Поняття, фактори і значення умов праці на виробниц­тві.

Умови праці – це сукупність взаємопов’язаних вир-чих, сані­тарно-гігієнічних, психофізіоло­гічних, естетичних і соц-х факто­рів конкретної праці, обумовле­них рівнем розвитку прод-тивних сил суспільства, які визначають стан вир-чого серед-ща та впли­вають на здоров’я і працездат­ність людини.

Під умовами праці розуміють сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на працездатність та стан здоров’я людини під час праці.

Фактори, які впливають на фо­рмування умов праці поділяються на три групи.

1.Соціально-економічні, дія яких обумовлює характер умов праці. Серед них виділяють підг­рупи: нормативно-правові (за­кони, норми, станда­рти) ; соціально-психологічні (ві­дношення працівників до праці, психологічний клі­мат) ; економічні (пільги, компен­сації залежно від умов праці) ; суспільно-політичні (ор­ганізація громадського контролю за охороною праці) .

2.Техніко-організаційні, що впливають на формування умов праці на робочих місцях, дільни­цях, цехах. Серед них виділяють такі підгрупи: предмети праці та їх продукти (сировина, матеріали, готові вироби) ; технологічні процеси; засоби праці; організаційні форми виро­бництва, праці та управління.

3.Природні, дія яких не лише обумовлюється особливостями природного середовища, а й пе­редбачає додаткові вимоги до ус­таткування, технології, організації виробництва та праці. Серед них виділяють такі підг­рупи: географічні (кліматичні зони) ; біологічні (особливості рослинного та тваринного світу у сільському господарс­тві) ; геологічні (характер добу­вання корисних копалин) .

Свій вплив на людину система факторів спричиняє опосередко­вано через сукупність системи елементів, які безпосередньо виз­начають умови праці на робочих місцях. Санітарно-гігієнічні еле­менти Психофізіологічні елеме­нти Естетичні елементи Соціально-психологічні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑