Тема 9.6. Звіт про власний капітал: зміст, форма розкриття статей, порядок складання

Користувачі фінансової звітності можуть без зайвих зусиль визначити загальну суму власного капіталу підприємства на початок і кінець звітного періоду відповідно за графами 3 і 4 рядка 380 розділу 1 "Власний капітал" пасиву ф № 1 "Баланс". Проте розмір власного капіталу рідко буває постійною величиною. У випадку його зміни протягом звітного періоду більшість користувачів цікавляться причинами збільшення або зменшення цього показника. Для цього необхідно представити не лише структуру власного капіталу, але і представити постатейну деталізацію всіх факторів, що вплинули на динаміку протягом звітного періоду.

Таблиця 4 .Процедура складання Звіту про власний капітал"

Статутний капітал (графа 3 ф. № 4, рядок 300 ф. № 1 "Баланс"

- формування розміру статутного капіталу; (+)

- зменшення номінальної вартості акцій; (-)

- випуск нових акцій (для акціонерних

- анулювання (на суму номінальної вартості)

товариств); (+)

акцій, викуплених у акціонерів; (-)

- збільшення номінальної вартості акцій; (+)

- повернення частки статутного капіталу при

- збільшення кількості акцій номінальної

виході учасників на суму, яка зафіксована в

вартості; (+)

установчому договорі; (-)

- реінвестування дивідендів у вигляді акцій;

(+)

Пайовий капітал (графа 4 ф. №4; рядок 310 ф.№ 1 "Баланс"

- реєстрація пайових внесків; (+)

- повернення внесків (паїв) при виході учасників;(-)

Додатково вкладений капітал (графа 5 ф. №4; рядок 320 ф. № 1

- емісійний дохід (розміщення акцій за ціною, що перевищують їх номінальну вартість); (+)

- реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; анулювання акцій власної

- емісії, ціна викупу яких менше номінальної вартості; (+)

- анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищує номінальну вартість; (-)

- реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (-)

Інший додатковий капітал (графа 6 ф. № 4; рядок 330 ф. № 1

- дооцінка необоротних активів; (+)

уцінка в межах попередньої дооцінки необоротних

- безоплатне одержання необоротних активів; (+)

активів; (-)

нарахування амортизації за безплатно одержаними

необоротними активами; (-)

Резервний капітал (графа 7 ф. № 4; рядок 340 ф. №1

спрямування частини прибутку на його формування та поповнення (+)

виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (-)

покриття збитків; (-)

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф.4)

чистий прибуток, одержаний за звітний період (рядок 350 ф. 1 або рядок 220 ф.№ 2 (+)

виплати дивідендів; (-)

чистий збиток за звітний період (рядок 350 ф № 1 або рядок ф. № 2 (-)

відрахування до резервного капіталу;(-)

При коригуванні залишків на початок звітного періоду

зміна облікової політики (рядок 020 ф. №4) (+) або (-)

виправлення помилок (рядок 030 ф. № 4); (+) або (-)

інші зміни (рядок 040 ф. № 4); (+) або (-)

Неоплачений капітал (графа 9 ф. № 4; рядок 360 ф.№ 1)

заборгованість за внесками учасників до статутного капіталу; (+)

погашення заборгованості шляхом внесення внесків до статутного капіталу; (-)

заборгованість за неоплаченими акціями (частками), які раніше з метою перепродажу були викуплені в інших

учасників; (-)

Вилучений капітал (графа 10 ф. № 4; рядок 370 ф. 1)

фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених в акціонерів (учасників); (+)

вилучення капіталу у випадку виходу учасника; (+)

реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емісії (часток) – на суму їх фактичної собівартості; (-)

анулювання викуплених акцій –на суму фактичної собівартості; (-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑