ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

З виконаної бакалаврської роботи можна зробити наступні висновки.

Склад оборотних активів - це сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу.

Структура оборотних активів це питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних активів.

За видами оборотних активів виділяються:

а) запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів, які характеризують обсяг вхідних матеріальних потоків у формі запасів, що забезпечують виробничу діяльність підприємства;

б) запаси готової продукції, які характеризують обсяг вихідних матеріальних потоків у формі запасів виготовленої продукції, призначеної для реалізації. На практиці до цього виду оборотних активів відносять також обсяг незавершеного виробництва;

в) дебіторська заборгованість характеризує суму заборгованості на користь підприємства, яка представлена фінансовими зобов’язаннями юридичних і фізичних осіб за розрахунками за товари, роботи, послуги, видані аванси тощо;

г) до грошових активів відносять залишки коштів у національній та іноземній валюті та суму короткострокових фінансових вкладень, що розглядаються як форма інвестиційного використання тимчасово вільного залишку грошових активів;

д) інші види оборотних активів, до яких належать оборотні активи, не включені до складу вищерозглянутих видів, наприклад, витрати майбутніх періодів тощо.

Зміст аналізу оборотних активів підприємства визначається  його предметом.  Предметом  аналізу  оборотних  коштів  є  господарські процеси,  які  здійснюються за підприємстві  за  участю  оборотних активів та фактори, що впливають на формування і хід процесів.

Бакалаврська робота виконана за матеріалами ТОВ «Лісоводське».

Товариство з обмеженою відповідальністю “Лісоводське” здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про господарські товариства”, “Про власність”, “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, господарського, цивільного, земельного законодавства.

Головною метою ТзОВ “Лісоводське” є виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, а також надання юридичним та фізичним особам послуг щодо ведення сільського господарства та здійснення інших, пов’язаних і не пов’язаних  з цим видів діяльності для одержання прибутків, а також реалізації економічних і соціальних інтересів Учасників.

Для обліку оборотних активів ТОВ «Лісоводське» використовє такі рахунки:

20 “Виробничі запаси”, за дебетом якого відображаються залишок і надхо­дження виробничих запасів, за кредитом — витрачання, реалізація та інше їх вибуття.

Основними типовими документами з оприбуткування та видачі матеріалів є: накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів тощо.

Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряють, встановлюють  відповідність їх якості, кількості, асортименту, умовам поставок і супровідними документам. Якщо не виявлено розходжень, матеріали приймають. При цьому можливі два варіанти оформлення приходу: безпосередньо на документі постачальника або шляхом виписування прибуткового ордера.

Для обліку МШП призначено рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, на дебеті якого відображається придбання МШП, а на кредиті їх використання.

Для обліку виготовленої продукції планом рахунків передбачено рахунок 26 «Готова продукція». Цей рахунок активний, балансовий, використовується для узагальнення інформації про наявність та рух продукції, виготовленої підприємством.

По дебету рахунку 26 відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю, а по кредиту – її реалізація, використання для внутрішніх потреб та інших цілей.

Аналітичний облік відвантаження і реалізації продукції, а також розрахунків із покупцями (замовниками) ведеться у журналі №3. Записи в цьому журналі (як і в журналі № 5) здійснюються в позиційному (лінійному) порядку, що дає можливість бачити, по якому розрахунковому документі яка сума підлягає оплаті покупцем, а також робиться відмітка про плату.

Рахунок № 31 “Рахунки в банках” призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій.

На дебеті рахунка № 31 “Рахунки в банках” відображається надходження грошових коштів, а на кредиті – їх використання.

Для обліку наявності, руху залишків готівки в касі використовують активний рахунок № 30 “Каса” з такими субрахунками:

№ 301 “Каса в національній валюті”;

№ 302 “Каса в іноземній валюті”.

Для забезпечення збереження грошових коштів бухгалтерія повинна здійснювати раптові перевірки не менше одного разу на квартал з перерахуванням всіх цінностей, що знаходяться у касі, й складати відповідні акти.

Виявлені перевірками лишки грошових коштів оприбутковуються до каси на користь бюджету, а нестача стягується з касира.

Бухгалтерія після одержання звіту касира здійснює перевірку обґрунтованості всіх записів у звіті, проставляє кореспонденцію рахунків на кожному документі і заповнює журнал-ордер № 1 по кредиту рахунка № 30 “Каса” і відомість  № 1 по дебету цього рахунка, в яких реєструє одержані й видані кошти за цільовим призначенням.

У журналі-ордері № 1 показуються витрати грошових коштів з кредиту рахунка № 30 в дебет рахунків обліку виробничих витрат, матеріальних цінностей, розрахунків з працівниками підприємства, з підзвітними особами, депонентами та ін.

З метою оптимізації оперативних рішень з управління оборотними активами на сільськогосподарських підприємствах, насамперед, необхідно оцінити їх стан і дослідити ефективність використання. Одним із головних завдань аналізу оборотних активів є визначення їх загального розміру і дослідження структури, адже для забезпечення довгострокової ефективної виробничої діяльності підприємству необхідно мати достатній рівень поточних активів для того, щоб бути спроможним покрити кредиторські зобов'язання і зберегти свою ліквідність та платоспроможність. Інформація, представлена на рис. 2.1, свідчить, що частка оборотних активів від загальної вартості майна підприємства станом на кінець 2009 р. складає 36,2%. Оскільки порівняно з 2008 р. вона зменшилась на 15,3%, а вартість оборотних активів відповідно на 69,7%, підприємство відчуває гостру нестачу в найбільш мобільній частині майна. Із трьох аналізованих періодів найвищою питома вага оборотних активів у валюті балансу була у 2007 р. - 58,5%.


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Наверх ↑