42. Організація технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу.

Технічне забезпечення — це комплекс технічних засобів і методів, які становлять відповідну основу функціонування бухгалтерського обліку, контролю та аналізу.

Елементами технічного забезпечення обліку є технічні засоби, методичні і керівні матеріали, технічна документація, персонал.

Комплекс технічних засобів (КТЗ) включає: збір і реєстрацію інформації; передавання, уведення, обробку, відображення і виведення інформації; підготовку даних, нагромадження, зберігання і пошук інформації; передавання даних по лінії зв’язку; оргтех¬ніку; допоміжні експлуатаційні матеріали.

Організація технічного забезпечення здійснюється на основі застосування методичних і керівних матеріалів, а також технічної документації.

Методичні й керівні матеріали поділяють на загальносистемні, спеціалізовані і нормативно-довідкові документи, до складу загальносистемних матеріалів входять державні і галузеві стандарти. До спеціалізованих відносять різного роду методики вибору комплексу технічних засобів в цілому і окремих його складових частин, побудови технологічного процесу, перетворення інформації.

До нормативно-довідкових документів належать номенклатура технічних засобів, що застосовується в АСУ, альбом структурних схем АСУ, методика розрахунку площ для розміщення КТЗ і т. д.

У документації з технічного забезпечення вказують склад технічних засобів, технологічний процес обробки даних.

До персоналу з технічного забезпечення відносять розробників обчислювального центру, периферійної техніки, монтажно-налагоджувальний, експлуатаційний і обслуговуючий персонал.

При виборі структури КТЗ враховують такі фактори:

―       склад облікових, контрольних і аналітичних завдань;

―       інформаційну специфіку облікових, контрольних та аналітич¬них завдань;

―       характеристику об’єкта управління (організаційну і функцінальну його структуру);

―       техніко-експлуатаційні дані обчислювальних машин та інших технічних засобів.

Організація автоматизації обліку, контролю та аналізу починається з вибору обладнання — ПК. Технічне забезпечення автоматизованої інформаційної системи обліку — комплекс технічних засобів (КТЗ) — необхідне для її функціонування. Склад КТЗ визначається згідно зі складом зав¬дань обліку, контролю, аудиту та алгоритмів їх вирішення, організацією і формою подання інформації, рішенням щодо організації технологічного процесу обробки даних.

Комплекс технічних засобів автоматизованої інформаційної системи обліку охоплює:

―       засоби формування, обробки, відображення та зберігання облікової інформації;

―       засоби передачі інформації;

―       засоби оргтехніки.

Чинники, які впливають на вибір КТЗ, поділяють на такі групи:

―       параметри об’єкта управління, які характеризують виробничу структуру та матеріальні потоки;

―       організаційні параметри автоматизованої інформаційної системи обліку;

―       основні вхідні та вихідні параметри інформаційних потоків;

―       параметри, які визначають особливості автоматизованої інфор¬маційної системи обліку.

―       Технічне забезпечення функціонує в умовах використання інформаційних обчислювальних мереж.

Інформаційні обчислювальні мережі (ІОМ) — це сукупність технічних, програмних та комунікаційних засобів, які дозволяють ефективно використовувати обчислювальні ресурси, побудувати гнучку і мережеву обробку облікової інформації.

Мережі мають такі характеристики: динамічність автономність відкритість ресурсність надійність інтерфейс комунікація.

   ІОМ існують глобальні, територіальні, локальні.   

    Локальні ІОМ передбачають розміщення та функціонування ПЕОМ на місцях виникнення інформації і взаємодію між окремими АРМБ, що здійснюються у міру необхідності.

    Територіальні ІОМ призначені для спілкування з робочими станціями, які розташовані на великій відстані.

    Глобальні ІОМ дають змогу доступу до інформації, а також сприяють взаємодії між професійними підрозділами, які розташовані на великих відстані

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑