7. Облік доходів від реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг

Реалізація продукції, робіт, послуг господарська операція суб'єк­та підприємницької діяльності, що передбачає передання права влас­ності на окремі об'єкти іншому суб'єктові підприємницької діяльнос­ті в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань.

Відпуск матеріальних цінностей на сторону оформлюють товар­но-транспортними накладними спеціальної форми. У разі доставки власним автотранспортом їх виписують, як правило, у чотирьох примірниках: перший із підписом водія залишається в пункті відправлення продукції; другий, третій і четвертий, завірені підписами й печатками вантажовідправника й підписом водія, передають водієві. Другий примірник передають товароодержувачу продук­ції, третій і четвертий примірники із позначкою про приймання продукції повертають сільськогосподарському підприємству.

У товарно-транспортних накладних вказують назву продукції за видами та сортами, її кількість, вагу тощо. За потреби на окре­мі види сільськогосподарської продукції додатково оформлюють: посвідчення на насіння, акти аналізу якості продукції, специфі­кації на продукцію, щоденник надходження і відправлення вовни на заготівельні пункти тощо.

У разі продажу сільськогосподарської продукції за готівку підзвітні матеріально-відповідальні особи підприємства про­давці складають звіт про продаж продукції й звіт про рух матері­альних цінностей у кількісних показниках, які у визначені термі­ни разом із первинною документацією передають до бухгалтерії. На підставі цих документів здійснюють синтетичний та аналітич­ний облік реалізації продукції.

Синтетичний облік результатів реалізації продукції здійсню­ють на рахунках класу 7 (доходи і результати діяльності) і класу 9 (витрати діяльності).

За дебетом субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» упродовж року відносять планову собівартість реалі­зованої сільськогосподарської продукції та витрати на її реаліза­цію, а наприкінці року різницю між плановою й фактичною собівартістю реалізованої продукції. Виручку від реалізації цієї продукції (разом із податком на додану вартість та акцизним збо­ром) відображають за кредитом субрахунку 701 «Дохід від реалі­зації готової продукції». Фактичну собівартість реалізованих ро­біт і послуг відносять за дебетом субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг», а виручку від їх реалізації (разом із податком на додану вартість та акцизним збором) за кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Фактичну собівартість інших реалізованих оборотних засобів (крім готової продукції) відносять за дебетом субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів», а їхню відпускну вартість (разом із податком на додану вартість та акцизним збором) за кредитом рахунка 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів».

Наприкінці звітного періоду (наприкінці року) наведені рахун­ки класів 7 і 9 закривають на рахунок 79 «Фінансові результати». Загальну методику синтетичного обліку реалізації продукції на­ведено в таблиці 4.1.

Аналітичний облік реалізації продукції здійснюють згідно із первинними документами у таких реєстрах (за об'єктами обліку реалізації,  видами реалізованої продукції, роботами, послугами):

      -  реєстрі документів з реалізації готової продукції (форма 11/1 с. г.);

- реєстрі документів з реалізації товарно-матеріальних цін­ностей, робіт і послуг (форма 11/2 с. г.);

- реєстрі документів з реалізації продукції, матеріалів, робіт і послуг за готівку (форма 11/3 с. г.). Облік реалізації продукції за готівку має особливості документального оформлення й оброб­лення даних, тому цей процес відображають в обліку окремо.

Згідно з первинними документами та наведеними накопичувальними реєстрами складають регістри аналітичного й синтетич­ного обліку доходів та розрахунків із покупцями й замовниками: Відомості аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, ро­біт та послуг; розрахунків із покупцями й замовниками; Аналітич­ні дані до рахунків 71, 72, 73, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Після складання бухгалтерських довідок із закриття рахунків 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99 складається журнал-ордер 15 (схема 6.1.)

Схема 6.1. Запис з обліку формування витрат діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑