Питання для підсумкового контролю

1. Поняття і сутність фінансів підприємств.

2. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності.

3. Фінанси підприємств за умов формування ринкової економіки.

4. Сфери фінансових відносин підприємств.

5. Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств, методи й способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні і зовнішні джерела. Власні, позичені та залучені кошти.

6. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств.

7. Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

8. Особливості організації фінансів залежно від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.

9. Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах.

10.Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств.

11.Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Фактори, які впливають на величину виручки.

12.Особливості формування виручки від реалізації на підприємствах різних галузей економіки. Розрахунок та планування виручки.

13.Формування виручки від реалізації продукції в часі. Визначення моменту реалізації.

14.Розподіл виручки від реалізації продукції.

15.Грошові надходження від іншої реалізації.

16.Надходження від фінансових інвестицій.

17.Надходження від позареалізаційних операцій.

18.Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової допомоги. Страхові відшкодування.

19.Акцизний збір, його планування і організація сплати до бюджету.

20.Податок на додану вартість та методика його розрахунку.

21.Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Балансовий прибуток і його склад.

22.Прибуток від реалізації. Фактори, які впливають на формування прибутку.

23.Собівартість продукції, товарів, робіт, послуг та її вплив на прибуток.

24.Встановлення цін на продукцію і їх вплив на формування прибутку.

25.Рентабельність продукції.

26.Прибуток від реалізації інших активів. Позареалізаційний прибуток, його склад і формування.

27.Методи розрахунку прибутку.

28.Рентабельність підприємства.

29.Розподіл прибутку підприємств, його зміст і економічне значення.

30.Розподіл прибутку між державою та суб’єктами господарювання.

31.Механізм оподаткування прибутку (історія утворення та розвиток).

32.Виплата дивідендів.

33.Склад і структура основних фондів підприємства.

34.Показники стану та ефективності використання основних виробничих фондів.

35.Відтворення основних фондів. Знос і амортизація основних фондів.

36.Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

37.Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень.

38.Власні фінансові ресурси підприємств.

39.Залучення коштів від інших суб’єктів господарювання.

40.Кредитування відтворення основних фондів.

41.Державне фінансування капітальних вкладень.

42.Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення.

43.Сутність обігових коштів та їх організація.

44.Склад і розміщення обігових коштів.

45.Необхідність і методи визначення потреби в обігових коштах. Метод прямого розрахунку і сфера його застосування.

46.Поняття норм і нормативів обігових коштів, їх розрахунок.

47.Економічний метод обчислення потреби в обігових коштах.

48.Власні обігові кошти. Позичені й залучені обігові кошти.

50.Показники стану обігових коштів. Нестача власних обігових коштів, їх визначення, причини виникнення і джерела поповнення.

52.Показники ефективності використання обігових коштів. Обіговість оборотних коштів і способи її прискорення.

53.Коефіцієнти, які характеризують використання обігових коштів.

54.Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємств, принципи організації розрахунків.

55.Порядок відкриття підприємствами рахунків у банку і використання коштів з них.

56.Форми безготівкових розрахунків.

57.Розрахунки за надання факторингових послуг підприємствами. Вимоги до їх проведення і сфера використання.

58.Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків.

59.Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок виставлення претензій по розрахунках.

60.Економічні і фінансові санкції у системі грошових розрахунків і платежів.

61.Індивідуальний кругообіг коштів підприємства, необхідність збалансування матеріальних та фінансових ресурсів - основа залучення кредитів.

62.Форми кредитів, які використовуються у господарській діяльності підприємств.

63.Різновиди кредитів.

64.Класифікація кредитів.

65.Принципи кредитування.

66.Визначення потреби підприємства в кредитах.

67.Кредитний договір: сутність та порядок укладання. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору.

68.Способи отримання кредиту.

69.Оцінка кредитоспроможності підприємства.

70.Порядок погашення кредиту. Позичковий процент, фактори, що на нього впливають, джерела сплати.

71.Товарний кредит, умови його отримання підприємствами та погашення.

72.Зміст і завдання фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах.

73.Методи фінансового планування.

74.Інформаційна база фінансового планування.

75.Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст і структура фінансового плану підприємства (баланс доходів і видатків).

76. Розрахунок показників дохідної і видаткової частини фінансового плану. Виконання фінансового плану.

77.Зміст і призначення перевірочної таблиці (шахматки) до фінансового плану, порядок її складання.

78.Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів, його призначення.

79.Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства.

80.Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану.

81.Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методика їх визначення.

82.Оцінка показників ліквідності. Фактори, які впливають на стан ліквідності.

83.Сутність платоспроможності. Фактори, які впливають на платоспроможність підприємства, методика їх визначення.

84.Оцінка показників платоспроможності.

85.Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика їх розрахунку й оцінки.

86.Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

87.Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення.

88.Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення.

89.Санаційний аудит. Розробка програми санації.

90.Банкрутство підприємства: причини і наслідки.

91.Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації.

92.Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації підприємства.

93.Приватизаційні аспекти санації суб’єктів господарювання.

94.Реалізація програми фінансової санації підприємства як окремий етап санаційного процесу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑