ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)

1. Бухгалтерський облік і його місце в системі господарського обліку в Україні

2. Види господарського обліку в Україні. Фінансовий та управлінський облік.

3. Принципи ведення бухгалтерського обліку за Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, їх характеристика

4. Система бухгалтерського обліку в Україні в умовах дії П(С)БО

5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, його зміст та значення для розвитку бухгалтерського обліку в Україні

6. Загальна характеристика національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Облікова політика підприємства за Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Елементи облікової політики підприємства і їх характеристика

8. Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні

9. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах за Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

10. Предмет бухгалтерського обліку і його об’єкти відповідно до національних стандартів обліку

11. Активи та зобов’язання, їх визначення, визнання та класифікація за П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” і 2 “Баланс”

12. Власний капітал, його визначення, визнання та класифікація за П(С)БО 1“Загальні вимоги до фінансової звітності” і 2 “Баланс”

13. Господарська діяльність підприємства, її види за П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” і 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Господарська операція як складова частина господарської діяльності

14. Доходи та витрати, їх визначення, визнання та класифікація за П(С)БО 15 “Доходи” і П(С)БО 16 “Витрати”

15. Метод бухгалтерського обліку, його елементи (складові)

16. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. Класифікація документів і їх характеристика відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

17. Документообіг і його етапи

18. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку, її характеристика. Порядок відображення результатів інвентаризації

19. Бухгалтерський баланс за П(С)БО 2 “Баланс”, його будова і особливості

20. Система рахунків бухгалтерського обліку як елемент його методу

21. Активні рахунки, їх будова, порядок запису сум господарських операцій та визначення залишку на кінець місяця

22. Пасивні рахунки, їх будова, порядок запису сум господарських операцій та визначення залишку на кінець місяця

23. Подвійний запис сум господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку як елемент його методу. Бухгалтерські проведення (записи) та їх класифікація

24. Синтетичний і аналітичний облік і взаємозв’язок його показників

25. Узагальнння показників бухгалтерського обліку в оборотних відомостях

26. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30 листопада 1999 р №291, його характеристика

27. Балансові і забалансові рахунки, їх характеристика

28. Форми бухгалтерського обліку: сутність, види, мотивація їх вибору

29. Облікові регістри: визначення, призначення та класифікація

30. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку та її характеристика

31. Спрощена форма бухгалтерського обліку та її варіанти

32. Загальна схема обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства за Планом рахунків бухгалтерського обліку

33. Загальна характеристика обліку господарських процесів

34. Облік процесу створення підприємства

35. Облік процесу реорганізації і ліквідації підприємства

36. Первинна документація з обліку надходження, руху і використання запасів

37. Облік процесу постачання - надходження запасів на підприємство (придбання, обмін на подібні та неподібні активи, безкоштовне надходження та внесок в статутний капітал)

38. Оцінка запасів відповідно до дати її визначення

39. Облік процесу виробництва - витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)

40. Склад виробничої собівартості продукцїї і облік її формування за П(С)БО 16 “Витрати”

41. Облік прямих витрат на виробництво продукції (робіт та послуг)

42. Облік та розподіл загальновиробничих витрат

43. Загальна схема обліку загальновиробничих витрат

44. Облік втрат від браку за П(С)БО 16 “Витрати”

45. Зведений облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції

46. Облік готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг – результату процесу виробництва

47. Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг)

48. Бухгалтерська звітність, її види, призначення та класифікація

49. Фінансова звітність: склад, призначення та якісні характеристики

50. Характеристика форм фінансової звітності та порядку їх заповнення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑