Рекомендація

Актуальні соціально-педагогічні проблеми збагачення духовного та інтелектуально-творчого потенціалу суспільства, відродження його національної самосвідомості вимагають переосмислення діяльності всієї системи освіти підростаючого покоління, вироблення нових підходів та концепцій навчання й виховання молоді. Одним із пріоритетних сучасних напрямків у галузі освіти є розвиток соціальної педагогіки, яка за своїм призначенням повинна створювати повноцінне соціальне середовище для дітей, підлітків, молоді, задовольняти їхні індивідуальні запити та потреби, розвивати здібності, розв’язувати питання педагогічно доцільної організації вільного часу школярів, їх змістовного дозвілля.

Сприяти вирішенню означених проблем шляхом забезпечення відповідного напрямку професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів покликаний даний курс – “Соціальна робота у сферах дозвілля”. Він допоможе майбутнім фахівцям повніше реалізувати себе в обраній галузі діяльності як педагогам-організаторам шкіл, вихователям груп продовженого дня та інтернатів, керівникам гуртків та дитячих клубних об’єднань, педагогічним працівникам будинків школярів та центрів дитячої творчості, вихователям літніх таборів відпочинку тощо.

Мета курсу – озброїти майбутніх соціальних педагогів знаннями та вміннями в багатогалузевих напрямах дозвіллєвої діяльності.

Відповідно до мети конкретними завданнями курсу є:

- усвідомлення теоретичних основ педагогіки вільного часу;

- ознайомлення з історією розвитку дозвіллєвої роботи;

- оволодіння загальною та галузевою методикою позаурочної роботи, методикою організації гурткових, масових та індивідуальних форм дозвілля.

Курс будується на міжпредметних зв’язках із загальною та соціальною педагогікою, загальною, віковою й педагогічною психологію, теорією виховання, педагогічною майстерністю, риторикою та іншими навчальними дисциплінами.

По закінченні вивчення курсу “Соціальна робота у сферах дозвілля” студенти повинні знати: основні поняття і положення теорії організації дозвіллєвої роботи; вимоги до соціального педагога як до організатора дозвіллєвої діяльності підростаючого покоління; історію розвитку дитячої позакласної та позашкільної роботи; загальну методику позаурочної роботи; методику культурно-масової роботи; галузеву методику групової та індивідуальної позакласної виховної роботи; педагогічні основи гурткової роботи; основи організації дозвілля у групах продовженого дня та за місцем проживання дітей; основні види організації сумісного сімейного дозвілля; загальнопедагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями; організацію дозвілля дітей та підлітків під час шкільних канікул.

Студенти повинні вміти: проводити дослідження з вивчення запитів та інтересів дітей у вільний час; моделювати та розв’язувати педагогічні ситуації з урахуванням принципів організації дозвіллєвої діяльності; складати план та карту-схему дозвіллєвих заходів мікрорайону на певний період; розробляти та проводити виступи, бесіди, дискусій для дітей та юнацтва; готувати та проводити виставки творчих дитячих робіт; організовувати різноманітні дозвіллєві ігри (інтелектуальні, рухливі, сюжетно-рольові, ігри з естради тощо); розробляти зміст та методику колективної творчої справи; розробляти та аналізувати програми та сценарії свят (вечорів, ранків); складати орієнтовну програму сімейного відпочинку.

Дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить конспект лекційного матеріалу, практичні завдання, запитання та завдання для самоконтролю. Перед початком вивчення тем студентам доцільно ознайомитись з розділом “Рекомендації студентам”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  Наверх ↑