Інвентаризація товарів і відображення в обліку її результатів

Товарні втрати можливі під час транспортування, приймання, зберігання й відпуску товарів. їх поділяють на нормовані та ненормовані. До нормованих належать природні втрати, а також втрати від биття й пошкодження товарів у межах установлених норм. Ненормовані втрати це нестачі та інші понаднормовані втрати. Норми природних втрат є граничними і застосовуються лише в тому разі, коли під час приймання товарів або інвентари­зації виявляють фактичну нестачу їх. Розмір заподіяних торговельному підприємству збитків, що підлягають відшкодуванню матеріальними особами, визначають згідно із законодавчими актами.

Під час проведення інвентаризації товарів на підприємствах торгівлі виконують такі роботи:

- наказом за підприємством встановлюють обсяг об'єктів інвентаризації, дати початку і завершення інвентаризації, склад інвентаризаційних комісій;

- перед початком інвентаризації матеріально відповідальна особа дає розписку в тому, що до початку проведення інвентаризації усі документи передано до бухгалтерії, а цінності оприбут­ковано або списано;

- інвентаризаційна комісія за кожною матеріально відпові­дальною особою складає інвентаризаційні описи, в яких фіксує фактичну наявність об'єктів інвентаризації (товарів) підрахуванням, зважуванням, обмірюванням;

- фактичні дані інвентаризаційних описів зіставляють з облі­ковими даними облікових регістрів, за підсумками складають по­рівняльну відомість із відображенням за відповідними номенкла­турами об'єктів обліку результатів інвентаризації надлишків або нестач;

- матеріально відповідальна особа надає пояснення з наявних відхилень фактичних даних від даних обліку;

- робоча інвентаризаційна комісія розробляє пропозиції щодо регулювання результатів інвентаризації;

- центральна інвентаризаційна комісія і керівник підприєм­ства затверджують результати інвентаризації;

- результати інвентаризації відображають у бухгалтерському обліку.

Якщо матеріально-відповідальна особа не дає письмового зобов'язання стосовно погашення встановлених нестач, псу­вання товарів, тоді матеріали інвентаризації передають до су­ду й відшкодування здійснюють на підставі відповідного рі­шення суду.

Результати інвентаризації регулюють у такий спосіб: за ре­зультатами пересортування проводять залік нестач надлишками (у межах одного виду товарів і однієї матеріально відповідальної особи); втрати цінностей у межах встановлених норм відносять до витрат періоду; понаднормової нестачі цінностей понад норми витрат і втрат від псування підлягають відшкодуванню матері­ально-відповідальними особами, винними у виникненні їх; якщо конкретних винуватців не встановлено, або суд відмовив у позові до винуватця, нестачі списують на результати фінансової діяль­ності (збитки). Встановлені надлишки оприбутковують зі збіль­шенням на цю суму доходів.

При цьому роблять такі записи:

На суму пересортування:

Дебет рахунка 28                                          Кредит рахунка 28

На суму встановлених надлишків:

Дебет рахунка 28           Кредит рахунка 719

У разі встановлених нестач товарів можливі два варіанти: ко­ли винну особу встановлено або судом відмовлено у позові, й ко­ли винну особу не встановлено.

Суми нестач й втрат від псування цінностей до ухвалення рі­шення стосовно конкретних винуватців відображають на позаба­лансових рахунках. Після встановлення осіб, які мають відшко­дувати втрати, належну до відшкодування суму зараховують до складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і доходу звітного періоду.

Нестача і псування товарів у межах норм природного убуван­ня під час при зберігання та реалізації

Дебет рахунка 947                                    Кредит рахунка 28

Понаднормова втрата товарів природного убування під час перевезення

Дебет рахунка 947                                    Кредит рахунка 63

Понаднормові втрати товарів природного убування при збері­ганні й реалізації

Дебет рахунка 947                                    Кредит рахунка 28

Зменшення суми податкового кредиту під час наведених вище операцій

Дебет рахунка 947                                    Кредит рахунка 641

На суму списаних нестач або псування цінностей, що підля­гають утриманню з винних осіб:

Дебет рахунка 375                                        Кредит рахунка 716

Відображають податкове зобов'язання з ПДВ:

Дебет рахунка 716                                    Кредит рахунка 641

Погашення нестач:

Дебет рахунків 30, 31, 66 тощо                         Кредит рахунка 375

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑