Тема 12. Технічна творчість учнів ПТНЗ

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

· сутність і завдання технічної творчості учнів ПТНЗ

· роль технічної творчості в успішному опануванні робітничої професії

· рівні технічної творчості учнів

· форми технічної творчості

· методика формування творчих умінь учнів ПТНЗ

· розвиток професійний важливих якостей і властивостей особистості учня в процесі технічної творчості

· зміст роботи клубів і гуртків технічної творчості

Основні терміни теми: творчість, технічна творчість, рівні технічної творчості, форми технічної творчості, гурток технічної творчості

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТЕМИ

Сутність і завдання технічної творчості учнів ПТНЗ

Творчість – процес людської діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні цінності.

Творчість являє собою виниклу в праці здатність людини з матеріалу, що доставляється дійсністю, творити (на основі пізнання закономірностей об’єктивного світу) нову реальність, що задовольняє різноманітним суспільним потребам.

У процесі творчості беруть участь усі духовні сили людини, у т.ч. уява, а також здобута у навчанні і практиці майстерність, необхідна для здійснення творчого задуму.

Технічна творчість – це ефективний засіб виховання, цілеспрямований процес навчання і розвитку творчих здібностей учнів у результаті створення матеріальних технічних об'єктів з ознаками корисності і новизни.

Результат творчої діяльності учнів ПТУ – комплекс якостей творчої особистості, розвиток яких можна розглядати як основні завдання технічної творчості:

• розумова активність;

• прагнення добувати знання і формувати уміння для виконання практичної роботи;

• самостійність у рішенні поставленої задачі;

• працьовитість;

• винахідливість ін.

Роль технічної творчості в успішному опануванні робітничої професії

Аналіз психолого-педагогічних досліджень і досвіду роботи гуртків технічної творчості в ПТУ дозволяє прийти до висновку, що технічна творчість створює умови для розвитку технічного мислення учнів, а також сприяє придбанню досвіду технічної творчої діяльності, що надзвичайно важливо для майбутнього робітника.

Мета навчання учнів ПТНЗ основам творчої праці – розбудити інтерес, а потім створити і закріпити творче відношення до професійної діяльності, що виражається в активній раціоналізаторській і винахідницькій діяльності.

Таке навчання виробляє підвищений інтерес до своєї професії, потреба в постійному пошуку невикористаних резервів, у прискореному приведенні їх у дію через удосконалювання технології виконуваної роботи і чи поліпшення створення нових пристосувань, інструментів і т.д.

Основи технічної творчості, орієнтовані на виховання творчого відношення до праці, повинні сформувати в учнів ПТНЗ якісно нове уявлення про трудовий процес, сприяти прискоренню професійного росту.

У результаті пізнання основ технічної творчості робітник, що у виробничому процесі є виконавцем, може побачити у своїй професійній діяльності також роль творця нового – стати раціоналізатором і винахідником. Це у свою чергу дозволить підвищити робітнику як професійну, так і соціальну активність, що у свою чергу приведе до свідомого підвищення продуктивності і якості праці, тобто до результатів праці, що є привабливими і для суспільства, і для особистості.

Рівні технічної творчості учнів

Для обліку викладачем і майстром в/н, керівником гуртка можливостей творчого просування кожного учня розроблена шкала творчої підготовленості учнів.

Рівень 1. Учень може виготовляти виріб по наданій документації з внесенням часткових змін у креслення, схему, спрямованих на удосконалення форми виробу чи раціональне розташування деталей і т.д.

Рівень 2. Учневі доступне виготовлення виробів з доконструюванням і самостійним внесенням змін у пред’явлену технічну документацію чи окрему схему.

Рівень 3. Учень справляється з виготовленням виробів з попереднім конструкторським оригінальним удосконаленням і самостійним внесенням змін у технологічну документацію чи схему.

Рівень 4. Учню посильна самостійна технологічна розробка оригінальної конструкторської ідеї виробу (пред'явленої керівником) і його виготовлення.

Рівень 5. Учень здатний самостійно обґрунтувати і сформулювати оригінальну конструкторську чи раціоналізаторську ідею виробу, розробити документацію і виготовити виріб.

Форми технічної творчості:

• бригада раціоналізаторів

• технічний гурток (гурток технічної творчості)

• творче завдання

• учнівське конструкторське бюро

• передвипускна виробнича практика

• екскурсії на виставки наукових досягнень і т.д.

Методика формування творчих умінь учнів ПТНЗ.

Методика роботи інженера-педагога по формування творчих умінь учнів ПТНЗ повинна містити в собі наступні основні компоненти.

1. Формування в учнів із самого початку навчання професії інтересу до творчої діяльності.

2. Виховання в учня і постійна підтримка в ньому віри у власні творчі сили (як конкретизація такого принципу виховання як принцип опори у вихованні на позитивне).

3. Спонукання учнів до самостійного одержання необхідної інформації, тобто нових знань.

4. Розвиток індивідуальної творчої активності учнів шляхом включення кожного з них в удосконалення нескладних технологічних операцій з метою створення можливості випробувати радість творчості.

5. Демонструючи нові прийоми виконання технологічних операцій у процесі виробничого навчання, майстер в/н повинен пропонувати учнем задачі по їх удосконаленню, тим самим сприяючи їхній постійний спрямованості на творче осмислення дійсності.

6. Введення в процес підготовки майбутніх робітників «ситуацій утруднення», що припускають рішення виробничої ситуації в скрутних умовах, наприклад, при відсутності того чи іншого інструмента чи устаткування.

7. Розвивати технічну уяву як основу будь-якої творчості, у тому числі і технічної. З цією метою учням можна пропонувати завдання "на відтворення відсутньої конструкторської чи технологічної інформації: або за наявним описом техпроцесу дати завдання відтворити конструкцію виробу, або за складальним кресленням запропонувати описати технологічний процес складання виробу і т.д.

8. Включення учнів у конструкторську діяльність, що може здійснюватися, наприклад, шляхом залучення в роботу гуртків і клубів технічної творчості, дотримуючи при цьому добровільність їхнього відвідування.

9. Постійне орієнтування учнів на пошук в технологічному процесі «вузьких місць», тобто таких його елементів, які можна удосконалити. Формована при цьому критичність мислення обов'язково повинна носити конструктивний характер – знайшовши недолік, учень повинен пропонувати способи його усунення на основі отриманих раніше професійних знань.

Ув’язування усіх вищезгаданих компонентів у єдину методику виробляються з урахуванням ряду конкретних факторів: посади інженера-педагога; його виробничого досвіду, можливості матеріально-технічної бази ПТНЗ і т.д.

Розвиток професійний важливих якостей і властивостей

особистості учня в процесі технічної творчості.

Якості особистості – симптомокомплекси психічних властивостей, що утворюють її індивідуальність, мотиви, спрямованості.

Професійно важливими є якості особистості, що визначають ефективність професійної діяльності.

Розрізняють загальні для всіх професій і конкретнопрофесійні професійно важливі якості, які необхідні для успішної діяльності в рамках певної професії.

До загальнопрофесійних якостей відносяться такі як: відповідальність, ретельність, сумлінність, працездатність, надійність у роботі, дисциплінованість і ін.

До конкретнопрофесійних якостей, наприклад монтажника РЕА, відносяться: уважність, наполегливість, посидючість, акуратність, точність. В інженера-педагога такими якостями є: справедливість, вимогливість, уміння співчувати і доброзичливість, дбайливість, чуйність, чесність і порядність, самовладання і витримка, комунікативність і ін.

Конкретнопрофесійні професійно важливі якості формуються і розвиваються шляхом вибору таких форм технічної творчості, що безпосередньо орієнтовані на професію. Наприклад, у монтажників, регулювальників, слюсарів-збирачів радіоапаратури професійно важливі якості успішніше усього можуть розвиватися в гуртку радіотехнічного конструювання. У швачок-мотористок - у гуртках крою і шиття, конструювання одягу.

Зміст роботи клубів і гуртків технічної творчості.

Зміст роботи клубів і гуртків технічної творчості визначається планом і програмою роботи, що розробляються їхніми керівниками з обов’язковим обліком думок гуртківців. При цьому категорично варто уникати дублювання програм спеціальної технології чи інших предметів профтехциклу.

У результаті співбесіди, аналізу раніше виготовлених саморобок, спостережень у ході перших занять визначається рівень творчої підготовленості учнів.

Після цього складається система індивідуальних завдань для кожного гуртківця.

Успішність роботи гуртка багато в чому визначається матеріально-технічною базою гуртка, що визначає можливість виконання плану і програми, а також програми індивідуального творчого розвитку.

Роботи учнів необхідно експонувати як усередині училища, так і на міжучилищних конкурсах і оглядах. При цьому в підготовці експозиції повинні брати участь усі гуртківці, що сприяє формуванню почуття колективізму, відповідальності, товариства.

Так, наприклад, план роботи гуртка технічної творчості «Електронна телефонія» може бути наступним.

 

Зміст роботи

Термін виконання.

Розділ І. Організаційна робота

1. Комплектування гуртка.

2. Складання плану роботи.

3. Підготовка і комплектація учбово-матеріальної бази.

Вересень

11— .

Жовтень

Розділ II. Поглиблення і розширення професійно-технічних знань

1. Теоретичний курс. Вивчення схем телефонної апаратури. Вивчення додаткових сервісних пристроїв телефонної апаратури. Вивчення електронних схем телефонної апаратури, що виникають несправностей.

2. Освоєння інструментів і устаткування, що використовується для ремонту телефонної апаратури і таксофонів. Техніка безпеки при роботі в майстернях.

3. Огляд новинок технічної інформації, підготовка доповідей і виступ з ними.

Листопад

Грудень

Листопад-Грудень

Розділ III. Організація практичних робіт

1. Ремонт, реставрація, складання телефонних апаратів для виставки телефонного устаткування.

2. Виготовлення монтерських трубок.

3. Виготовлення тональних викличних пристроїв.

4. Виготовлення телефонних апаратів.

5. Виготовлення і відпрацьовування блоків і схем тренажерів для монтерів ГТМ.

6. Виготовлення макетів телефонних апаратів.

7. Виготовлення приладів по індивідуальних схемах.

II півріччя

—11—

—11—

—11—

Березень

Квітень

Травень

Розділ ІV. Участь у виставках .

Представлення експонатів для виставки, присвяченої Дню радіо: електронний телефонний апарат, телефонні апарати різних систем, універсальна монтерська трубка й ін.

Квітень-Травень

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Творчість – процес людської діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні цінності.

Технічна творчість – це ефективний засіб виховання, цілеспрямований процес навчання і розвитку творчих здібностей учнів у результаті створення матеріальних технічних об'єктів з ознаками корисності і новизни.

Завданням технічної творчості є розвиток розумової активності, прагнення добувати знання і формувати уміння для виконання практичної роботи, самостійності у рішенні поставленої задачі, працьовитості, винахідливості тощо.

Мета навчання основам творчої праці – розбудити інтерес, а потім створити і закріпити творче відношення до професійної діяльності, що виражається в активній раціоналізаторській і винахідницькій діяльності.

Основними формами технічної творчості є бригада раціоналізаторів, технічний гурток (гурток технічної творчості), творче завдання, учнівське конструкторське бюро, передвипускна виробнича практика, екскурсії на виставки наукових досягнень тощо.

Зміст роботи клубів і гуртків технічної творчості визначається планом і програмою роботи, що розробляються їхніми керівниками з обов’язковим обліком думок гуртківців.

Література для самоосвіти

1. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник / Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін.: За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 1994. – С. 189-206.

2. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. – М.: Ассоциация "Профессиональное образование", 1997. – С. 289-296.

3. Сафронова Г.Я. Техническое творчество – средство формирования профессионального мастерства учащихся ПТУ: Методические рекомендации. – М., 1990. – 79 с.

4. Техническое творчество учащихся: Учеб. пособие для студентов пединститутов и учащихся педучилищ по индустр.-пед. спец./ Под ред. Ю.С. Столярова, Д.М. Комского. – М.: Просвещение, 1989. – 223 с.

5. Алексеев В.Е. Организация технического творчества учащихся. – М.: Высш. шк., 1984. – 46 с.

6. Борисов В.Г. Кружок радиотехнического конструирования. – М.: Просвещение, 1990. – 224 с.

7. Комский Д.М. Кружок технической кибернетики: Пособие для руководителей кружков. – М.: Просвещение, 1991. –192 с.

8. Путилин В.Д. Развитие творческой активности учащихся профтехучилищ в учебное и внеучебное время. – М., 1983.

9. Халемский Г.А. Подготовка молодежи к рационализаторской и изобретательской деятельности. – М.: Высш. шк., 1991. – С. 86-121.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення поняттю “творчість”.

2. Що таке “технічна творчість”?

3. Перерахуйте основні завдання технічної творчості.

4. Що є метою технічної творчості?

5. Яка роль технічної творчості в опануванні робітничими професіями?

6. Дайте коротку характеристику рівнів технічної творчості.

7. Які є форми технічної творчості?

8. Назвіть основні компоненти методики формування творчих умінь учнів ПТНЗ.

9. Які професійно важливі якості і властивості особистості учня розвиваються в процесі технічної творчості?

10. Розкрийте зміст роботи клубів і гуртків технічної творчості.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑