28.Скласти графік документообороту з обліку (контролю, аналізу) вказаної ділянки на другому етапі.

Операції поточного обліку умовно можна розподілити на чотири види: просування (прийом, передавання) первинних документів, арифметичні дії (підрахунки, розрахунки тощо), групування, перегрупування.

Кожний вид, у свою чергу, складається з кількох елементарних робіт. Кількість та різноманітність цих робіт залежать від наявності або відсутності ПК, їх типу, виду, системи. Ці особливості слід враховувати при організації руху документів і формуванні документопотоків.

Організація документообороту і документопотоків на етапі поточного обліку пов’язана з великими масивами документів. Першою операцією поточного обліку є приймання документів. Раціональна організація цього етапу обліку потребує встановлення з кожного виду документів твердих строків здавання та вибору найбільш ефективного їх переміщення

ГРАФІК НАДХОДЖЕННЯ ДО БУХГАЛТЕРІЇ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ

Назва документа        Хто подав        Строки подання          Порядок подання        Кому подають Строки перевірки документа        Примітки

Прибутковий ордер  Завідуючий складом    Щодня за попередній день     Особисто        Старшому бухгалтеру  При прийманні      

Лімітно-забірна картка          Те саме            Те саме            »          Те саме            Те саме           

Вимогата ін.   »          Щодня »          »          »         

Частість передавання документів до облікових дільниць залежить від важливості інформації, яку вони містять для управління, кількості документів, віддаленості господарських підрозділів від управлінської служби, бухгалтерії, обчислювального центру тощо. Чим частіше здають документи до бухгалтерії, тим ретельнішим може бути бухгалтерський контроль за господарською діяльністю.

Приймання бухгалтерських документів бухгалтерією та обчислювальним центром від матеріально відповідальних осіб підтверджується підписом про приймання у супровідному документі — ярлику або записом у спеціальних книгах. Організація приймання документів на бухгалтерську обробку залежить від форми обліку і розподілу праці, ступеня автоматизації тощо. При оперативно-виробничому поділі праці в бухгалтерії приймання документів здійснює відповідний сектор: обліку матеріалів, обліку основних засобів та ін. У разі функціонального поділу праці всі документи надходять у спеціальний функціональний сектор — приймання документів на обробку. У цьому секторі документи перевіряють за всіма ознаками: за змістом, законністю, правильністю оформлення тощо. Далі документи передають за графіком на обробку.

Наступною операцією поточного обліку є складання бухгалтерського проведення, тобто визначення майбутньої системи записів (реєстрації) даних документа у системі рахунків.

Це практично визначає весь рух документа.

У подальшому рух документа залежить від формування показників в аналітичному і синтетичному розрізах. Це значною мірою визначається тією системою і формою обліку, яка застосовується у господарстві (журнально-ордерна, меморіально-ордерна, автоматизована). Крім того, великий вплив на цю послідовність мають типи ПК, функціонування АРМ бухгалтера тощо.

Раціональна організація руху документів потребує встановлення мінімальних відрізків часу на обробку та переміщення документів. Час на обробку документів залежить від трудомісткості окремих операцій. Строки обробки документів мають забезпечити одержання даних і показників для прийняття відповідних управлінських рішень.

В умовах обробки документів на машинолічильних установках в обчислювальних центрах документи спочатку надходять до бухгалтерії, де їх відповідно перевіряють. Потім їх реєструють і передають на машинолічильну установку. Після обробки документи повертають разом з відповідними машинограмами до бухгалтерії.

Рух документів у процесі поточного обліку організовують в основному за графіками. У графіку фіксують тільки основні його характеристики, які зумовлюють плановість у роботі облікового апарату з документами. Такий графік являє собою таблицю, у підметі якої зазначено назву всіх (або більшості) первинних документів, а у присудку — служби, структурні підрозділи та осіб, які мають працювати з документами, строки обробки, передавання, вид обробки тощо.

Форма графіка документообороту, порядок його складання та обсяг показників не регламентуються. Усі ці питання розв’язують залежно від конкретних умов відповідного господарства та вимог головного бухгалтера щодо ведення бухгалтерського обліку.

Орієнтовні форми документообороту на етапі поточного обліку подано у таблицях 3.13 і 3.14.

Найважливішими показниками є строки здавання (передавання) документів і особи та структурні підрозділи, які відповідають за їх додержання.

Для обґрунтування графіка, а також прискорення документообороту та облікового процесу з найважливіших документів, спочатку складають індивідуальні схеми руху (оперограми) документів. У цих графіках за технологічною послідовністю вказують усі роботи від початку складання до здавання в архів. Крім того, такий графік дає змогу визначити загальну кількість днів і годин роботи, виконавців, операції та інші моменти обробки

ЗВЕДЕНИЙ ГРАФІК РУХУ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ З ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

Назва

документа      Здавання документа оперативними працівниками і службами Передавання документів обліковими працівниками  Передавання документів в обчислювальний центр     Одержання документів сектором обліку праці та її оплати від обчислювального центру

          Строк здавання документа      Відповіда-льний за здавання в строк   Кому передають документ      Строк здавання документа     Відпові-дальний за передаван¬ня        Кому передають документ      Строк здавання документа            Кому передають документ      Від кого           Строк одержання

Табель обліку робочого часу           1-го

числа Майстер дільниці        Обліков¬цю цеху       1-го

числа Обліко-вець це-ху       Сектору обліку праці та її оплати        2-го

числа Сектору прийому        Сектору випуску          2-го числа до 16.00

Наряд на відрядну роботу     Щодня за попе-редній день    Майстер дільниці        Обліков-цю цеху         Щодня за попе-редній день         Обліко-вець це-ху       Сектору обліку праці та її оплати        Щодня на 2-й день після одер-жання            Сектору прийому        Сектору випуску          Щодня на 2-й день після здавання до 16.00

Рапорт виробітку та ін.         1,11, 21-го числа          Те саме            Те саме            2,12,

22-го чис¬ла Те саме            Те саме            3, 13, 23-го числа до 12.00       Те саме            Те саме            3, 13, 23-го числа до 15.00

ГРАФІК ДОКУМЕНТООБОРОТУ З РУХУ МАТЕРІАЛІВ НА СКЛАДІ

Назва первинного документа            Отримання, складання та передавання документа       Служби, які використовують або обробляють документ      Надходження документа до бухгалтерії та обробка його

          Відповідальна особа за отримання і складання документа      День передавання на обробку Служба, яка приймає документ         Операція з документом           Кому та коли пе¬редано документ     Час прий¬мання         Обробка документа        Кому та коли потрібно пе¬редати

Оприбуткування

Рахунок постачальника         Касир  В день одержання        Відділ матері¬ально-техніч¬ного забезпе¬чення            Контроль-акцепт та ін.            Бухгал¬терії     Щодня до 15.00           Підготовка до оплати  На 2-й день після одержання

Витрати

Лімітно-забірна картка          Комірник        11, 21, 1-го числа         Відділ матері¬ально-техніч¬ного забезпе¬чення            Контроль ліміту видачі            »          12, 22, 3-го числа         Перевірка записів, контроль оформлення            Обчислю¬вальному центру

СХЕМА РУХУ НАРЯДУ НА ВІДРЯДНУ РОБОТУ

Зміст роботи на складання, переміщення та обробку документа      Час на складання та переміщення документа   Місце складання чи обробки            Відповідальна особа за своєчасне та правильне виконання робіт       Час на обробку та виконання робіт, год

Заповнення реквізитів:          За день до початку роботи     Цех, дільниця, бригада, ферма            Обліковець цеху, ферми, дільниці          1

назва робіт, номер деталі або операції, код витрат                                       

розряд роботи, розцінка, норма часу, підписи         Три години після одержання від обліковця     Відділ організації праці та її оплати         Нормувальник 2

прізвище, табельний номер, дата початку роботи, строки виконання         Протягом зміни після одержання нарядів            Контора цеху  Обліковець цеху          5

Ознайомлення з нарядом та підпис працівника, що погодився виконати роботу    Після закінчення зміни            Робоче місце працівника         Майстер, бригадир      6

Здавання в архів        Після повного використання   Бухгалтерія      Старший бухгалтер сектора    10

Важливим елементом організації документообороту на етапі поточного обліку є зберігання документів після обробки та здавання в архів.

Документи до складання місячного балансу мають перебувати у розпорядженні і у підзвіті осіб, які їх використовували в обліку. Після цього їх зшивають у пакунки-папки і зберігають у поточному архіві бухгалтерії. По закінченні поточного року всі документи здають в архів господарства відповідно до загального положення про формування архівних матеріалів. Для цього у кожному секторі обліку виділяють відповідальну особу для оформлення цих операцій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑