Класифікація витрат будівельної організації

Витрати класифікують за такими ознаками: види діяльнос­ті будівельної організації; місце виникнення витрат; подіб­ність складу витрат; способи включення витрат у собівартість будівельно-монтажних робіт; доцільність витрачання; відне­сення до вартості будівельного контракту (будівельно-мон­тажних робіт).

Класифікація витрат за видами діяльності:

- витрати основної діяльності це витрати будівельної організації, пов'язані із виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт;

- витрати операційної діяльності охоплюють витрати основної діяльності та інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

- витрати звичайної діяльності охоплюють витрати операційної, фінансової й інвестиційної діяльності;

- витрати внаслідок надзвичайних подій.

Класифікація витрат за місцем виникнення їх:         

- витрати основного виробництва – витрати структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включно із ви­тратами, пов'язаними з управлінням, організацією й обслугову­ванням будівельного виробництва;

- витрати допоміжного виробництва витрати структурних підрозділів будівельної організації, які забезпечують процес ос­новного виробництва, включно із витратами, пов'язаними з управ­лінням, організацією й обслуговуванням виробництва: технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт власних та орендова­них будівельних машин, механізмів та устаткування; забезпечен­ня інструментом, запасними частинами, транспортними послуга­ми тощо;

- витрати другорядних виробництв витрати структурних підрозділів будівельної організації, що безпосередньо не беруть участі у виконанні будівельно-монтажних робіт, але їхня продук­ція використовується під час виконання їх. До таких виробництв належать: бетонне й розчинне виробництво; виробництво залізо­бетонних і бетонних виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків та будівельного каміння; цегляне виробниц­тво; механічні, столярні, ремонтні та інші майстерні; виготовлен­ня інших виробів, напівфабрикатів тощо.

Класифікація за подібністю складу витрат:

- елемент витрат це сукупність однорідних за економіч­ним змістом витрат;

- стаття витрат – складові будь-якого елемента або кількох елементів.

Витрати операційної діяльності будівельної організації групують за елементами витрат, а витрати основної діяльності ще й за статтями калькулювання.

Класифікація витрат за способами включення до собівар­тості будівельно-монтажних робіт:

- прямі витрати, які безпосередньо пов'язані із виконан­ням будівельно-монтажних робіт і включаються у виробничу со­бівартість будівельно-монтажних робіт відповідних об'єктів вит­рат за прямою ознакою: будівельні конструкції й деталі, викорис­тані для будівництва; основна заробітна плата робочих, занятих на будівництві та монтажних роботах; витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів; інші прямі витрати;

- непрямі (загальновиробничі витрати) витрати, пов'язані з управлінням, організацією й обслуговуванням будівельного ви­робництва, які не можна безпосередньо віднести до конкретного об'єкта витрат. їх розподіляють між об'єктами витрат пропорцій­но базі розподілу, обраної будівельною організацією самостійно.

Класифікація витрат за доцільністю витрачання їх:

- продуктивні витрати, передбачені раціональною органі­зацією й технологією виробництва;

- непродуктивні – витрати, зумовлені недосконалістю орга­нізації виробництва, порушенням технології тощо;

- надзвичайні витрати внаслідок стихійного лиха, техноген­них аварій, надзвичайних подій, а також витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків.

Класифікація витрат за ознакою віднесення до вартості будівельного контракту (будівельно-монтажних робіт):

- витрати за будівельним контрактом витрати на виконан­ня будівельно-монтажних робіт, безпосередньо пов'язані із вико­нанням цього контракту (прямі витрати), а також витрати, по­в'язані з управлінням, організацією й обслуговуванням будівель­ного виробництва (загальновиробничі витрати);

- витрати звітного періоду витрати, які неможливо прямо
пов'язати із конкретними контрактами (будівельно-монтажними
роботами) і, відповідно, із доходами від контрактів (будівельно-
монтажних робіт), для отримання яких вони були здійснені. Такі
витрати не належать до витрат за будівельними контрактами й не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт. Їх ві­дображають у складі витрат будівельної організації у тому звіт­ному періоді, в якому вони були здійснені (адміністративні ви­трати; витрати на збут; інші операційні витрати).

Класифікацію витрат за економічними елементами здій­снюють з метою визначення загальних обсягів використаних матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів, а також організації контролю за рівнем цих витрат загалом за будівельною організацією (див. п. 4.3).

Класифікацію витрат за статтями  калькулювання здійснюють з метою планування й обліку виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, організації синтетичного й аналітичного обліку витрат, визначення вартості будівельно-монтажних робіт.

Перелік статей калькулювання, їхній склад та будівельну ор­ганізацію можна уточнювати самостійно.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  Наверх ↑