Закон України «Про охо­рону праці» та його значення в менеджменті персоналу.

Закон України “Про охорону праці” вводився в дію Постано­вою ВР №2695-12 від 14.10.92. Цей Закон визначає основні по­ложення щодо реалізації консти­туційного права громадян на охо­рону їх життя і здоров'я в процесі трудової д-ності, регулює за уча­стю відповідних держ-их органів відносини між власником п-ства, установи і орг-ї або уповноваже­ним ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та вир-чого серед-ща і встановлює єдиний порядок орг-ї охорони праці в Україні. Закон України “Про охорону праці” включає ро­зділи: Загальні положення; Гаран­тії прав громадян на охорону праці; Орг-я охорони праці на вир-ві; Стимулювання охорони праці; Держ-і міжгалузеві та галу­зеві нормативні акти про охорону праці; Держ-е упр-ня охороною праці; Держ-ий нагляд і громад­ський контроль за охороною праці; Відповідальність працівни­ків за порушення законодавства про охорону праці.

 Значеняня цого закону в МП полягає в тому, що за його допо­могою, на п-вах створюються сприятливі умови праці, полег­шення праці, хдійснюється запо­бігання травматизму і професій­них захворююаннь.

12.           У чому полягає науково-методичне забезпечення менед­жменту персоналу? Які організа­ції в Україні виконують цю функ­цію?

Науково-методичне забезпе­чення менеджменту персоналу – це сукупність документів органі­заційно-методичного, організа­ційно-розпорядчого, нормативно-технічного та техніко-економіч­ного характеру, яку визначають норми, правила, вимоги, характе­ристики та інші дані, що викорис­товуються для вирішення завдань організації праці та менеджменту персоналу. Дані документи затве­рджуються в установленому по­рядку відповідним компетентним органам чи керівництвом органі­зації.

Науково методичне забезпе­чення менеджменту персоналу включає дві групи документів:

1.   Нормативні акти, які визна­чають норми, правила вимоги, характеристики та інші дані, роз­робляються і затверджуються ві­дповідними компетентними орга­нами (міністерствами, відомст­вами, іншими державними орга­нами й міжнародними організаці­ями) .

2.   Документи, які розробляю­ться для внутрішнього викорис­тання й затверджуються керівни­цтвом організації.

Науково-методичне забезпе­чення МП здійснюють Держав­ний Комітету України по станда­ртизації, метрології та сертифіка­ції , Міністерсво праці і соціаль­ної політики.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112  Наверх ↑