Основні положення конце­пції менеджменту персо­налу, орієнтованої на коме­рційний успіх організації.

Концепція управління персона­лом - система теоретико-методо­логічних поглядів на поняття та визначення сутності, змісу цілей, завдань, критеріів, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-практичних підходів до формування механі­зму її реалізації в конкретних умовах функціонування організа­ціі. Концепція управління персо­налом організації передбачає роз­робку методології формування системи та розробку технології управління персоналом. Методо­логія управління персоналом роз­глядає сутність персоналу органі­зації як об’єкта управління та процесу формування поведінки індивидів з урахуванням цілей і завдань організації, методів і принципів управління персона­лом. Система управління персо­налом передбачае формування мети, функцій організаційної структури управління персона­лом, вертикальних і горизонталь­них функціональних взає­мозв’язків керівників і спеціаліс­тів у процесі обгрунтування, від­працювання, прийняття та реалі­зації управлінських рішень. Тех­нологія управління персоналом включає організацію наймання, відбору та при ймання персоналу, його ділову оцінку, профоріента­цію та адаптацію, навчання, упра­вління його діловою кар’єрою та службово-професійним просу­ванням, мотивацію та організацію праці, управління конфліктами та стресами. Концепція управління персоналом дає змогу реалізову­вати, узагальнювати питанняада­птації індивіда до зовнішніх умов, ураховувати особистий фактор у побудові системи управління пер­соналом.

3 фактори, які впливають на людей в організаціі: ієрархічну структуру організації, за якої ос­новний засіб впливу на людину: 1) підкорення, тиск згори, за до­помогою силування, контроля за розподілом матеріальних благ; культуру- вироблювані суспільст­вом, організацією, групою людей соціальні норми, установки пове­дінки, які регламентують дії особи, змушують індивіда пово­дитись так, а не інакше без види­мого силування; ринок- мережу рівноправних відносин, які базу­ються на купівлі-продажу проду­кції та послуг, на відносинах вла­сності, рівноваги інтересів прода­вця і покупця.

4.              Навести і пояснити зага­льні функції менеджменту пер­соналу.

Існує три сфери управління пе­рсоналом фірми.

1.Управління пра­цею (вдосконалення виробничих процесів, розподіл та кооперація праці, проектування методів праці та організація робочих місць, ко­нтроль за трудовою дисципліною, поліпшення умов праці та її охо­рони, організація оплати праці і стимулювання)

2. Управління кад­рами (комплектування і підгото­вка кадрів, оцінка і розстановка, організація професійної адаптації, мотивація і виховання працівни­ків, зниження плинності кадрів тощо)

3. Управління соц-демографіч­ними процесами (допомога сім¢ям, будівництво й утримання об¢єктів соціально-культурного призна­чення, поліпшення методичного обслуговування, організація доз­вілля, розвиток підсобних госпо­дарств, підвищення загальноосві­тнього і культорного рівня праці­вників.

5.              Навести перелік основних завдань менеджменту персо­налу.

1)              обгрунтування планування якісних і кількісних характерис­тик персоналу,

2)              комплектування і ростано­вка кадрів, чіткий поділ і коопе­рування праці.

3)              Планомірне навчання пра­цівників, створення умов для пез­перещкодного професійно-квалі­фікаційного просування

4)              Організація продуктивної роботи персоналу, створення зру­чних робочих місць, забезпечення її усім необхідним у потрфібний час, піжвищення змістовності праці.

5)              Створення сприятливих умов праці, полегшення праці, за­побігання травматизму і проф. Захворювань

6)              Чітке нормування і конт­роль використання робочого часу, запобігання простоям людей і машин, порушення трудової і ви­коначої дисципліни

7)              Застосування ефективної системи матеріального і мораль­ного стимулювання праці

8)              Об єктивне оцінювання рез-тів праці як для стимулю­вання праці, так і для створення резерву кадрів для заміщення ва­кантних посад

9)              Підтримання і розвиток со­ціального партнерства орг-ції

10)           Проведення ефективної со­ціальної політики

11)           Забезпечення ефективної роьоти каддрової служби

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑