Рекомендація

Курс “Професійна педагогіка” є базовим в структурі педагогічної підготовки інженерно-педагогічних працівників для навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Робоча навчальна програма містить як інваріантну, так і варіативну компоненти. Інваріантним компонентом є весь зміст типової програми. Варіативний компонент робочої програми ураховує останні досягнення науки, техніки і технології, а також актуальний досвід, накопичений у підготовці інженерно-педагогічних кадрів з висвітленням економічних особливостей розвитку Подільського регіону.

Мета вивчення курсу - формування системи знань і умінь, необхідних для успішної професійно-педагогічної діяльності інженера-педагога в закладах професійної освіти та його подальшого професійного саморозвитку.

Завданнями курсу є:

1) актуалізація і конкретизація знань, набутих у курсі “Теорія і історія педагогіки”;

2) формування базових знань і умінь, необхідних для опанування курсу “Методика професійного навчання”;

3) підготовка майбутніх інженерів-педагогів до здійснення виховної роботи під час проходження педагогічних практик на підставі і прикладі вивчення теорії і методики виховної роботи в закладах профтехосвіти;

4) опанування системним світоглядом і модельним мисленням студентів інженерно-педагогічних спеціальностей;

5) розвиток професійно-педагогічної спрямованості майбутніх інженерів-педагогів;

6) підтримка інтересу до інженерно-педагогічної діяльності, яка розглядається як елемент професійної адаптації студентів;

7) формування професійно-педагогічних ерудиції і тезаурусу майбутніх інженерів-педагогів.

Методологічну основу курсу складає системно-кібернетичний підхід, що полягає у такій структурно-змістовній побудові, яка забезпечує необхідну і достатню характеристику кожного з елементів педагогічної системи (мета - результат, навчальна інформація, засоби педагогічної комунікації, учень (слухач, студент), інженер-педагог), а також розглядає інформаційні процеси і управління ними в ході професійного навчання і виховання.

До підвалин концепції побудови курсу покладено уявлення про навчання і виховання, як педагогічну систему, де відбувається рух освітньої інформації, і де реалізуються усі функції управління педагогічною системою і вищеназваним інформаційним процесом. При цьому, такий підхід не виключає використання у змісті курсу кращих доробків класичної педагогіки, які органічно поєднані із системно-кібернетичною теорією.

Програмою курсу професійної педагогіки передбачена інтеграція знань, здобутих при вивченні курсів “Теорія і історія педагогіки”, “Психологія”, “Вікова і педагогічна психологія”, а також загальнотехнічних і спеціальних курсів інженерної частини підготовки майбутніх інженерів-педагогів.

Курс “Професійна педагогіка” надає знання і уміння, необхідні для успішного опанування курсу “Методика професійного навчання”, проходження педагогічних практик, виконання методичного розділу інженерного дипломного проекту або педагогічної дипломної роботи.

Програмою передбачені лекційні і семінарсько-практичні заняття, виконання курсової роботи, де інтегруються педагогічні й психологічні знання і уміння.

Даний дистанційний курс складається з окремих текстових документів у вигляді тем, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, творчі вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення теми рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑