Зміст

М о д у л ь І. ОРФОГРАФІЯ

ТЕМА 01.Загальні питання українського правопису. Позначення м’якості приголосних.

Тема 01.1. Правопис м’якого знака.
Тема 01.2. Коли м’який знак не пишеться.
Тема 01.3. М‘який знак у словах іншомовного походження

ТЕМА 02. Правила вживання апострофа.

Тема 02.1. Апостроф у іншомовних словах.

ТЕМА 03. Подвоєння та подовження приголосних.

Тема 03.1. Подвоєння приголосних внаслідок збігу.
Тема 03.2. Написання Н і НН у прикметниках та дієприкметниках.
Тема 03.3. Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження.

ТЕМА 04. Зміни приголосних.

Тема 04.1. Чергування приголосних при словотворенні та словозміні.
Тема 04.2. Спрощення в групах приголосних.
Тема 04.3. Уподібнення приголосних.

ТЕМА 05. Правопис префіксів та суфіксів.

Тема 05.1. Правопис приголосних у кінці префіксів.
Тема 05.2. Правопис префіксів ПРЕ, ПРИ, ПРІ.
Тема 05.3. Правопис деяких іменникових суфіксів.
Тема 05.4. Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів.

Одержання і початок виконання контрольної роботи № 1.

ТЕМА 06. Правопис складних слів.

Тема 06.1. Правопис складних іменників.
Тема 06.2. Правопис складних прикметників.
Тема 06.3. Правопис прикладок.

ТЕМА 07. Правопис голосних в коренях, префіксах та суфіксах.

Тема 07.1. Загальні правила правопису ненаголошених Е, И.
Тема 07.2. Правопис И та І в іншомовних словах.

ТЕМА 08. Вживання великої букви.

Тема 08.1. Загальні правила вживання великої літери.
Тема 08.2. Велика буква у власних назвах.
Тема 08.3. Велика буква у цитатах, після двокрапки тощо.

ТЕМА 09. Правила переносу слів.

ТЕМА 10. Правопис прізвищ та географічних назв.

Тема 10.1. Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ.
Тема 10.2. Відмінювання географічних назв.

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ №1.

ЗАКІНЧЕНЯ ВИКОНАННЯ І ЗДАЧА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1.

М о д у л ь 2. МОРФОЛОГІЯ

ТЕМА 11. Загальна характеристика частин мови.

ТЕМА 12. Іменник

Тема 12.1. Категорії роду, числа, відмінка іменників.
Тема 12.2. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни та групи відмінювання.
Тема 12.3. Особливості відмінкових закінчень іменників 1 відміни.
Тема 12.4. Закінчення іменників 2 відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини.
Тема 12.5. Закінчення іменників 2 відміни чоловічого роду в родовому відмінку множини.
Тема 12.6. Правопис відмінкових закінчень іменників 3, 4 відмін.
Тема 12.7. Творення і правопис імен по батькові.
Тема 12.8. Відмінювання імен та прізвищ. Форми звертання.
Тема 12.9. Особливості відмінювання іменників, що мають тільки форму множини.

ТЕМА 13. Прикметник.

Тема 13.1. Особливості правопису відмінкових закінчень прикметників.
Тема 13.2. Творення і правопис ступенів порівняння прикметників.
Тема 13.3. Творення і правопис присвійних прикметників.

ТЕМА 14. Числівник.

Тема 14.1. Основні типи відмінювання кількісних числівників.
Тема 14.2. Основні типи відмінювання порядкових та дробових числівників.
Тема 14.3. Сполучуваність числівників з іменниками.
Тема 14.4. Наголошування числівників при словозміні.

ТЕМА 15. Займенник. Відмінювання та правопис.

Одержання і початок виконання контрольної роботи №2

ТЕМА 16. Дієслово та його форми.

Тема 16.1. Творення і правопис часових форм дієслів та умовного способу.
Тема 16.2. Правопис особових закінчень дієслів теперішнього і простого майбутнього часів.
Тема 16.3. Дієприкметник. Особливості творення, відмінювання, вживання.
Тема 16.4. Особливості творення, правопису та вживання дієприслівників. Дієприслівниковий зворот.

ТЕМА 17. Прислівник.

Тема 17.1. Прислівник Розряди прислівників. Ступені порівняння прислівників.
Тема 17.2. Правопис прислівників, утворених від прикметників.
Тема 17.3. Правопис прислівників, утворених від поєднання прийменників з іменниками.
Тема 17.4. Правопис складних і складених прислівників.

ТЕМА 18. Правопис прийменників. Розрізнення прийменників і префіксів.

ТЕМА 19. Деякі особливості вживання прийменників.

ТЕМА 20. Правопис сполучників.

ТЕМА 21. Правопис часток.

Тема 21.1. Правопис часток окремо, разом, через дефіс.
Тема 21.2. Правопис часток НЕ, НІ з різними частинами мови.

ТЕМА 22. Правопис вигуків.

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ № 2.

ЗАКІНЧЕНЯ ВИКОНАННЯ І ЗДАЧА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2.

М о д у л ь №3 СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ.

ТЕМА 23. Загальні відомості про речення та розділові знаки. Будова речення.

ТЕМА 24. Просте речення.

Тема 24.1. Види й напрями ускладнення структури простого речення.
Тема 24.2. Тире в простому неускладненому реченні.
Тема 24.3. Розділові знаки при непоширених прикладках.

ТЕМА 25. Однорідні члени речення.

Тема 25.1. Поняття про однорідні члени речення. Розділові знаки між однорідними членами речення.
Тема 25.2. Узагальнюючі слова і розділові знаки при них.

ТЕМА 26. Відокремлені члени речення.

Тема 26.1. Відокремлення додатків і обставин.
Тема 26.2. Невідокремлені та відокремлені означення.
Тема 26.3. Відокремлення прикладок.

ТЕМА 27. Вставні і вставлені слова, словосполучення і речення.

Тема 27.1. Вставні слова, словосполучення, речення.
Тема 27.2. Звертання.

Одержання і початок виконання контрольної роботи № 3.

ТЕМА 28. Складне речення. Типи складних речень. Складносурядне речення.

Тема 28.1. Розділові знаки в складносурядному реченні.
Тема 28.2. Складнопідрядне речення. Типи підрядних речень.
Тема 28.3. Розділові знаки в реченнях з однорідною підрядністю, з паралельною підрядністю, з супідрядністю.
Тема 28.4. Розділові знаки в безсполучникових реченнях та реченнях з різними видами зв’язку.
Тема 28.5. Порівняльний зворот.

ТЕМА 29. Пряма мова і цитати.

Тема 29.1. Пряма мова і розділові знаки при ній.
Тема 29.2. Передача прямої мови непрямою.
Тема 29.3. Цитати. Правила оформлення віршованих цитат. Прозові цитати.

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ № 3.

ЗАКІНЧЕНЯ ВИКОНАННЯ І ЗДАЧА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3.

М о д у л ь № 4 ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ ФРАЗЕОЛОГІЯ. СТИЛІСТИКА

ТЕМА 30. Лексикологія.

Тема 30.1. Лексичне значення слова і його типи.
Тема 30.2. Характеристика лексики української мови за походженням і використанням.

ТЕМА 31. Синоніми. Стилістичні особливості синонімів.

ТЕМА 32. Антоніми. Омоніми.

Тема 32.1. Розрізнення багатозначності та омонімії.

ТЕМА 33. Пароніми.

Одержання і початок виконання контрольної роботи № 4.

ТЕМА 34. Лексикографія

Тема 34.1. Предмет лексикографії. Основні типи словників.

ТЕМА 35. Фразеологія. Джерела української фразеології.

ТЕМА 36. Стилістика.

Тема 36.1. Поняття про стиль і стилістичну норму.
Тема 36.2. Стилі української літературної мови.

ТЕМА 37. Орфоепія.

Тема 37.1. Основні правила української орфоепії.

Тема 38. Засоби милозвучності української мови. Усунення збігу голосних чи приголосних звуків.

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ № 4

ЗАКІНЧЕНЯ ВИКОНАННЯ І ЗДАЧА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑