Облік товарів на складі

Приймання товарів на складах торгового підприємства здійс­нюють матеріально-відповідальні особи на підставі супровідних документів (товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур; сертифікатів, платіжних вимог-доручень тощо). На підставі цих первинних документів, що надходять від постачальника, здійс­нюють перевірку дотримання умов постачання за найменуванням товарів, їхньою масою, кількістю, асортиментом та якістю. Якщо кількість і якість товарів відповідає документам постачальників, то на одному із документів постачальника матеріально-відпові­дальна особа ставить свій підпис і штамп, чим підтверджує при­йняття товарів на відповідальне зберігання.

Порядок кількісного та якісного приймання товарів покупцем залежить від того, надходять вони в тарі чи без неї. За більшістю груп товарів встановлено певний порядок приймання їх. Незатарені товари приймають за кількістю під час надходження їх. То­вари в тарі приймають спочатку за масою брутто та кількістю місць, а за масою нетто і кількістю одиниць одночасно при роз­критті тари, але не пізніше 10 діб (за товарами, що швидко псують­ся – 24 години) від моменту одержання товарів. Граничний тер­мін приймання товарів за якістю від місцевих постачальників становить 10 діб від дня одержання товарів, від іногородніх 20 діб від дня прибуття товарів на станцію призначення. Товари, які швидко псуються, приймають за якістю одночасно з при­йманням їх за кількістю, тобто впродовж 24 годин від моменту одержання вантажу. Приймання імпортних товарів за кількістю, якістю й комплектністю, що надійшли в тарі іноземних фірм, має здійснюватися, за обов'язкової участі експерта.

За окремими продовольчими товарами, за якими утворюються відходи в процесі підготовки їх до продажу, матеріально відпові­дальні особи проводять оприбуткування за масою нетто (за вира­хуванням відходів за встановленими нормами). Розрахунок роз­мірів відходів за затвердженими нормами проводять безпосеред­ньо на підставі супровідних документів постачальників. Під час оприбуткування товару на підставі зазначеного розрахунку зменшують торгівельну націнку на вартість відходів.

Якщо під час приймання товарів тару не розкривають, тоді то­вари приймають без перевірки фактичної наявності їх, про що роблять позначку в супровідних документах.

Приймання товарів, які надійшли без супровідних докумен­тів постачальників, здійснюють за фактичної наявності товарів і оформлюють актом про приймання товарів без рахунків пос­тачальника.

Матеріально відповідальні особи щоденно складають і нада­ють до бухгалтерії у двох примірниках товарні звіти, в яких відо­бражають залишок товарів на початок дня, оприбуткування й ви­даток за день (згідно із прибутковими та видатковими первин­ними документами), залишок на кінець дня за кожним видом (ґатунком) товарів. Другий примірник звіту із позначкою бухгалте­рії про одержання повертають матеріально-відповідальній особі.

Водночас із прийманням товарів за кількістю та якістю кон­троль за надходженням їх здійснюють за допомогою реєстрації й ретельної перевірки правильності й достовірності всіх супровід­них документів. Працівники бухгалтерії перевіряють арифметич­ні підрахунки у документах, кожен документ фіксують у відповід­ному регістрі.

На підставі документів звіту про рух товарів проводяться за­писи в регістри бухгалтерського обліку. Синтетичний облік обігу товарів ведуть у журналах 5 або 5-а, аналітичний – у 4-му розді­лі цих журналів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑