Питання для самоконтролю

1.         З якими обставинами пов’язується необхідність планування потреби організації в кадрах?

2.         Чому важливо планомірно розподіляти кадровий потенціал організації в часі і просторі?

3.         Яка існує залежність між прибутковістю організації та планомірністю використання кадрового ресурсу?

4.         Дія яких чинників зумовлює потребу організації в кадрах?

5.         Наведіть приклад кардинальної зміни потреби в кадрах.

6.         З якою метою організація проводить аналіз наявної чисельності та структури персоналу?

7.         Яка послідовність процедури проведення аналізу персоналу організації?

8.         За допомогою яких методів вивчається якісна потреба в кадрах?

9.         Розкрийте особливості методів розрахунку чисельності робітників.

10.     За допомогою яких методів можна розрахувати чисельність адміністративно-управлінського складу персоналу організації?

11.     Що представляє собою ринок праці?

12.     Перелічить основні характеристики зовнішнього ринку праці.

13.     Визначте особливості внутрішнього ринку праці організації.

14.     В чому проявляються властивості ринку праці щодо формування кадрового ресурсу .

15.     Розкрийте роль держави в регулюванні ринку праці.

16.     Охарактеризуйте  професійний відбір кадрів в умовах розвинутого ринку праці?

17.     Які причини спонукають організацію займатися відбором кадрів?

18.     Які методи використовуються організацією за для здійснення найму працівників?

19.     Що представляє собою метод співбесіди, та за якими причинами його вважають найбільш розповсюдженим при виборі кандидатів на вакансії?

20.     Ринкове тлумачення відбіркової співбесіди.

21.     Як умови діяльності персоналу випливають на визначення методів відбору кадрів?

Література

1.         Дятлов В.А. і др. “Управление персоналом” Учеб. Пособие для студ. экон. вузов и ф-тов. /В.А. Дятлов, А.Я. Кабанов, В.Т. Пихало – М. ПРИОР,1998.

2.         Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

3.         Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.–метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни К.: КНЕУ, 2000.

4.         Управление персоналом: Учебно-практическое пособие для студ. экон. вузов и ф-тов спец. “Менеджмент” /Под. ред. А.Я. Кабанова и др.  М.: ПРИОР, 1999.

5.         Шкатула В.Л. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: НОРМА, ИНФРА – М 1998.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑