ЗМІСТ

Передмова................................................ 3

Розділ 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу    5

1.1. Метод, методологія, методика............................. 5

1.2. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку... 6

1.3. Менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище
та сфера професійної діяльності   7

1.4. Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна........... 17

1.5. Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень.... 18

1.6. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту..... 20

1.7. Персонал організації.................................... 22

Розділ 2. Стратегія та політика менеджменту персоналу
організації    25

2.1. Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації 25

2.2. Чинники стратегії та політики менеджменту персоналу...... 32

2.3. Напрями реалізації стратегії та політики менеджменту
персоналу.................................................. 33

2.4. Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу..... 36

2.5. Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу
від генеральної стратегії розвитку організації.................... 38

2.6. Відмінності в політиці менеджменту персоналу залежно
від моделі ринку праці....................................... 41

Розділ 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу    47

3.1. Нормативно-правова база менеджменту персоналу.......... 47

3.2. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу... 54

3.3. Інформаційна база менеджменту персоналу................ 57

3.4. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу............. 58

3.5. Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу. 61

3.6. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу........... 63

Розділ 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту
персоналу    67

4.1. Особистісні якості керівника як передумова ефективного
менеджменту персоналу      67

4.2. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу 72

4.3. Комунікації в управлінні персоналом...................... 75

4.4. Типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання......... 85

4.5. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність
діяльності організації........................................ 92

Розділ 5. Служба персоналу й кадрове діловодство   99

5.1. Служба персоналу організації............................ 99

5.2. Відділ кадрів і його роль у менеджменті персоналу......... 103

5.3. Кадрове діловодство................................... 109

5.3.1. Номенклатура справ з кадрового діловодства............ 109

5.3.2. Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів....... 112

5.3.3. Облік особового складу організації..................... 117

5.3.4. Комп’ютеризація кадрового діловодства................ 120

Розділ 6. Планування та формування персоналу     124

6.1. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації
в персоналі................................................ 124

6.2. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу........ 128

6.3. Методи визначення потреб організації в персоналі......... 132

6.4. Джерела поповнення й оновлення персоналу............. 136

6.5. Методи професійного підбору кадрів.................... 141

Розділ 7. Розвиток персоналу 148

7.1. Розвиток персоналу як засіб забезпечення
його конкурентоспроможності.............................. 148

7.2. Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах,
вищих навчальних закладах та на виробництві................. 153

7.3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів,
система неперервного навчання персоналу.................... 158

7.4. Планування трудової кар’єри в організації................. 164

7.5. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних
посад керівників........................................... 169

Розділ 8. Управління процесами руху персоналу     177

8.1. Види, фактори та показники руху персоналу.............. 177

8.2. Основні процеси руху персоналу........................ 182

8.3. Припинення трудової угоди. Пристосування персоналу
до економічних змін  192

8.4. Оцінка витрат, пов’язаних із заміною працівників.......... 201

Розділ 9. Регулювання трудової діяльності персоналу      205

9.1. Завдання регулювання трудової діяльності працівників
організації................................................. 205

9.2. Створення умов для ефективної діяльності персоналу...... 207

9.3. Підтримання встановленого ритму виробництва........... 209

9.4. Методи управління персоналом......................... 214

9.5. Регламентування посадових обов’язків.................... 216

9.6. Регламентування діяльності структурних підрозділів........ 217

9.7. Регламентування діяльності посадових осіб................ 219

9.8. Правила поведінки й дисциплінарні процедури........... 221

Розділ 10. Управління робочим часом працівників   225

10.1. Робочий час як універсальна міра кількості праці......... 225

10.2. Законодавче регулювання робочого часу
та тривалості відпусток...................................... 226

10.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку
як засіб регулювання робочого часу.......................... 231

10.4. Режим праці та відпочинку............................ 232

10.5 Методи аналізу ефективності використання робочого часу. 239

Розділ 11. Створення сприятливих умов праці 242

11.1. Поняття, фактори й елементи умов праці................ 242

11.2. Державне регулювання умов праці...................... 246

11.3. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві... 249

11.4. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих
умов праці    254

11.5. Основні напрями та соціально-економічна ефективність
поліпшення умов праці на виробництві      256

Розділ 12. Оцінювання персоналу    264

12.1. Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу 264

12.2. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі,
завдання, елементи......................................... 266

12.3. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної
оцінки персоналу.......................................... 272

12.4. Методи оцінювання персоналу......................... 277

12.5. Атестація персоналу    282

Розділ 13. Мотивація та стимулювання персоналу    289

13.1. Мотивація персоналу: сутність і значення................ 289

13.2. Матеріальна мотивація трудової діяльності............... 295

13.3. Заробітна плата: сутність, функції....................... 299

13.4. Організація заробітної плати за умов ринкової системи
господарювання........................................... 302

13.5. Тарифна система оплати праці......................... 307

13.6. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати 312

13.7. Системи оплати праці................................. 315

13.8. Організація преміювання персоналу: загальні вимоги...... 322

13.9. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності...... 330

Розділ 14. Соціальне партнерство в організації      340

14.1. Об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства
та чинники його розвитку................................... 340

14.2. Соціальне партнерство: сутність, значення, форми........ 344

14.3. Сторони й суб’єкти соціального партнерства............ 350

14.4. Колективний договір як форма оптимізації інтересів
соціальних партнерів....................................... 355

14.5. Порядок ведення переговорів і укладення колективного
договору.................................................. 359

14.6. Зміст колективного договору та відповідальність
за його невиконання........................................ 365

14.7. Виробнича демократія як складова форм
соціального партнерства.................................... 368

Розділ 15. Ефективність менеджменту персоналу    378

15.1. Загальні засади ефективності в економіці та управлінні 378

15.2. Витрати на персонал.................................. 382

15.3. Організаційна ефективність менеджменту персоналу...... 389

15.4. Економічна ефективність менеджменту персоналу........ 390

15.5. Соціальна ефективність менеджменту персоналу.......... 392

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑