Тема 14.1. Основні типи відмінювання

кількісних числівників.

До власне кількісних числівників належить насамперед 40 числових назв, оформлених як окремі слова. Це назви чисел від одного до десяти, назви чисел, кратних десяти, до ста, назви чисел, кратних ста, — до тисячі, мільйон, мільярд — і нуль. Комбінуючи ці сорок слів можна назвати всі інші кількісні поняття.

Кількісні числівники за будовою поділяються на прості, складні та складені.

Прості числівники:

Числівник один.

Числівник один, одна, одне, одно подібно до прикметників узгоджується з означуваним іменником у роді й відмінку. У множині цей числівник уживається з іменниками, що мають лише форму множини.

Форма жіночого роду числівника одна відмінюється за зразком займенника та і при відмінюванні має наголос такий же, як і займенник та. У середньому роді паралельно вживаються дві форми: одно — старіша і одне — новіша, тепер частіше вживана форма, що виникла під впливом прикметників:

Числівник два.

Сучасна відміна числівників два, дві послужила зразком для уніфікації форми відмінювання інших числівників. Категорія числа числівникам два, дві не властива.

Числівники три, чотири

У сучасній українській мові числівники три, чотири не мають категорії роду і числа. Відмінюються вони так:

Н. три чотири

Р. трьох чотирьох

Д. трьом чотирьом

3. як Н. або Р.

О. трьома чотирма

М. (на) трьох (на) чотирьох

Числівники п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять.

Числівники п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять за походженням іменники з числовим значенням. Числівник десять, який лежить в основі десяткової системи числення, має спільний корінь в усіх індоєвропейських мовах. У давньоруській мові за допомогою числівника десять здійснювалася лічба від одинадцяти до ста. В сучасній українській мові числівники п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять відмінюються так:

Н. п'ять шість сім

Р. п'яти шести семи

(п 'ятьох) (шістьох) (сімох)

Д. п'яти шести семи

(п 'ятьом) (шістьом) (сімом)

3. як Н. або Р.

О. п'ятьма шістьма сьома

(п'ятьома) (шістьома) (сімома)

М. (на) п 'ятй (на) шести (на) семи

(п 'ятьох) (шістьох) (сімох)

Складні числівники

Числівники від одинадцяти до дев'ятнадцяти

Числівники від одинадцяти до дев'ятнадцяти, так само як і назви десятків (від двадцяти до дев'яноста) та сотень (від двохсот до дев'ятисот), у сучасній українській мові є складними.

Усі числівники від одинадцяти до дев'ятнадцяти мають наголос на колишньому прийменникові на. При відмінюванні наголос може переміщатися на закінчення. Усі числівники від одинадцяти до дев'ятнадцяти відмінюються за єдиним зразком:

 Н. одинадцять чотирнадцять

Р. одинадцяти чотирнадцяти

 (одинадцятьох) (чотирнадцятьох)

Д. одинадцяти чотирнадцяти

 (одинадцятьом) (чотирнадцятьом)

3. як Н. або Р.

О. одинадцятьма чотирнадцятьма

 (одинадцятьома) (чотирнадцятьома)

М. (на) одинадцяти (на) чотирнадцяти

 (одинадцятьох) (чотирнадцятьох)

Числівники двадцять — сто.

При відмінюванні кількісних числівників двадцять, тридцять наголос переходить на закінчення.

Н. двадцять тридцять

Р. двадцяти (двадцятьох) тридцяти (тридцятьох)

Д. двадцяти (двадцятьом) тридцяти (тридцятьом)

3. як Н. або Р.

О. двадцятьма (двадцятьома) тридцятьма (тридцятьома)

М. (на) двадцяти (двадцятьох) (на) тридцяти (тридцятьох)

У числівників п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюється тільки друга частина. М'який знак усередині цих числівників не пишеться. При відмінюванні наголос переходить на флексію.

Н. п’ятдесят сімдесят

Р. п'ятдесяти сімдесяти

 (п'ятдесятьох) (сімдесятьох)

Д. п'ятдесяти сімдесяти

 (п'ятдесятьом) (сімдесятьом)

3. як Н. або Р.
О. п'ятдесятьма сімдесятьма

 (п'ятдесятьома) (сімдесятьома)

М. (на) п'ятдесяти (на) сімдесяти

 (п'ятдесятьох) (сімдесятьох)

Числівники сорок, дев'яносто, сто при відмінюванні мають однакові форми для всіх непрямих відмінків (сорока, дев'яноста, ста), крім знахідного, який збігається з називним.

Числівники – назви сотень

Складні числівники, другою частиною яких є сто, відмінюються в обох частинах. При відмінюванні наголос переходить на закінчення:

Н. двісті триста чотириста

Р. двохсот трьохсот чотирьохсот

Д. двомстам трьомстам чотирьомстам

3. якН.

О. двомастами трьомастами чотирмастами

М. (на) двохстах (на) трьохстах (на) чотирьохстах

Числівники від 500 до 900 тільки в в орудному відмінку мають паралельні форми при змінюванні.

Н. п'ятсот шістсот сімсот

Р. п'ятисот шестисот семисот

Д. п'ятистам шестистам семистам

3. якН.

О. п'ятьмастами шістьмастами сьомастами

 (п’ятьомастами) (шістьомастами) (сімомастами)

М. (на) п'ятистах (на) шестистах (на) семистах

У кінці першого компонента числівників п'ятсот — дев'ятсот м'який знак не ставиться.

Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд, як і числівники вищих розрядів, зберігають категорії роду і числа.

Числівник тисяча відмінюється як іменник першої відміни мішаної групи, а числівники мільйон, мільярд — як іменники другої відміни твердої групи, нуль – як іменники другої відміни м’якої групи

СКЛАДЕНІ ЧИСЛІВНИКИ

Складені кількісні числівники утворюються шляхом поступового називання кількості тисяч, сотень, десятків і одиниць у напрямку від більшого до меншого (виняток становлять назви одиниць другого десятка). Відмінюються складені числівники в кожній своїй частині, наприклад:

Р. восьми тисяч восьмисот вісімдесяти вісьмох

Д. восьми тисячам восьмистам вісімдесяти вісьмом

О. вісьма тисячами вісьмастами вісімдесятьма вісьмома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52  Наверх ↑