-Значення періодичного закону Д.І.Менделєєва

Періодичний закон Д.І.Менделєєва є одним з найфундаментальніших і найзагальніших законів природи. Його вплив на роз­виток світогляду людства можна порівняти лише із законом збере­ження маси і енергії або квантовою теорією будови матерії.

Періодичний закон має також велике філософське значення. Відзначаючи його діалектичність, Ф.Енгельс писав, що Д.І.Мен­делєєв, застосувавши гегелівський закон про перехід кількісних змін у якісні, здійснив науковий подвиг, який сміливо можна по­ставити поряд з відкриттям Левер'є, який обчислив орбіту ще невідомої планети – Нептуна.

Найбільше значення періодичний закон має для хімії, фізики, геохімії, біохімії тощо. Він дає можливість передбачати нові факти і явища, зокрема нові елементи. Ще Менделєєв зазначав можливість існування багатьох невідомих елементів, відкриття яких проде­монструвало велике значення періодичного закону для дальших досліджень. Так, сучасний синтез нових надважких елементів про­водиться з урахуванням закономірностей періодичного закону Менделєєва.

Велику роль відіграв періодичний закон у розвитку теорії бу­дови атома. Вказавши на глибокий внутрішній зв'язок між еле­ментами, він вробив можливим висновок, що всі атоми побудовані принципово однаково. Тому створення моделей атомів Н.Бором стало можливим після відкриття періодичного закону.

Періодичний закон є основою для класифікації хімічних еле­ментів, яка дала змогу чітко сформулювати загальнохімічні по­няття валентності, типів хімічних сполук. Стало можливим перед­бачати нові типи сполук, нові властивості для відомих і невідомих елементів, а також їхніх сполук.

В наш час періодичний закон Менделєєва лишається тією науко­вою основою, яка зумовлює дальший розвиток сучасної хімії, теорії будови атома, теорії хімічного зв'язку, ядерної фізики ти багатьох інших наук.

Модуль 1. Будова речовини.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  Наверх ↑