Тема 4.3. Активні та пасивні рахунки, порядок здійснення в них записів та визначення кінцевих залишків

У вітчизняній теорії бухгалтерського обліку рахунки поділяються на:

- активні - рахунки обліку наявності й руху видів господарських засобів підприємства;

- пасивні - рахунки обліку величини та змін у джерелах формування господарських засобів підприємства.

Стосовно діючого в Україні з 1.01.2000 р. формату балансу за П(С)БО 2 „Баланс”, та П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” в складі рахунків насамперед виділяються [15, 16]:

- рахунки активів, інформація яких вказує на наявність, збільшення та зменшення різних видів цінностей, коштів, дебіторської заборгованості й інших активів;

- рахунки зобов’язань, які використовуються для відображення величини, збільшення чи зменшення довго – і короткострокових зобов’язань;

- рахунки капіталу, призначені для відображення засобів власників, вкладених у підприємство, та їх зміни;

- рахунки доходів, якими забезпечується облік кожного з видів доходів;

- рахунки витрат, призначені для відображення інформації про витрати підприємства та їх зменшення (списання).

Порядок запису сум господарських операцій на рахунках пояснюється взаємозв’язком останніх з балансом ( рис.4.4.2.2) [35, с.73].

Актив

Сума

Пасив

Сума

Наявність активів

 

 аі

Величина власного капіталу і

nj

…..

зобов’язань

Баланс

А

Баланс

П

Примітка ai, nj – наявність i-го виду активу і величина j-го виду капіталу чи зобов’язання на дату складання балансу

Дебет Активний рахунок Кредит

Дебет Пасивний рахунок Кредит

С1д = ai

C1к= nj

Збільшення (+)

Зменшення (-)

Зменшення (-)

Збільшення (+)

Oд ( + )

Oк ( - )

Oд ( - )

Oк ( + )

C2д=C1д+Oд-Oк

C2к= C1к+Oк-Oд

 

Рис. 4.4.2.2. Взаємозв’язок рахунків із балансом

Відповідно до балансу вони діляться на активні і пасивні.

Активні рахунки призначені для обліку стані і змін активів підприємства.

Пасивні рахунки призначені для обліку стані і змін власного капіталу і зобов’язань.

При відкритті бухгалтерських рахунків записують початкові залишки (сальдо) на основі даних статей активі і пасиву балансу.

Оскільки активи прийнято показувати в балансі в лівій частині (активи), то і залишок їх а активних рахунках також показують у лівій частині – в дебеті. Таким чином, активні рахунки завжди мають дебетове сальдо.

Як правило, власний капітал та зобов’язання показують у балансі в правій стороні (пасиві), залишок в пасивних рахунках показують в правій частині – кредиті. Отже, пасивні рахунки завжди мають кредитове сальдо.

Це є одним з проявів взаємного зв’язку рахунків з балансом.

Початковий залишок активів на активному рахунку показують по дебету і всі наступні збільшення їх записують також по дебету. Зменшення ж відповідного виду активів відбивається по кредиту рахунку.

Схематично активний рахунок можна показати так:

 

Дебет Активний рахунок Кредит

С1д

Збільшення (+)

Зменшення (-)

Oд ( + )

Oк ( - )

C2д=C1д+Oд-Oк

Початковий залишок власного капіталу і зобов’язань в пасивних рахунках показують по кредиту і всі наступні їх збільшення повинні бути записані також по кредиту. Зменшення власного капіталу і зобов’язань записують по дебету рахунку. Таким чином, в пасивних рахунках по кредиту записують початкові залишки (сальдо) власного капіталу та зобов’язань і збільшення їх, а по дебету – зменшення.

Схематично пасивний рахунок можна показати так:

Дебет Пасивний рахунок Кредит

C1к

Зменшення (-)

Збільшення (+)

Oд ( - )

Oк ( + )

C2к= C1к+Oк-Oд

Сума всіх дебетових сальдо активних рахунків показує загальний розмір активів підприємства і дорівнює підсумку активу балансу; сума всіх кредитових сальдо пасивних рахунків показує загальний розмір власного капіталу та зобов’язань і дорівнює підсумку пасиву балансу. Звідси, сума всіх дебетових сальдо активних рахунків дорівнює сумі всіх кредитових сальдо пасивних рахунків. Цим самим система рахунків в їх взаємозв’язку дає можливість узагальненого відбиття в балансі стану активів підприємства, його власного капіталу та зобов’язань.

Так як інформація про наявність господарських засобів підприємства показана в лівій частині (активі) балансу, то вона ж представляється в лівій частині (за дебетом активних рахунків. Звідси випливає, що в активних рахунках сальдо дебетове. Збільшення активів реєструється в тій самій лівій частині (за дебетом) активних рахунків, а зменшення – у протилежній іх частині. (за кредитом).

Таким чином:

1.Сума дебетових оборотів завжди тотожна сумі кредитових оборотів тієї самої системи рахунків.

2.Сума дебетових сальдо завжди тотожна сумі кредитових сальдо тієї самої системи рахунків.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  Наверх ↑