Тема 13. Міжпредметні зв’язки у професійному навчанні

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

· поняття “міжпредметних зв’язків”

· класифікація міжпредметних зв’язків

· особливості міжпредметних зв’язків виробничого навчання з спеціальними дисциплінами в умовах ПТО

· поняття “внутрішньопредметних зв’язків”

Основні терміни теми: міжпредметні зв’язки, внутрішньопредметні зв’язки

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Поняття “міжпредметних зв’язків”

Однією з важливих умов міцності знань, умінь і навиків, які формуються в учнів, є здійснення міжпредметних зв’язків в процесі викладання навчальних предметів.

Вирішення проблеми міжпредметних зв’язків відіграє важливу роль при визначенні змісту, методів і організації процесу навчання. Особливо важливого значення набуває вона для середніх професійно-технічних училищ, в яких навчально-виховний процес повинен будуватися на основі органічного поєднання загальної і професійно-технічної освіти.

Міжпредметні зв’язки – це вираження фактичних зв’язків, що встановлюються в процесі навчання або в свідомості учня, між різними навчальними предметами.

Міжпредметні зв’язки мають дві сторони – об’єктивну і суб’єктивну.

Об’єктивна сторона міжпредметних зв’язків знаходить вираження в визначенні змісту навчання і враховується при розробці навчальних планів, програм, складанні підручників, навчальних і методичних посібників по відповідних навчальних предметах.

Суб’єктивна сторона міжпредметних зв’язків здійснюється викладачами в процесі навчання

Класифікація міжпредметних зв’язків

Міжпредметні зв’язки класифікують:

за змістом навчального матеріалу,

за уміннями, що формуються,

за методами та засобами навчання

Тип зв’язку – за змістом навчального матеріалу

 

Вид зв’язку

Способи і форми здійснення міжпредметних зв’язків в процесі навчання

1. За використанням знань учнів з інших предметів, їх виробничого і життєвого досвіду для більш глибокого засвоєння знань з даного предмету

2. За законами і теоріями для пояснення явищ і процесів, що вивчаються в різних предметах

3. За єдністю трактування понять, явищ, процесів, що вивчаються в різних предметах

4. За відбором навчального матеріалу

5. За методами науково-технічного дослідження

6. За комплексним використанням знань і умінь, отриманих в різних предметах

1. Вивчення техніки і технології на базі законів і явищ, вивчених в загальноосвітніх та загальнотехнічних предметах.

2. Приклади із спеціальних предметів і практики, які ілюструють і конкретизують закони і явища, що вивчаються в загальноосвітніх та загальнотехнічних предметах.

3. Посилання на раніше вивчений матеріал інших предметів

4. Спонукання учнів використовувати раніше набуті знання для пояснення або самостійного аналізу нових фактів, явищ, понять, закономірностей.

Використання однієї і тієї ж теорії чи закону для обгрунтування різних явищ, що вивчаються в різних предметах

1. Трактування одних і тих же або однакових за суттю питань з єдиних науково-технічних позицій.

2. Єдність формулювань, термінології, одиниць вимірювання.

3. Чітке розмежування і пояснення понять, близьких за формою або змістом.

4. Навчання учнів способам оперування поняттями, отриманими в результаті вивчення одних предметів, при оволодінні матеріалом з інших предметів.

1. Концентрація вивчення окремих питань, які передбаченні програмами різних предметів, в одному предметі.

2.  Дублювання вивчення одних і тих же питань в різних предметах з різних позицій і точок зору в залежності від значення даного питання в системі предмета.

3. Регламентування глибини розкриття явищ, понять, законів, що входять в навчальний матеріал різних предметів.

1. Узгодження викладачами різних предметів використовуваних методів дослідження і ознайомлення учнів з їх сутністю.

2. Використання однакових методів дослідження при вивченні матеріалу різних предметів.

3. Показ учням можливостей сфери і методики використання різних методів дослідження при вивченні різних предметів

1. Комплексні міжпредметні завдання (класні і домашні).

2. Комплексні екскурсії.

3. Міжпредметні конференції, вечора, олімпіади, виставки і т.п.

4. Задачі з виробничо-технічним змістом.

5. Комплексні міжпредметні лабораторні роботи

 

Тип зв’язку – за уміннями, що формуються

 

Вид зв’язку

Способи і форми здійснення міжпредметних зв’язків в процесі навчання

1. За уміннями планування

2. За інтелектуальними уміннями

3. За практичними уміннями

4. За уміннями працювати з книгою

5. За організаційними уміннями

1. Складання плану (подумки, письмово) майбутньої дії (інтелектуальної чи практичної).

2. Ухвалення рішення тільки після аналізу умов, даних і основної задачі майбутньої дії.

3. «Значеннєве» рішення задач (уявне складання алгоритму рішення) перед їх математичним, графічним чи технологічним рішенням.

4. Складання плану прочитаного

1. Доказовість відповідей на питання.

2. Навчання учнів раціональним способам порівнювати явища, знаходити спільність і відмінність, робити висновки й узагальнення (таблиці для порівняння, графіки для дослідження залежностей, схеми для з’ясування принципу дії і т.д.).

3. Єдиний підхід до застосування систем одиниць виміру

4. Математичний аналіз навчальних і виробничих задач.

5. Алгебраїчне рішення технічних задач.

6. Навчання учнів раціональним прийомам конспектування навчального матеріалу.

1. Користування контрольно-вимірювальними приладами й інструментами.

2. Застосування при виконанні розрахункових робіт логарифмічної лінійки.

3. Єдиний підхід до аналізу роботи машин і механізмів та діагностики несправностей

1. Вибір джерела для знаходження необхідних даних.

2. Знаходження в книзі, довіднику необхідних даних.

3. Навчання учнів прийомам «швидкого» читання книги.

4. Складання тез, конспектування прочитаного, виписки, складання термінологічних словників, картотек і т.п.

1. Організація робочих місць.

2. Дотримання правил техніки безпеки.

3. Акуратність у роботі (креслення, зошити, обробка деталей і т.п.).

4. Звичка до самостійності і самоконтролю в роботі.

5. Організація домашньої роботи

 

Тип зв’язку – за методами та засобами навчання

 

Вид зв’язку

Способи і форми здійснення міжпредметних зв’язків в процесі навчання

1. За методами і методичними прийомами

2. За засобами навчання

3. За єдністю педагогічних вимог

1. Узгодження методів і методичних прийомів навчальної роботи з різних предметів

2. Координація методичних прийомів вивчення однотипних елементів навчального матеріалу в різних предметах

3. Єдиний підхід до методики формування умінь і навичок учнів у процесі виробничого навчання і при проведенні лабораторно-практичних робіт

1. Застосування тих самих чи аналогічних наочних приладдя і технічних засобів навчання для вивчення аналогічних питань у різних предметах.

2. Узгодження методики застосування наочних приладдя, технічних і інших засобів навчання при вивченні різних предметів.

1. Узгодження методики, організації і критеріїв контролю й оцінки знань, умінь і навичок учнів.

2. Узгодження обсягу, змісту, методики видачі домашніх завдань і інструктування учнів по їхньому виконанню.

3. Використання прийнятих систем одиниць виміру

4. Єдиний орфографічний і графічний режим в училищі

 

Особливості міжпредметних зв’язків виробничого навчання з спеціальними дисциплінами в умовах ПТО

Міжпредметні зв’язки характерні і для зв’язку між спеціальними дисциплінами та виробничим навчанням.

Основні шляхи встановлення зв’язків між спеціальними дисциплінами і виробничим навчанням

 

Спеціальні дисципліни

Виробниче навчання

Вивчення викладачами спеціальних предметів (спеціальної технології) програм виробничого навчання, участь у визначенні навчально-виробничих робіт із професії

Вивчення майстрами виробничого навчання програм спеціальних предметів (спеціальної технології) і перспективних-тематичних планів їхнього вивчення

Складання перспективних-тематичних планів вивчення спеціальних предметів (добір і розташування навчального матеріалу) з урахуванням змісту і послідовності виробничого навчання таким чином, щоб теорія випереджала практику

Добір майстром виробничого навчання навчального матеріалу для вступного інструктажу з урахуванням знань учнів, отриманих на уроках по спеціальних предметах

Широке використання при вивченні спеціальних предметів конкретних прикладів з виробничого навчання, проведення занять безпосередньо в навчальних майстернях при вивченні технологічних тем

Широке використання знань учнів, отриманих на уроках по спеціальних предметах, при виробничому навчанні учнів у навчальних майстернях на підприємствах

Застосування при вивченні спеціальних предметів ефективних методів активної роботи учнів, що сприяють формуванню в них умінь застосовувати теоретичні знання на практиці (лабораторно-практичні роботи; робота з довідниками і виробничою документацією; складання технологічних карт; розбір креслень; конструювання пристосувань і т.п.)

Широке застосування у виробничому навчанні вправ, що формують в уміння, що учиться, застосовувати на практиці знання, отримані на уроках по спеціальних предметах (технічні розрахунки; розробка технологічних процесів обробки, зборки, ремонту; вибір режимів і параметрів; використання таблиць, стандартів, розрахункових формул і т.п.)

 

Особливу увагу слід звернути на питання відбору навчального матеріалу, який вивчається в спеціальних дисциплінах і в процесі виробничого навчання. В практиці навчальної роботи досить часто буває так, коли на уроках зі спеціальних дисциплін викладачі багато уваги приділяють вивченню простих інструментів і пристосувань (зубила, молотки, паяльники, монтажний інструмент тощо), а також елементарних прийомів виконання робіт. Майстри виробничого навчання, в свою чергу, на вступних інструктажах детально вивчають обладнання, теоретичне обгрунтування прийомів, операцій і способів виконання робіт з професії. І ті і інші розцінюють це як фактор встановлення міжпредметних зв’язків. Однак таке дублювання не приносить ніякої користі, більш того – відволікає кожного від своїх прямих обов’язків. Завдання майстра виробничого навчання – навчити учнів виконувати роботи, характерні для їх професії, завдання викладача спеціальної дисципліни – дати учням знання наукових основ сучасної техніки і технології, необхідні для свідомого, міцного і глибокого оволодіння професією. Виходячи з цих завдань, кожен з них повинен правильно визначити своє місце в справі підготовки кваліфікованих робітників і відповідно відібрати навчальний матеріал для вивчення.

Поняття “внутрішньопредметних зв’язків”

Внутрішньопредметні зв’язки” – це зв’язки за змістом і логікою побудови та вивчення матеріалу одного предмету.

Внутрішньопредметні зв’язки також мають об’єктивну і суб’єктивну сторону.

Об’єктивна сторона детально розглядається в курсі “Педагогіка”.

Суб’єктивна сторона внутрішньопредметних зв’язків виявляється в побудові системи уроків по темі і дисципліні в цілому, в опорі на раніше вивчене, в загальній логіці вивчення дисципліни.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Здійснення міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків в процесі викладання навчальних предметів є важливою умовою міцності знань, умінь і навиків, які формуються в учнів.

Міжпредметні зв’язки – це вираження фактичних зв’язків, що встановлюються в процесі навчання або в свідомості учня, між різними навчальними предметами.

Внутрішньопредметні зв’язки – це зв’язки за змістом і логікою побудови та вивчення матеріалу одного предмету.

Міжпредметні зв’язки класифікують за такими ознаками як зміст навчального матеріалу, за уміннями, що формуються, за методами та засобами навчання.

Міжпредметні зв’язки характерні і для зв’язку між спеціальними дисциплінами та виробничим навчанням.

Література для самоосвіти

1. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных учебных заведениях. – М.: Мастерство, 2001. – 272 с.

2. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. / И.Ф. Харламов. – 7-е изд. – Мн.: Университетское, 2002. – 560 с.

3. Скакун В.А. Методика производственного обучения в схемах и таблицах: Метод. пособие. – М., 2001. – 175 с.

4. Основы профессиональной педагогики: Профпедагогика / Под ред. С.Л. Батышева и С.А. Шапоринского. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1977. – С. 51-79.

5. Професиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по пед. специальностям и направлениям. – М.: Ассоциация “Професиональное образование”, 1997. – 512 с.

6. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник / Н.Г. Ничкало, В.О. 3айчук, Н.М. Розенберг та ін. / За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 1992. – С. 15-111, 276-315.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення поняттю “міжпредметні зв’язки”.

2. Розкрийте об’єктивну і суб’єктивну сторони міжпредметних зв’язків.

3. За якими ознаками класифікують міжпредметні зв’язки?

4. Які особливості міжпредметних зв’язків виробничого навчання з спеціальними дисциплінами в умовах ПТО

5. Що таке “внутрішньопредметні зв’язки”?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑