1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку і аналізу оборотних активів

В даній бакалаврській роботі, були використані наступні нормативні документи,які відносять до чинної нормативної бази :

Закон України  “Про аудиторську діяльність”;

Постанова правління НБУ “Про ведення касових операцій”;

П(С)БО 2 “Баланс”;

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”;

П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”;

П(С)БО 9 “Запаси” ;

П(С)БО10 “Дебіторська заборгованість”.

Закон України “Про аудиторську діяльність”  від 22.04.93 р №3125 – XII визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, і спрямований на створення с-ми незалежного контролю з метою захисту інтересів власника. Використано при проведенні аналізі оборотних коштів на підприємстві.

Постанова правління НБУ “Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 19.02.2001 р №72(Витяг). Згідно цього закону визначено про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні.         Використовуються при складані та проведені касових операцій на підприємстві.

П(С)БО 2 “Баланс” №131 від 14.06.2000 р.      Даним стандартом визначено зміст         і форму балансу та загальної вимоги до розкриття його статей.        Використовується при проведенні аналізу та аудиту балансу.

П(С)БО3 “Звіт про фінансові результати” затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 24.02.2000 р. №131,від 30.11.2000 р.№304      Цим положенням визначено зміст і форму звіту і загальні вимоги до розкриття його статей.          Використовується при проведенні аналізу фінансових результатів підприємств та рентабельності.

П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” із змінами і доповненнями,внесеними наказами Міністерства фінансів України від 28.01.00 р. №15,від 30.11.00 р. №304. Цим положенням визначено зміст і форму звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей. Це положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку.

  Використовується при проведенні аналізу руху грошових коштів підприємства.

П(С)БО9 “Запаси” Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.00 р. №15,від 30.11.00 р. № 321. Використовується підприємствами при проведені обліку запасів.

  Писавши дану бакалаврську роботу мною була опрацьована слідуюча література: Білуха П.М. Курс економічного аналізу; Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні; Даниченко А.Е. Самоучитель по бухучету на компъютере; Давидов Г.М. Бухгалтерський облік; Івахненко В.М. Курс економічного аналізу ; Іващенко В.І., Балюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності ; Кулаковська Л.П. Теорія економічного аналізу; Лахніонова Л.Н. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання ; Савицкая Г.В.Аналіз хозяйственной деятельности предприятия ; Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства; Ткаченко Н.В. Бухгалтерський облік; Шегда А.В. Економіка підприємства.

Таблиця 1.4

Спеціальна література з питань обліку та аналізу оборотних активів

№ з/п

Джерело

Короткий зміст

Використання у бакалаврській роботі

1

Білуха П.М. Курс економічного аналізу. – К.: Вища школа, 2008.

В книзі викладено систему організації і методології економічного аналізу з використанням міжнародних і національних стандартів, зарубіжного досвіду нових комп’ютерних технологій

В роботі використано такий розділ “Методика проведення аналізу оборотних активів підприємства”

2

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. – К.: Знання, 2007.

В книзі наведено конкретні приклади, оцінки, визнання та відображення на рахунках бухгалтерського обліку та розкриття.

В роботі використано такий розділ “Синтетичний облік оборотних активів підприємства”

3

Даниченко А.Е. Самоучитель по бухучету на компъютере. – Донецк: Импакт, 2006.

В книзі вкладено основні  принципи ведення

бухгалтерського і фінансового аналізу на комп’ютері  на основі нових національних стандартів в бух. обліку

 

В роботі використано такий розділ “Облік грошових коштів підприємства”

4

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навчальний посібник для

самостійного вивчення дисципліни К.: КНТЕУ, 2000 р.

Посібник

підготовлено до програми з нормативної дисципліни “Економічний аналіз”, висвітлениі методичні читання аналізу.

 

Використано розділ : “Аналіз оборотних активів”

 

1.4. Напрямки аналізу оборотних активів підприємства

Зміст аналізу оборотних активів підприємства визначається  його предметом.  Предметом  аналізу  оборотних  коштів  є  господарські процеси,  які  здійснюються за підприємстві  за  участю  оборотних активів та фактори, що впливають на формування і хід процесів.

Основними принципами аналізу оборотних активів є:

 1) системність;

 2) комплексність;

 3) динамічність;

 4) оперативність;

 5) прогресивність;

 6) точність.

 Завданнями аналізу оборотних активів підприємства є:

 1) оцінка оборотних активів підприємства;

 2)   визначення  потреби  в  різних  видах  оборотних   активів (нормування оборотних активів);

 3)  аналіз  основних тенденцій розвитку (оборотність  оборотних активів, рентабельність оборотних активів тощо);

 4) вивчення та кількісне обчислення впливу основних факторів на величину  оборотних  активів підприємства, потребу  в  них  та  їх оборотність;

 5)  виявлення,  вивчення  та використання  резервів  підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства;

 6)  надання  вичерпної  інформації для прийняття  управлінських рішень.

Значення  аналізу оборотних активів полягає в тому,  що  він  є інструментом    ефективного   управління    оборотними    активами підприємства.

Виходячи  із  загальновідомих підходів до управління господарською діяльністю   підприємства,  що  застосовуються  для  розв’язування конкретних  завдань  управління,  можна  відзначити  такі  основні системи   проведення  аналізу  оборотного  капіталу  підприємства: горизонтальний  аналіз, вертикальний аналіз, порівняльний  аналіз, аналіз ризиків, аналіз коефіцієнтів, інтегральний аналіз.

 Аналіз стану оборотних активів підприємства дозволяє оцінити   короткостроковому періоді (наприклад, за минулий місяць,  квартал, рік)  структуру  оборотного капіталу, його абсолютну  величину  та абсолютну  величину  окремих  видів  оборотних  активів,   оцінки чистого оборотного капіталу.

Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без  оборотних коштів.  У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити  потребу в оборотних коштах. Величина  їх  повинна  бути мінімальною,   але   достатньою,  тобто   такою,   що   забезпечує безперебійне   фінансування  планових  витрат  на  виробництво   і реалізацію   продукції,   а   також   здійснення   розрахунків   у встановлений термін. Завищення оборотних коштів веде до зайвого їх відволікання  в  запаси,  до  заморожування  фінансових  ресурсів. Заниження   оборотних  коштів  може  призвести   до   перебоїв   у виробництві  і  реалізації продукції, до  несвоєчасного  виконання підприємством  своїх зобов'язань. Тільки оптимальна забезпеченість оборотними   коштами   веде  до  мінімізації  витрат,   поліпшення фінансових  результатів,  до ритмічності та  злагодженості  роботи підприємства.

Розмір  оборотних коштів залежить від обсягу виробництва,  умов постачання  і збуту, асортименту виробленої продукції,  сезонності роботи, тривалості виробничого циклу, порядку розрахунків та інших факторів.

Потреба  в  оборотних коштах визначається шляхом їх нормування, що являє собою встановлення оптимальної величини оборотних коштів, необхідних  для організації і здійснення нормальної  господарської діяльності  підприємства. В основу визначення потреби в  оборотних коштах  для  основної  діяльності покладаються  планові  показники виробництва   продукції  підприємства   і   планових   витрат   на виробництво  і  реалізацію продукції. Визначається  також  потреба підприємства  в  оборотних  коштах  для  підсобних  і   допоміжних виробництв, житлово-комунальних і інших непромислових господарств, що  не  функціонують на самостійному балансі, і  для  капітального ремонту, здійснюваного господарським способом.

Резерви  підвищення ефективності управління оборотним капіталом має  і прискорення оборотності мобільних активів підприємства, яке позитивно   впливає   на  фінансово-майновий  стан   підприємства. Прискорення  оборотності оборотних коштів зменшує потребу  в  них, дозволяє підприємствам вивільняти частину оборотних коштів або для потреб  виробництва (абсолютне вивільнення), або  для  додаткового  випуску продукції (відносне вивільнення). В результаті прискорення обороту вивільняються матеріальні елементи оборотних коштів, менше потрібно    запасів   сировини,   матеріалів,   палива,   залишків незавершеного виробництва та ін., а отже, вивільняються і  грошові кошти,  раніше вкладені в ці запаси. Вивільнені грошові  ресурси розміщуються на розрахунковому рахунку підприємства, в  результаті чого   поліпшується   їх   фінансовий  стан,   поліпшується   його платоспроможність.

Таким  чином,  роль  прискорення обороту активів  у  формуванні операційного  прибутку  є  дуже високою  і  визначає  необхідність постійного управління цим процесом з метою підвищення ефективності управління оборотним капіталом в цілому.

Отже,  ефективність управління оборотним капіталом підприємства залежить  від  рівня  організаційності  та  узгодженості  процесів аналізу  оборотних  активів підприємства в  попередньому  періоді, планування оборотного капіталу, контролю за виконанням  планів  та прийняттям   управлінських  рішень  щодо  підвищення  ефективності використання оборотного капіталу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Наверх ↑