ТЕМА 2.5. Розрахунки чеками

Основні терміни та поняття: розрахунковий чек, чекодавець, чекодержатель, чекова книжка; лімітована чекова книжка, нелімітована чекова книжка.

У розрахунках між підприємствами застосовуються розрахункові чеки. Для отримання готівки з рахунків у банківських установах ви­користовуються грошові чеки.

Грошові чеки застосовуються тільки для отримання підприємст­вами з рахунків у банківських установах готівки для виплати заробі­тної плати, премій і винагород, дивідендів, коштів на відрядження, на господарські витрати.

У наш час в системі безготівкових розрахунків за отримані товари, виконані роботи та надані послуги широке розповсюдження отримали розрахунки за допомогою чеків.

Розрахунковий чек - це розрахунковий документ, що містить письмо­ве доручення власника рахунку обслуговуючому банку про перерахування зазначеної в ньому суми грошових коштів з його рахунку на рахунок пред'явника (чекодержателя) цього чека.

Чекодавець — юридична або фізична особа, яка підписує чек і видає його постачальнику в оплату за отримані від нього товари та послуги.

Чекодержатель - підприємство або фізична особа, що отримали чек і мають право на стягнення грошових коштів з рахунку чекодавця в оплату відпущених йому товарів і послуг.

Розрахункові чеки мають встановлену форму. На кожному з них є на­пис «Розрахунковий чек». Отримання готівки по них не допускається. Ви­готовляються розрахункові чеки Національним банком України на спеціа­льному папері та брошуруються у книжки по 10, 20 і 25 аркушів (чеків). Схематично документооборот при розрахунках чеками зображено на рисунку 1.

Для отримання лімітованої чекової книжки клієнт подає до обслуго­вуючої установи банку заяву встановленої форми в одному примірнику. В заяві вказується найменування та адреса отримувача книжки, обслуговую­ча установа банку, номер рахунку, з якого будуть оплачуватися чеки, які чекові книжки та скільки їх просить отримувач, сума ліміту для лімітова­них книжок і найменування організації, з якою будуть проводитися розра­хунки чеками з отримуваної книжки. Якщо ж книжка призначена для розрахунків з різними постачальниками, то в заяві після слів «для розрахунків з...» пишуть «...постачальниками за товари та послуги». Крім того, в заяві також зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи, якій доручається отримання чекової книжки. Виписана заява засвідчується підписами та печаткою підприємства - отримувача чекової книжки.

1- заповнення покупцем заяви на отримання чекової книжки, а також платіжного доручення для  депонування коштів і передачі їх в банк;

2- депонування коштів в банку покупця з поточного рахунку на депозит;

3- видача платнику чекової книжки, або чеків;

4- відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг;

5- виписка чека платником і передача його постачальнику в момент   отримання товару, виконання робіт і тощо;

6- передача постачальником отриманих чеків своєму банку для стягнення грошей з платника.

7-  передача документів банку платника для оплати;

8- перерахування коштів банком платником в банк постачальника.

Рис. 1. Схема документообороту при розрахунках чеками

Крім заяви на отримання лімітованої чекової книжки, виписується платіжне доручення встановленої форми для перерахування з поточного рахунку коштів на спеціальний рахунок «Чекові книжки». Цим самим банк бронює кошти для розрахунків по лімітованих чеках, тобто гарантує їх оплату постачальнику. В той же час, кредитним договором між чекодав­цем і банком може бути передбачений порядок, згідно з яким таке депону­вання не здійснюється, а банк приймає на себе зобов'язання оплачувати чеки свого клієнта-чекодавця (в разі відсутності коштів на його розрахун­ковому рахунку) за рахунок кредиту в межах заздалегідь визначеного роз­міру.

Оформлені документи на отримання чекової книжки передаються операційному робітнику, що обслуговує цього клієнта. Останній перевіряє правильність оформлення документів, підписує дозвіл на видачу чекової книжки та передає їх в касу* Касир проставляє в заяві та в талоні до неї номери чеків, виписує чекову книжку та повертає її операційному робіт­нику, який зазначає в ній (на внутрішній стороні аркуша обкладинки) на­йменування власника книжки, номер особового рахунку, з якого будуть оплачуватися чеки, строк дії книжки, з ким і за що будуть проводитися розрахунки, суму ліміту для лімітованої книжки. Сума ліміту визначається клієнтом за погодженням з банком. Крім того, на кожному чеку зазнача­ється найменування власника книжки та номер особового рахунку, з якого будуть оплачуватися чеки. Після цього чекова книжка підписується відпо­відними працівниками банку, засвідчується гербовою печаткою та вида­ється касою довіреній клієнтом особі під розписку на заяві про видачу книжки. Отримана книжка зберігається в бухгалтерії підприємства як бла­нки суворої звітності.

Строк дії лімітованих чекових книжок не повинен перевищувати од­ного року. Чеки, виписані понад ліміту та вказаного строку дії, вважаються недійсними і до оплати банком не приймаються.

Розрахунки чеками з лімітованих книжок здійснюються в такому по­рядку. Підприємство, що бажає придбати необхідні товари, послуги та розрахуватися за них чеком, визначає свого працівника, який мусить отри­мати ці товари або послуги, видає йому доручення на їх отримання, а також лімітовану чекову книжку, і він їде до постачальника необхідних товарів і послуг. У постачальника довірена особа покупця погоджує на­йменування товарів, що купуються, їх обсяг і вартість. Усе це відображається у виписаній постачальником накладній на відпуск товарів і послуг. На підставі накладної довірена особа покупця виписує розрахунковий чек із зазначенням у ньому кому, скільки і за що перераховуються кошти. Па­ралельно з випискою чека заповнюється та його корінець із зазначенням в ньому суми залишку ліміту до даного платежу, суми,, що сплачується по цьому чеку, та суми залишку ліміту до наступного платежу.

Виписуються чеки чорнилом на ім'я конкретних отримувачів, грошо­вих коштів у місці отримання товарів. Ніякі виправлення та підчистки в чеках не допускаються. Зіпсовані чеки з чекової книжки не вилучаються. Мінімальна сума, на яку виписується чек, не встановлюється. Виписані чеки мають бути підписані особами, які мають право розпоряджатися кош­тами на рахунках підприємства, і мати печатку власника чекової книжки. Як виняток чеки з лімітованих книжок можуть підписуватися посадовою особою покупця, якій видане доручення на отримання товару. В цьому випадку в чеку перед підписом робиться напис «За дорученням» із зазна­ченням його номера та дати виписки. Виписаний чек відривається від ко­рінця та передається постачальнику. Постачальник на отриманому чеку та на його корінці ставить свій штамп, виписує на отримані чеки реєстр чеків у 2-3 примірниках і здає по ньому чеки з доданими до них рахунками-фактурами до обслуговуючого банку для отримання платежу з чекодавця. Банк на підставі чеків, що надійшли, списує суму, вказану в них, з рахун­ків чекодавців і зараховує їх на рахунок отримувача грошових коштів.

Виписаний чек діє протягом 10 днів.

Правильність використання чеків контролюється головним бухгалте­ром; з поміткою на його корінці. У тих випадках, коли в лімітованій чеко­вій книжці залишаються невикористані чеки, підприємство може отримати додатковий ліміт у порядку, як і для отримання попереднього ліміту.

Якщо ж чеки використані, а ліміт не вичерпано, то клієнту на залишок ліміту може бути видана нова чекова книжка. Для її отримання клієнт ма­ють надати до банку стару книжку з корінцями використаних чеків і заяву встановленої форми на отримання лімітованої чекової книжки. Корінці чеків після їх перевірки банком повертаються власнику чекової книжки, а клієнту видається нова лімітована чекова книжка на суму невикористаного ліміту. Якщо строк дії лімітованої.чекової книжки вичерпано та залишився невикористаний ліміт, то він перераховується за дорученням клієнта на той рахунок, звідки була видана чекова книжка, а йому (клієнту) при необ­хідності оформлюється і видається нова книжка.

У випадках закінчення строку дії чекової книжки або вичерпання лі­міту, чеки, що залишилися невикористаними, мають бути повернені тому банку, де була отримана чекова книжка.

Питання для самоперевірки

1. Поясність сутність грошових та розрахункових чеків.

2. Охарактеризуйте порядок отримання чекової книжки для здійснення розрахунків.

3. Розкрийте порядок здійснення розрахунків за допомогою чеків.

4. Дайте визначення податку та охарактеризуйте основні особливості непрямих податків.

5. Назвіть вимоги щодо оформлення чеків та їх дії.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑