Тема 9.4. Зміст багатоступеневої форми звіту про фінансові результати за П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, послідовність визнання та оцінки доходів і витрат для його заповнення.

Звіт про фінансові результати розглядає фінансове положення підприємства з інших позицій, відмінних від прийнятих при складанні Балансу (якщо Баланс відбиває стан підприємства на визначений момент часу, то Звіт про фінансові результати відбиває результати виробничої діяльності за визначений проміжок часу). Інвестора або кредитора (а в міжнародної практиці саме їм у першу чергу представляються фінансові звіти, а не контролюючим органам, як це робиться в нас) цікавить, скільки заробило підприємство і яка ціна, яким чином підприємство дістає прибуток, чи можна сподіватися на подальшу прибутковість підприємства.

Що стосується зовнішньої форми нового Звіту про фінансовий результатах, то вона істотно відрізняється від попередньої. Перша його частина перероблена відповідно до вимог П(С)БО і новому Плану рахунків (при її заповненні варто керуватися нормами П(С)БО 15 "Доход", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290 (далі - П(С)БО 15), а також П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318 (далі - П(С)БО 16), у другій частині відсутня рядок "Фактичний обсяг виробництва продукції (робіт, послуг)", а третьої частини немає взагалі.

Переходячи безпосередньо до аналізу рядків форми, відзначимо, що в статті 010 "Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" показується загальна сума отриманого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), включаючи ПДВ (для платників) і акцизний збір. Підприємствам, що займаються комісійною торгівлею, випливає особлива увага звернути на те, що в цей рядок також включається виторг від продажу комісійних товарів. Загальний обсяг доходу (виторгу) визначається по кредитовому обороті рахунка 70 "Доходи від реалізації".

З загального обсягу доходу (виторгу) виключається сума непрямих податків (ПДВ, акцизний збір) і сума інших відрахувань з доходу, що відбиває в рядку 020 "Непрямі податки та інші відрахування з доходу".

До таких відрахувань можна віднести надані знижки, вартість повернутих товарів, крім того, саме в цьому рядку необхідно відбивати вартість реалізованих комісійних товарів. У такий спосіб виторг від комісійної торгівлі входить тільки в загальну суму доходу, а в чистий доход, обумовлений як різниця між сумою загального доходу і сумою непрямих податків і відрахувань, такий виторг не включається.

Рядок 020 може заповнюватися по формулі: зведений оборот по дебету рахунка 70 "Доходи від реалізації" у кореспонденції з кредитом рахунка 64 "Розрахунки по податках і платежам" плюс оборот по рахунку 704 "Відрахування з доходу" плюс виторг від продажу комісійного товару.

При заповненні рядка 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" необхідно керуватися вимогами як П(С)БО 9, так і П(С)БО 16. Загальна сума витрат визначається по дебетовому обороту рахунка 791 "Фінансові результати" у частині, стосовний до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Заповнення інших рядків першої частини Звіту про фінансовий результатах можна відбити на схемі в розрізі видів діяльності підприємства (при цьому варто врахувати, що всі доходи, що враховуються по кредиту рахунків 71 "Інший операційний доход", 72 "Доход від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", відбивають без ПДВ): Сума податку на прибуток (для платників єдиного податку - сума єдиного податку, а також плата за спеціальний торговельний патент і сума єдиного (фіксованого) податку - для сільгоспвиробників) відбиває по рядку "Податок на прибуток".

Наприкінці першого розділу Звіту про фінансові результати в рядках 220 "Чистий фінансовий результат: прибуток" і 225 "Чистий фінансовий результат: збиток" приводиться сума чистого прибутку або чистого збитку.

Заповнення другого розділу Звіту про фінансові результати для підприємств особливої праці не викликає, так як його рядка цілком відповідають рахункам класу 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑