків у касовому звіті і журналі-ордері № 1 (або іншому відповідному реєстрі поточного бухгал¬терського обліку).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145  Наверх ↑