Тема 1.1. Сутність бухгалтерського обліку та його місце в господарському обліку

Невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватне відображення (облік) господарської діяльності суб’єктів господарювання. Його зміст і завдання обумовлені способом виробництва, рівнем розвитку продуктивних сил та станом виробничих відносин.

Для адаптації до загальноприйнятих у світовій практиці принципів та методів ведення обліку в Україні здійснюється його реформування, започатковане “Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів”, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706.

Необхідність цього процесу в Україні викликана:

- об’єктивними факторами реформування всього економічного сектора держави;

- формуванням нових економічних стосунків між суб’єктами господарювання;

- підтримкою курсу України, як європейської держави, на всебічну інтеграцію у світове товариство.

Останнє і стало головним чинником розробки і прийняття законодавчих актів, направлених на реформування системи бухгалтерського обліку в Україні та приведення її до міжнародних стандартів.

За Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 291 бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимі­рювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збе­рігання та передачі інформації про діяльність підпри­ємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Визначення бухгалтерського обліку вказує на те, що:

1) бухгалтерський облік сприймається як інформаційний процес;

2) змістом бухгалтерського обліку (як і будь-якого обліку в загальному його розумінні) є:

· виявлення (спостереження) – цілеспрямоване сприйняття об’єкту дослідження у відповідності із поставленою метою;

· вимір, який полягає у співставленні об’єкту спостереження із вибраними вимірниками;

· реєстрація - збереження інформації про об'єкт дослідження для передачі в просторі та часі;

· обробка, що передбачає систематизацію (накопичення, узагальнення, зберігання) інформації про об'єкт дослідження для надання її користувачам.

3) предметом дослідження та відображення бухгалтерського обліку є діяльність підприємств;

4) інформація бухгалтерського обліку використовується для прийняття рішень щодо підприємства зовнішніми та внутрішніми її користувачами.

Традиційно в Україні, поряд з бухгалтерським, виділяються також:

1) оперативний облік, як спосіб спостереження та контролю за окремими господарськими операціями та процесами з метою управління ними безпосередньо при їх здійсненні, що характеризується:

- оперативністю отримання та використання інформації;

- відображенням розрізнених явищ в різних вимірниках із використанням переважно натуральних і трудових;

- відсутністю вимог абсолютної точності показників, часом і без їх реєстрації;

- можливістю передачі інформації різними способами;

- відсутністю спеціальних наукових методів дослідження інформації;

2) статистичний облік, як спосіб спостереження та контролю масових соціально-економічних та суспільних явищ, який відрізняється:

- відображенням переважно суспільних явищ;

- кількісною і якісною характеристикою процесів;

- використанням спеціальних наукових методів і прийомів дослідження інформації (ряди динаміки, індексний метод тощо).

Бухгалтерський облік вирізняється тим, що:

· ведеться на підприємстві безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації;

· здійснюється у грошовій одиниці Украї­ни;

· є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку;

· підставою для бухгалтерського обліку господар­ських операцій є первинні документи;

· використовуються специфічні способи (прийоми) для спостереження, виміру, реєстрації та обробки інформації;

Згадані три види обліку (бухгалтерський, оперативний та статистичний) є складовими господарського обліку – кількісного відображення та якісної характеристики господарської діяльності суб’єктів господарювання для контролю і управління ними.

Господарський облік виконує функції:

· інформаційну – здійснюється спостереження, вимірювання, реєстрація, обробка та передача до апарату управління інформації щодо господарськоі діяльності суб’єкту господарювання;

· контрольну - забезпечується контроль за мірою праці та споживання;

· управлінську - відображається зворотний зв'язок в господарській системі і хід виконання управлінських рішень.

В той же час за міжнародною практикою розрізняють:

1. Фінансовий облік - комплексний синтетичний облік господарсько-фінансової діяльності підприємства, який в цілому характеризує фінансовий стан і прибутковість підприємства відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку. Фінансові результати визначаються співставленням доходів із витратами без калькулювання фактичної собівартості випущеної і реалізованої продукції. За його даними складається бухгалтерська звітність, яка оприлюднюється і використовується зовнішніми користувачами облікової інформації, а тому фінансовий облік називається зовнішнім обліком. Ведення фінансового обліку для підприємств є обов'язковим, його основні параметри регламентуються державою.

2. Управлінський облік - сукупність правил та процедур, що забезпечують підготовку та надання інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством. Він є системою відображення внутрішньої інформації для потреб підприємства, його ведення не обов'язкове, а параметри, напрямок і глибина регламентуються підприємством. Інформація управлінського обліку, як правило, конфіденційна і використовується самими суб’єктами господарювання для досягнення конкретних господарських цілей:

1) визначення дохідності, рентабельності окремих виробничих підрозділів, окремих видів продукиїі;

2) розрахунку очікуваних доходів від того чи іншого заходу (купівлі-продажу майна, здійснення інвестицій тощо);

3) вивчення перспектив випуску нових видів продукції, освоєння. нових виробництв;

4) складання прогнозу про фінансовий стан підприємства на перспективу.

Обидві системи обліку при певній автономності тісно пов'язані між собою: будуються на єдиній інформаційній базі, окремі показники управлінського обліку входять в систему фінансового обліку.

В Україні за згаданим Законом поряд із бухгалтерським обліком виділено внутрішньогосподарський (управлінський) облік, яким є система обробки та підготовки інформації про діяль­ність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Тому бухгалтерський облік в Україні часто називають бухгалтерським фінансовим обліком (Бутинець Ф.Ф., Ткаченко Н.М. та ін.).

Поряд з тим, на Україні формується система податкового обліку - відображення господарської і фінансової діяльності підприємств для отримання показників, що використовуються в податковій системі. Податковий облік включає елементи бухгалтерського та управлінського обліку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑