Розподіл функцій з менед­жменту персоналу між кадровою службою та керівниками струк­турних ланок організації.

Розподіл функцій з менеджме­нту персоналу між кадровою службою та керівниками структу­рних ланок організації здійснює­ться за окремими завданнями.

Керівники вищих рівнів управ­ління, вирішують стратегічні пи­тання: розробляють кадрову полі­тику, стратегію і тактику її реалі­зації, методичні та нормативні документи, здійснюють контроль за їхнім виконанням і загальне керівництво роботою в галузі ме­неджменту персоналу.

При цьому кадрова служба вис­тупає організатором і координа­тором всієї роботи з кадрами на підприємстві. Вона створює зага­льні умови (системи, процедури, програми) управління персона­лом, здійснює контроль за їхнім застосуванням та реалізацією ка­дрової політики в цілому, здійс­нює нагляд за оплатою праці, ме­дичним обслуговуванням праців­ників, соціально-психологічним клімат в колективі, соціальним захистом працівників.

Таким чином, діяльність керів­ників і співробітників кадрової служби тісно взаємопов’язана. В них один об’єкт – персонал і спі­льна мета – максимально ефекти­вне використання персоналу. Проте відмінності у функціях, правах, обов’язках та індивідуа­льних цілях можуть призвести до виникнення конфліктних ситуацій між ними.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑