9.ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЙ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

9.1.            Послідовність методологія-метод-нотація-засіб.

9.2.            Методології системних досліджень.

9.3.            Основні етапи розв'язування проблем в КІС. Поняття життєвого
циклу системи.

9.4.            Методологія системного дослідження, орієнтована на дослідження
існуючих систем та виявлення проблем

9.1. Послідовність методологія-метод-нотація-засіб

Методологія - це базове начало системного аналізу (СА). Вона включає визначення понять, предметної області, принципи системного підходу, а також постановку та загальну характеристику основних проблем організації системних досліджень.

Для підтримання реалізації методології достатньо часто використовують комп'ютерні засоби та спеціальні пакети прикладних програм - CASE-засоби.

Більшість CASE-засобів проектування інформаційних систем ґрунтується на парадигмі методологія-метод-нотація-засіб. Тобто, деталізація методології здійснюється за допомогою методів, а відображення результатів застосування методів здійснюється за допомогою нотацій.

Методологія визначає основні керуючі положення для оцінювання та обрання проекту інформаційної системи, що розробляється, кроки проектування, їх послідовність, правила розподілення та призначення методів.

Метод - це систематична процедура або техніка генерації описань компонентів (наприклад, проектування потоків та структур даних).

Нотації призначені для описання структури системи, елементів даних, етапів опрацювання. В набір нотацій включаються графи, діаграми, таблиці, блок-схеми, формальні та природні мови.

Засоби - це інструментарій для підтримання та посилення методів. Щ інструменти підтримують роботу користувачів у процесі створення та редагування графічного проекту в інтерактивному режимі, вони сприяють

87

організації проекту в вигляді ієрархії рівнів абстракції, реалізують перевірки компонентів на відповідність.

Методологія для побудови та розв'язання системних проблем являє собою певну цілісність і відноситься до цілеспрямованих систем.

Процес розв'язування проблем в системному аналізі розглядається, як деяка система процедур, яка має свою структуру, ієрархію та організацію.

 


роцедури 1 рівняПроблема

Процедури 2 рівня


Процедури 3 рівня


Формально методологію розв'язування проблеми можна представити за допомогою кортежу: R:<M,Z,F>

М - множина елементарних дій; Z - множина зв'язків між діями; F - опис проблеми.

Кожна процес описується: а) метою; б) дією; в) способом виконання.

Кожна дія має мету, в результаті процесу розв'язування відповідає дерево цілей. На дереві цілей розрізняють такі зв'язки між цілями:

1. Послідовні зв'язки (j- та ціль не може бути досягнута, поки не досягнута і-та ціль).

2) Паралельно зв'язані цілі досягнення цілей незалежне.

3)  Складно зв'язаш  ц1л1.  Не можна відразу досягнути якоїсь  цілі, спочатку досягаємо одше! цш1, а потім іншої.

gi

Основні призначення та вимоги до методології:

• скеровувати осіб, що приймають рішення (ОПР), до пояснення взаємодії елементів у системі, розуміючи й те, що деякі елементи можуть діяти незалежно від і

   виявляти та пояснювати тенденції до більшої спеціалізації та
зменшення зв'язності елементів системи;

   ідентифікувати та впорядковувати домінуючі елементи перед
описанням системи як єдиного цілого,
opiemyBara на використання
обмежених  ресурсів  насамперед  для  управління  домінуючими
елементами;

   при  збиранні  релевантної  інформації  про  систему
використовувати творчі здібності ОПР для визначення бажаного
призначення  та  структури  системи,  ідентифікації  складових
частин та формування альтернативних стратегій втручання;

   opiemyBara на остаточний результат, полегшуючи порівняння
альтернатив з метою вибору найприйнятнішої;

   включати механізм оберненого зв'язку з метою  аналізу
негативної ентропії, еволюції та стійкості;

•як відкрита система методологія повинна використовувати інформацію з зовнішнього середовища для перевірки правильності управління системою та модифшацй и призначення або дозволяти імітувати реакції зовнішнього середовища.

При дослідженні та конструюванні систем виникають наступні дві основні проблеми.

Проблема побудови. Яким чином при заданих макроцілях та цілях побудувати систему, яка їх успішно реалізує? Ця проблема розв'язується шляхом модифікації як конструкції системи, так і цілей і макроцілей з врахуванням існуючих обмежень до моменту досягнення сумісності і по суті є проблемою, яка розв'язується шляхом стратегічного планування.

Проблема керування. Яким чином необхідно керувати системою, модифікувати п структуру та потоки для реалізації нею свого призначення таким чином, щоб забезпечити динамічну стійкість? Приклад — керування суспільством з взаємодіючими економічним, соціальним та політичним потенціалами для його динамічної стабілізації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑