Додаток1.

Типові правила

внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій

I. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції  громадяни держави мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості і якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти і з урахуванням суспільних потреб.

Дисципліна праці - це не тільки суворе дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, але і свідоме, творче відношення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим відношенням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. До порушників трудової дисципліни застосовуються міри дисциплінарного і суспільного впливу.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті сприяти вихованню робітників та службовців у дусі позитивного відношення до праці, подальшому зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанню робочого часу, високій якості робіт, підвищенню продуктивності праці й ефективності суспільного виробництва.

3. На основі дійсних Типових правил трудові колективи підприємств, установ і організацій затверджують по представленню адміністрації і профспілкового комітету правила внутрішнього трудового розпорядку стосовно умов роботи даного підприємства, установи, організації.

4. Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються адміністрацією підприємства, установи, організації в межах наданих їй прав, - спільно чи за узгодженням із профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також трудовим колективом відповідно до його повноважень.

II. Порядок прийому і звільнення

робітників та службовців

5. Робітники та службовці реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації.

6. При прийомі на роботу адміністрація підприємства, установи, організації зобов'язана вимагати від прибулого:

а) пред’явлення трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, а звільнені з рядів Збройних Сил держави зобов'язані пред'явити адміністрації військовий квиток;

б) пред'явлення паспорта відповідно до законодавства про паспорти.

Прийом на роботу без пред'явлення зазначених документів не допускається.

При прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань, адміністрація підприємства, установи, організації вправі зажадати від працівника пред'явлення диплома чи іншого документа про отриману освіту чи професійну підготовку.

Забороняється вимагати від трудящих при прийомі на роботу документи, представлення яких не передбачено законодавством.

Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації підприємства, установи, організації, що оголошується працівнику під розписку. У наказі (розпорядженні) повинно бути зазначене найменування роботи (посади) відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій працівників чи штатним розкладом і умови оплати праці.

Фактичне допущення до роботи відповідною посадовою особою вважається укладання трудового договору незалежно від того, чи був прийом на роботу оформлений належним чином.

7. При надходженні робітника чи службовця на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов'язана:

а) ознайомити робітника чи службовця з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, роз'яснити його права й обов'язки;

б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором, що діють на даному підприємстві, в установі, організації;

в) проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці, протипожежній охороні й іншим правилам по охороні праці.

8. На всіх робітників та службовців, що пропрацювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки в порядку, установленому чинним законодавством.

9. Припинення трудового договору може здійснюватись тільки на підставах, передбаченим законодавством.

Робітники та службовці мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це адміністрацію письмово.

Після закінчення термінів попередження робітник чи службовець вправі припинити роботу, а адміністрація підприємства, установи, організація зобов'язана видати працівнику трудову книжку і розрахуватися з ним.

За домовленістю між працівником і адміністрацією трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення.

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково за вимогою працівника у випадку його хвороби чи інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного чи трудового договору та за інших поважних причин.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації підприємства, установи, організації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету підприємства, установи, організації за винятком випадків, передбачених законодавством країни.

Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації.

10. У день звільнення адміністрація зобов'язана видати робітнику чи службовцю його трудову книжку з внесеним в неї записом про звільнення і остаточно з ним розрахуватися. Записи про причини звільнення в трудову книжку повинні здійснюватися у точній відповідності із формулюваннями діючого законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

III. Основні обов'язки робітників та службовців

11. Робітники та службовці зобов'язані:

а) працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці - основи порядку на виробництві, вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні трудові обов'язки;

б) підвищувати продуктивність праці, вчасно і ретельно виконувати роботи по нарядах та завданнях, норми виробітку і нормовані виробничі завдання, домагатися перевиконання цих норм;

в) поліпшувати якість роботи і продукції, що випускається, не допускати недоглядів і браку в роботі, дотримуватися технологічної дисципліни;

г) дотримуватися вимог з охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці і протипожежній охороні, що передбачені відповідними правилами й інструкціями, працювати у виданому спецодязі, спецвзутті, користатися необхідними засобами індивідуального захисту;

д) вживати заходів до негайного усунення причин і умов, що перешкоджають чи ускладнюють нормальне виробництво роботи (простій, аварія) і негайно повідомити про те що трапилося адміністрації;

е) утримувати своє робоче місце, устаткування і пристрої і передавати працівнику, що змінює, у порядку, чистоті і справному стані, а також дотримуватися чистоти в цеху (відділі) і на території підприємства (установи, організації); дотримуватися встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів;

ж) берегти і зміцнювати власність підприємства, ефективно використовувати машини, верстати та інше устаткування, дбайливо відноситися до інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу та іншим предметам, що видавані у користування працівникам, ощадливо і раціонально витрачати сировину, матеріали, енергію, паливо та інші матеріальні ресурси;

з) поводитися гідно, дотримуватись правил суспільного життя.

Коло обов'язків (робіт), що виконує кожен працівник по своїй спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначається тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій працівників, а також технічними правилами, посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими у встановленому порядку.

IV. Основні обов'язки адміністрації

12. Адміністрація підприємства, установи, організації зобов'язана:

а) правильно організувати працю робітників та службовців, щоб кожний працював по своїй спеціальності і кваліфікації, мав закріплене за ним робоче місце, вчасно до початку роботи, що йому доручається, був ознайомлений із установленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня (зміни); забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан інструмента, машин, верстатів та іншого устаткування, а також нормативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, необхідних для безперебійної і ритмічної роботи;

б) створювати умови для росту продуктивності праці шляхом впроваджень новітніх досягнень науки, техніки і наукової організації праці; здійснювати заходи щодо підвищення ефективності виробництва, якості роботи і продукції, що випускається, скороченню застосування ручної малокваліфікованої і важкої фізичної праці, поліпшенню організації і підвищенню культури виробництва;

в) вчасно доводити до виробничих підрозділів, бригад і ланок планові завдання, забезпечувати їхнє виконання з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, здійснюючи заходи, спрямовані на більш повне виявлення і використання внутрішніх резервів, забезпечення наукового обґрунтування нормування витрат сировини і матеріалів, енергії і палива, раціонального й ощадливого їхнього використання, підвищуючи рентабельність виробництва і поліпшуючи інші планові показники роботи;

г) постійно удосконалювати організацію оплати праці, підвищувати якість нормування праці; забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їхньої особистої праці й у загальних підсумках роботи, правильне співвідношення між ростом продуктивності праці і ростом заробітної плати, ощадлива і раціональна витрата фонду заробітної плати, фонду матеріального заохочення й інших заохочувальних фондів; забезпечити правильне застосування діючих умов оплати і нормування праці; видавати заробітну плату у встановлені терміни;

д) забезпечувати суворе дотримання трудової і виробничої дисципліни, постійно здійснюючи організаторську, економічну і політико-виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільних трудових колективів; застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудових колективів;

е) неухильно дотримуватися законодавства про працю і правила охорони праці; поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне устаткування всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам з охорони праці (правилам по техніці безпеки, санітарним нормам і правилам та ін.). При відсутності в правилах вимог, дотримання яких при здійсненні робіт необхідно для забезпечення безпечних умов праці, адміністрація підприємства, установи, організації за узгодженням із профспілковим комітетом вживає заходів, що забезпечують безпечні умови праці;

ж) вживати необхідних заходів по профілактиці виробничого травматизму, професійних та інших захворювань робітників та службовців; у випадках, передбачених законодавством, вчасно надавати пільги і компенсації в зв'язку зі шкідливими умовами праці (скорочений робочий день, додаткові відпустки, лікувально-профілактичне харчування та ін.), забезпечувати відповідно до діючих норм і положень спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організувати належний догляд за цими засобами;

з) постійно контролювати знання і дотримання працівниками усіх вимог інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієні праці, протипожежній охороні;

і) вчасно розглядати і впроваджувати винаходи і раціоналізаторські пропозиції, підтримувати і заохочувати новаторів виробництва, сприяти масовій технічній творчості;

к) забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) кваліфікації працівників і рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням на виробництві й у навчальних закладах;

л) створювати трудовому колективу необхідні умови для виконання їм своїх повноважень, передбачених Законом України "Про колективні договори і угоди", сприяти створенню в трудовому колективі ділової, творчої обстановки, усіляко підтримувати і розвивати ініціативу й активність трудящих, вчасно розглядати критичні зауваження робітників та службовців і повідомляти їм про вжиті заходи;

м) уважно відноситися до потреб і запитів працівників, забезпечувати поліпшення їхніх житлових і культурно-побутових умов, здійснювати будівництво, ремонт і утримання у належному стані житлових будинків, гуртожитків, дитячих дошкільних установ, а також підприємств торгово-побутового обслуговування і робітників їдалень безпосередньо на підприємствах, здійснювати допомогу у кооперативному й приватному житловому будівництві; організовувати облік працівників, яким  потрібне поліпшення житлових умов, розподіляти житлову площу відповідно до чинного законодавства і забезпечувати широку гласність при рішенні цих питань.

Адміністрація здійснює свої обов'язки у відповідних випадках чи спільно за узгодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

V. Робочий час і його використання

13. Час початку і закінчення роботи і перерви для відпочинку і харчування встановлюється наступний:

 

 

1-а зміна

 

2-а зміна

3-я зміна

Початок роботи

Перерва на обід

Закінчення роботи

У відповідних випадках тривалість щоденної роботи, у тому числі час початку і закінчення щоденної роботи і перерви для відпочинку і прийому їжі, визначаються графіками змінності, які затверджуються адміністрацією за узгодженням із профспілковим комітетом з дотриманням установленої тривалості робочого часу за тиждень чи інший обліковий період.

Графіки змінності доводяться до відома робітників та службовців, як правило, не пізніше ніж за один місяць до введення їх у дію.

Працівники чергуються по змінах рівномірно.

Перехід з однієї зміни в іншу повинен відбуватися, як правило, щотижня у години, визначені графіками змінності.

14. Про початок і про закінчення роботи на підприємстві, в установі, організації, а також про перерву в роботі робітники та службовці сповіщаються відповідними сигналами чи іншим способом.

До початку роботи кожен робітник і службовець зобов'язаний відзначити свій прихід на роботу, а по закінченні робочого дня - відхід з роботи в порядку, установленому на підприємстві, в установі, організації.

15. Адміністрація зобов'язана організувати облік явки на роботу і відходу з роботи. Біля місця обліку повинен бути годинник, що правильно вказує час.

Працівника, що з'явився на роботі в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день (зміну).

16. На безперервних виробництвах забороняється залишати роботу до приходу працівника, що змінює.

У випадку нез'явлення змінного, робітник чи службовець заявляє про це старшому по роботі, що зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

17. На тих роботах, де за умовами виробництва перерву для відпочинку і харчування установити не можна, робітнику чи службовцю повинна бути надана можливість прийому їжі на протязі робочого часу.

Перелік таких робіт, порядок і місце прийому їжі встановлюються адміністрацією за узгодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації.

18. Роботи понад норми, як правило, не допускаються. Застосування робіт понад норми адміністрацією може здійснюватися у виняткових випадках і в межах, передбачених чинним законодавством, лише з дозволу профспілкового комітету підприємства, установи, організації.

19. Забороняється в робочий час:

а) відволікати робітників та службовців від їхньої безпосередньої роботи, викликати чи знімати їх з роботи для виконання суспільних обов'язків і проведення різного роду заходів, не пов'язаних з виробничою діяльністю (усілякі злети, семінари, спортивні змагання, заняття художньою самодіяльністю, туристичні поїздки);

б) скликати збори, засідання і всякого виду наради по суспільних справах.

20. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за узгодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи підприємства, установи, організації і сприятливих умов для відпочинку робітників та службовців. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до зведення всіх робітників та службовців.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

21. За зразкове виконання трудових обов'язків, успіхи в праці, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення:

а) оголошення подяки;

б) видача премії;

в) нагородження коштовним подарунком;

г) нагородження Почесною грамотою;

д) занесення в Книгу пошани, на Дошку пошани.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку можуть бути передбачені також і інші заохочення.

Заохочення, передбачені підпунктами "а", "б" і "в" дійсного пункту, застосовуються адміністрацією за узгодженням, а передбачені підпунктами "г" і "д" - разом із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації. При застосуванні заохочень враховується думка трудового колективу.

Заохочення з'являються в наказі чи розпорядженні, доводяться до відома всього колективу і заносяться в трудову книжку працівника.

При застосуванні мір заохочення забезпечується сполучення морального і матеріального стимулювання праці.

22. Робітникам та службовцям, що успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і пільги в області соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії і будинку відпочинку, поліпшення житлових умов і т.п.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

За особливі трудові заслуги робітники та службовці представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками, знаками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника по даній професії.

23. Трудові колективи застосовують за успіхи в праці міри суспільного заохочення, висувають працівників для морального і матеріального заохочення; висловлюють думки по кандидатурах, що представляються до державних нагород; встановлюють додаткові пільги і переваги за рахунок коштів, виділених відповідно до діючого порядку на ці цілі, для новаторів і передовиків виробництва, а також осіб, які тривалий час сумлінно працюють на підприємстві, в установі, організації.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

24. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків спричиняє застосування заходів дисциплінарного чи суспільного впливу, а також застосування інших мір, передбачених чинним законодавством.

25. За порушення трудової дисципліни адміністрація підприємства, установи, організації застосовує наступні дисциплінарні стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) переклад на нижчеоплачувану роботу на термін до трьох місяців чи зсув на нижчу посаду на той же термін;

за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин чи появі на роботі в нетверезому стані робітник чи службовець може бути переведений на іншу нижчеоплачувану роботу чи зміщений на іншу нижчу посаду на термін, зазначений в абзаці першому дійсного підпункту;

д) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання робітником чи службовцем без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до робітника чи службовця раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи суспільного стягнення, за прогул (у тому числі за відсутність на роботі більш трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані.

Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня.

Так само вважаються прогульниками робітники та службовці, що були відсутні на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин, і до них застосовуються ті ж міри відповідальності, які встановлені за прогул.

26. За прогул (у тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважної причини адміністрація підприємства, установи, організації застосовує одну з наступних мір:

дисциплінарні стягнення, передбачені в пункті 25 дійсних Правил;

зниження у межах, встановлених чинним законодавством, розміру одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи зі спеціальності на даному підприємстві) чи позбавлення права на одержання процентної надбавки за вислугу років на термін до трьох місяців на підприємствах, в установах і організаціях, де установлена виплата одноразової винагороди чи процентних надбавок до заробітної плати за вислугу років.

Незалежно від застосування мір дисциплінарного чи суспільного стягнення робітник чи службовець, що здійснив прогул (у тому числі відсутність на роботі більш трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин або з'явився на роботі в нетверезому стані, позбавляється виробничої премії цілком чи частково. Йому може бути зменшений розмір винагороди за підсумками річної роботи підприємства, організації чи зовсім не виплачена винагорода.

27. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником підприємства, установи, організації, а також іншими посадовими особами.

Адміністрація підприємства, установи, організації має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

28. Трудові колективи виявляють сувору товариську вимогливість до працівників, що несумлінно виконують трудового обов'язку; застосовують до членів колективу за порушення трудової дисципліни заходи суспільного стягнення (товариське зауваження, суспільна догана); ставлять питання про застосування до порушників трудової дисципліни заходів впливу, передбачених законодавством.

29. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути викликані пояснення в письменній формі. Відмовлення працівника дати пояснення не може бути на перешкоді для застосування стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією безпосередньо за виявленням провини, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не вважаючи часу хвороби чи перебування працівника у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня здійснення провини.

30. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

При застосуванні стягнення повинні враховуватися вага зробленої провини, обставини, при яких вона зроблена, робота що передує і поведінка працівника.

31. Наказ (розпорядження) про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою мотивів його застосування оголошується (повідомляється) працівнику, підданому стягненню, під розписку в триденний термін.

Наказ (розпорядження) у необхідних випадках доводиться до відома працівників даного підприємства, установи, організації.

32. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення робітник чи службовець не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається не підданим дисциплінарному стягненню.

Адміністрація зі своєї ініціативи чи по клопотанню трудового колективу може видати наказ (розпорядження) про зняття стягнення, не очікуючи закінчення року, якщо робітник чи службовець не допустив нового порушення трудової дисципліни і притім виявив себе як гарний, сумлінний працівник.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, зазначені в діючих Типових правилах, до працівника не застосовуються.

33. Трудовий колектив вправі зняти застосоване їм стягнення достроково, до закінчення року з дня його застосування, а також клопотатися про дострокове зняття дисциплінарного стягнення чи про припинення дії інших заходів, застосованих адміністрацією за порушення трудової дисципліни, якщо член колективу не допустив нового порушення дисципліни і виявив себе як сумлінний працівник.

34. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в цехах (відділах) на видному місці.

Додаток 2

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

коди

 

форми документа заДКУД

 

організації-складача ідентифіка­ційний код за

едпо/

 

тери­торії за КОАТУУ

 

галузі за ЗКГНГ

 

виду еко­номічної діяльнос­ті за КВЕД

 

форми влас­ності за КФЗ

 

організаційно-правової форми господарюван­ня за КОПФГ

 

міністерства, ін­ші центральні ор­гани державної виконавчої влади за СПОДУ

 

вищестоящої організації ідентифіка­ційний код • заЄЇІРПОУ

 

 

 

ГС

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 9.

 

10

 

11

 

 

Кому подається: ______________________________

(найменування та адреса

адреса ______________________________________

(одержувача)

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади _______________________

Концерн, асоціація та інше об'єднання _____

______________________________________Підприємство (організація) ______________

______________________________________

Адреса підприємства (організації) _________

______________________________________Форма власності _______________________

Вид діяльності _________________________


Форма №3-ПВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

від 04.01.2000 р.№1

Термінова — квартальна

Подається до 7 числа після звітного періоду підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання

1) Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласному (районному, міському) органу державної статистики — за його вказівкою;

2) органу, до сфери управління якого належить — за вказівкою.

Телеграфом дані передають у випадку, якщо звіт не може бути переданий іншими засобами зв'язку в установлений термін.

Звіт про використання робочого часу

за січень — _____________ 200_ року

(заповнюється за І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Розділ І. Використання робочого часу

Назва показника

Код рядка

За період з початку року

 

людино-години

працівники, осіб

А

 

Б

 

1

 

2

 

Фонд робочого часу, всього (рядки 302 + 304)

 

301

 

 

 

Х

 

Відпрацьовано, всього (із форми № 1-ПВ (термінова) місячна, рядок 009, гр. 2 за відповідний період)

 

302

 

 

 

Х

 

з них надурочно

 

303

 

 

 

Х

 

Не відпрацьовано, -всього (сума рядків з 305 по 316, за винятком 311)

 

304

 

 

 

Х

 

у тому числі:

 

 

 

щорічні відпустки (основні та додаткові)

 

305

 

 

 

 

 

тимчасова непрацездатність

 

306

 

 

 

 

 

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

 

307

 

 

 

Х

 

неявки у зв'язку з тимчасовим переведенням для роботи .на іншому підприємстві

 

308

 

 

 

Х

 

неявки з дозволу адміністрації

 

309

 

 

 

Х

 

відпустки за ініціативою адміністрації

 

310

 

 

 

 

 

з них тривалістю понад 3 місяці підряд

 

311

 

 

 

 

 

неявки у зв'язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

 

312

 

 

 

 

 

простої

 

313

 

 

 

Х

 

масові невиходи на роботу (страйки)

 

314

 

 

 

Х

 

прогули

 

315

 

 

 

Х

 

неявки у зв'язку з міжсезонням (заповнюють сільськогосподарські підприємства на працівників, зайнятих в основній діяльності)

 

316

 

 

 

Х

 

Довідково: середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу

 

317

 

Х

 

 

 

 

 

318

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Рух робочої сили

Назва показників

Код рядка

За період з початку року

 

Всього, осіб

3 них жінки

А

 

Б

 

1

 

2

 

Прийнято працівників

 

501

 

 

 

 

 

Вибуло працівників, усього

 

502

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

з причин скорочення штатів

 

503

 

 

 

 

 

за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни,

невідповідність займаній посаді • - •

 

504

 

 

 

Х

 

Облікова чисельність штатних працівників на кінець звітного періоду

 

505

 

 

 

х

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

працювали в умовах вимушеної неповної зайнятості

 

506

 

 

 

Х

 

Станом на 31 грудня звітного року

 

Із рядка 505 - осіб: постійних працівників

 

507

 

 

х

іноземних громадян

 

508

 

 

 

х

 

 

 

509

 

 

 

 

 

 

 

510

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Інформація про укладення колективних договорів

станом на        200_ року

(1 квітня, 31 грудня)

Назва показників

Код рядка

Всього

з них виконано

А

 

Б

 

1

 

2

 

Кількість укладених колективних договорів, одиниць

 

601

 

 

 

X

 

з них зареєстрованих

 

602

 

 

 

X

 

Чисельність працівників, які охоплені колективними договорами, осіб

 

603

 

 

 

X

 

Сума коштів, витрачених на запровадження не передбачених законодавством пільг та ви­плат працівникам і членам їхніх сімей, з початку року, тис. грн (з одним десятковим знаком)

 

604

 

 

 

X

 

Розмір установленої мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), грн (з двома десятковими знаками):

 

 

 

 

 

 

 

у галузевій угоді

 

605

 

 

 

X

 

у колективному договорі

 

606

 

 

 

X

 

Кількість зобов'язань у колективному договорі, що підлягали виконанню на момент складання звіту, з питань:

 

 

 

 

 

 

 

зайнятості

 

607

 

 

 

 

 

оплати праці

 

608

 

 

 

 

 

охорони праці

 

609

 

 

 

 

 

 

 

610

 

 

 

 

 

 

 

 

“_____” _____________ _____ р.

(прізвище та № телефону виконавця)

 

Керівник ___________________________

Головний бухгалтер _________________

Голова профкому ____________________

( в частині складання розділу ІІІ)

 

 

 * Детальніше механізм регулювання менеджменту персоналу розкрито в Розділі 8. Регулювання трудової діяльності персоналу.

* Народне господарство Української РСР у 1985 році. – К.: Техніка, 1996;

Статистичний щорічник України за 2000 рік. - К.: Техніка, 2001;

Статистичний щорічник України за 2001 рік. - К.: Техніка, 2002.

* Гігієнічна  класифікація праці. Гігієнічні нормативи. Київ. 2001

* Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами, тривалість робочого часу встановлюється не більше 36 годин на тиждень. Тривалість додаткових відпусток складає 6,12,18 та 36 робочих днів.

1 Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. –К.: КНЕУ, 2002.-337 с.

1 Колот А.М. Мотивація, персоналу: Підручник.-К.: КНЕУ, 2002, с.142-143  199-204

* Крім заробітної плати на утримання персоналу цих служб, а також капіталовкладень, що здійснені протягом року.

* Крім заробітної плати на утримання персоналу цих служб, а також капіталовкладень, що здійснені протягом року.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107  Наверх ↑