ТЕМА 15

1. Загальні засади ефективності в економійі та управлінні.

Загалом, процес управління відіграє важливу роль у розвитку суспільства та підвищенні загальної ефективності економіки. Цим питпнням займалося багато нуковців і існує дуже багато теорій. На мій погляд, однією з найбільш вдалих теорій є теорія О. Шелдона, викладена ним у книзі “Філософія управління”. Згідно цієї теорії менеджмент відіграє такі рлі в розвитку суспільства :

- промисловість існує з метою виробництва товарів та послуг, необхідних для  процвітання суспільства ;

- промисловий менеджмент повинен керуватися принципом, що обгрунтовує надання послуг колективу ;

- менеджмент як частина індустрії відокремлений від капіталу і поділяється на 3 частини : адміністрацію, менеджмент та організацію ;

- менеджмент пвинен досягати мети шляхом підвищення ефективності як людського, так і матеріального компонентів ;

- ефективність виробництва забезпечується шляхом використання науки в управлінні та розвитку людських ресурсів ;

- ефективність виробництва залежить від структури організації, що заснована на аналізі як робіт, що підлягають виконанню, так і супутніх засобів ;

- використання наукових методів в менеджменті ;

- менеджмент полтребує уваги до людського фактора виробництва.

8.5 Показники обороту , плинності та стабільності персоналу ”.

В даний момент данні, якими розроряджається економічна наука про процес руху кадрів мають дещо односторонній характер. З-поміж загального числа проблем руху працівників в організації більш всього надається увага проблемам зовнішнього оборота робітників.

До зовнішнього руху кадрів відносять : оборот по прийому; оборот по звільненню; коефіцієнт плинності кадрів.

Показники обороту широко використовуються для характеристики загальних розмірів руху кадрів. При цьому розраховують загальний і частковий(по прийняттю і звільненню)коефіцієнти обороту кадрів.

Загальний коефіцієнт обороту кадрів (Ко) характеризує відношення суми прийнятих (Чп) і звільнених (Чз) осіб до середньоспискової (Чс)  чисельності працівників  : Ко = ( Чп+Чз ) /  Чс

Часткові коефіцієнти обороту кадрів вимірюються відповідно відношенням кількості прийнятих(оборот по прийому-Коп)або кількості звільнених(оборот по звільненню-Коз) за деякий період до середньоспискової чисельності робітників.

Стан процесу плинності характеризується коефіцієнтом плинності (Кпл.), частковим коефіцієнтом плинності (Кпл.ч.) і коефіцієнтом інтенсивності плинності кадрів ( Кінт.пл.).

Коефіцієнт плинності використовується для оцінки розмірів плинності в цілому по організації і по окремим її підрозділам. Він розраховується за звітний період (місяць,квартал,рік) як відношення числа робітників, звільнених за прогул та інші порушення трудової дисципліни й тих, хто звільнився за власним бажанням, до середньоспискової чисельності робітників.

Коефіцієнт часткової плинності використовується для оцінки розмірів плинності по окремим статтевіковим, професійним, освітнім і іншим групам трудового колективу. Він розраховується як відношення числа звільнених в даній групі за прогул та інші порушення трудової дисципліни і тих, хто звільнився за власним бажанням до середньоспискової чисельності робітників в даній групі.

Коефіцієнт інтенсивності плинності кадрів є відношенням часткового коефіцієнта плинності по даній групі, що виділяється по організації в цілому або окремим підрозділам до коефіцієнта плинності, що вираховується відповідно по організації в цілому або окремим підрозділам. Він показує в скільки разів частковий коефіцієнт плинності по даній групі більше або менше коефіцієнта плинності.

Значення коефіцієнту  плинності дозволяє установити вплив на процес плинності таких факторів як стать, вік, освітній рівень, професія, кваліфікація робітників тощо, а також слугує для контролю результативності окремих заходів по зниженню плинності.

Стабільність кадрів прийнято характеризувати часткою осіб, що працюють тривалий строк в данній організації, в загальній чисельності працівників. В данний момент коефіцієнт стабільності персоналу розраховується як частка працівників зі стажом роботи в  п”ять і більше років в загальній чисельності робітників.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑