4.3. Кортежний запис моделі

Кортежний запис моделі системи дозволяє у певнш Mipi проілюструвати розглянуті вище класифікаційні ознаки на формальному рівні. Цей запис моделі системи має такий вигляд:

E: <X,Y,B,A,T,W,F>

X - множина "входів" системи.

Y - множина "виходів" системи.

В - множина постійних параметрів системи.

А - множина змінних параметрів системи.

Т - множина параметрів процесів в системі

W - оператор динаміки, який дозволяє відобразити множини X, T, B у множину А

W(X,T,B) A

F - оператор системи, який дозволяє множини X, T, B, A відобразити у виходи, описує основні функції системи, мету і призначення

Якщо в моделі системи відсутні параметри процесу, тоді F відображає

Моделі із таким оператором є статичними.

Якщо присутні параметри процесів, то F відображає модель динамічної системи.

Залежно від запису моделі системи і властивостей п множин, розрізняють різні методи моделювання.

Якщо всі множини в даній моделі є неперервними, то отримуватимемо неперервні моделі.

За умов дискретності множин X, T, B, A модель системи буде дискретною, хоча найчастіше дискретним моделям властивий дискретний cnoci6 задання множини параметрів процесів в системі

42

Якщо оператор F лінійний, тобто відношення між множинами є лінійними, то модель системи буде лінійною, в іншому випадку - нелінійною.

Залежно вщ лшшност1 відношень між окремими множинами у моделях розрізняють лшшш чи нелінійні моделі за входами (відношення між входами та виходами), лшшш чи нелінійні за параметрами (відношення між параметрами та виходами).

Якщо хоча б одна із множин X, T, B, A в складі моделі формується за умов невизначеності, то модель є стохастичною чи інтервальною.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑