ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.

Завдання для контрольної роботи

Задача 1.

Засновниками, у кількості 6 чол., створено товариство з обмеженою відповідальністю. Розмір внеску кожного із засновників становить (грн.):

Першого: 170000

Другого: 100000

Третього: 60000

Четвертого: 50000

П’ятого: 15000

Шостого: 8000

Визначити загальну суму пайового капіталу товариства та питому вагу внеску кожного із його засновників.

Задача 2.

Акціонерним товариством відкритого типу випущено 300000 простих акцій (за номіналом 0,65 грн.) Та 15000 привілейованих (номіналом 2,80 грн.). Кількість учасників товариства становить 230 чол., з них 70 чол. Є власниками привілейованих акцій. Визначити суму статутного капіталу, частки власників простих та привілейованих акцій.

Задача 3.

Визначити суму резервного (страхового) капіталу, яку ще необхідно капіталізувати до його гранично-мінімального розміру, визначеного законодавством, якщо акціонерне товариство функціонує 5 років, його стартовий капітал становить 680000 грн., а щорічний прибуток:

  За перший рік: 45000 грн.

  За другий рік: 56500 грн.

  За третій рік: 71000 грн.

  За четвертий рік: 59000 грн.

  За п’ятий рік 78000 грн. 

Задача 4.

За нижченаведеними даними здійснити групування витрат підприємства за економічними елементами та визначити їх структуру:

Показники

грн.

Напівфабрикати

2700

Паливо

10800

Амортизація

20045

Електроенергія

4100

Основна заробітна плата

12820

Додаткова заробітна плата

3740

Відрахування в Пенсійний Фонд

(суму визначити)

Відрахування на соц/страх

(суму визначити)

Відрахування соц.збору на випадок безробіття

(суму визначити)

Відрахування на страхування від нещасних випадків

(суму визначити)

Сировина

33200

Витрати на встановлення охоронної сигналізації

1205

Витрати майбутніх періодів

4850

Відсоток за короткостроковими позиками

510

Інші виробничі витрати

1380

Комерційні витрати

2450

Відомо, що середньоспискова чисельність працівників підприємства 140 чол.

Задача 5.

Визначити повну собівартість одиниці продукції, з віднесенням усіх витрат по відповідним статтям калькуляції, якщо на підприємстві мали місце наступні витрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції:

Показники

грн.

Сировина

15600

Паливо

2800

З/п  робітників осн. виробництва

12200

Відходи виробництва

320

Витрати по обслуговуванню виробничого процесу

1560

Витрати, пов’язані з керівництвом госп. діяльності підприємства

7500

Рекламні витрати

640

Витрати на доставку продукції до покупця, які входять у її ціну

160

Інші витрати

1200

Витрати по обслуговуванню обладнання та устаткування осн. цехів підприємства

780

Обсяг випущеної продукції – 500 одиниць.

Задача 6.

За звітній період на підприємстві було реалізовано продукції на суму 8160 грн. Визначити структуру розподілу виручки на даному підприємстві, якщо:

Показники

грн.

Матеріальні витрати по реалізації продукції

1100

Сума амортизації

310

Сума з/п

1200

Сума інших зборів та платежів

500

Сума ПДВ

1360

Сума акцизного збору

1700

Прибуток

(суму визначити)

Задача 8.

Визначити суму ПДВ, яку необхідно сплатити в бюджет, якщо підприємство в поточному місяці:

1. Придбало: (одночасна сплата та оприбуткування)

- сировину та матеріали з (ПДВ) – 4100 грн.

- МШП (без ПДВ) – 385 грн.

- основні засоби (з ПДВ) – 16310 грн.

2. Сплатило:

- за сировину, що надійшла в попередньому місяці (з ПДВ) – 1820 грн.

- за матеріали, що ще не надійшли (з ПДВ) – 3825 грн.

Обсяг реалізації за поточний період (без ПДВ) – 9380 грн.

Задача 9.

Визначити суму ПДВ до сплати в бюджет:

№ п/п

Показники

Сума (грн.)

1.

Сировина і матеріали (з ПДВ)

2320

2.

Паливо та енергія

1810

3.

Основна і додаткова заробітна плата

1600

4.

Інші витрати виробництва

460

5.

Комерційні витрати

365

6.

Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)

8430

Задача 10.

Підприємство придбало підакцизний товар за кордоном. Вартість товару по закупівельним цінам 30000$. Митний збір 1500 грн. Визначити суму ПДВ до сплати та суму акцизного збору, якщо товар було реалізовано на території України у співвідношенні до закупівельних цін 3:1; ставка акцизного збору 35%.

Задача 11.

Визначити ПДВ до сплати, якщо:

 Вартість сировини, в т. Ч. ПДВ 253 грн.

 Заробітна плата 46 грн.

 Інші виробничі витрати 23 грн.

 Амортизація основних засобів 25 грн.

 Рентабельність виробів 17%

 Акцизний збір 35%

 Обсяг реалізації 1200 од.

Задача 12.

Визначити суму митного збору та мита по імпортованому товару, якщо товару було завезено на територію України у кількості 5000 шт., ставка мита 0,5 євро і вартість товару 6500$.

Задача 13.

Мале підприємство “Олімп” занизило в IV – місяці суму податку на додану вартість на 40,0 тис. Грн. (акт перевірки від 18 червня поточного року). Визначити розмір штрафних санкцій, що мають бути перераховані в дохід державного бюджету. Ставка рефінансування Національного банку – 30%.

Задача 14.

Фірма “Сігма” імпортувала мікрохвильові плити в кількості 200 шт. Визначити суму акцизного збору та ПДВ, які необхідно сплатити фірмі при перетині митного кордону України, якщо вартість партії плит – 30 тис. $, ставка акцизного збору 5 євро за од. Валютний курс НБУ за 1$ приймається довільно на дату рішення.

Задача 15.

Підприємство “Шанс” завезло на митну територію України ювелірні вироби на загальну суму 4000$. Визначити суму ПДВ і акцизного збору, що мають бути сплачені при перетині державного кордону України. Ставка акцизного збору 35%. Ввізне мито – 600 грн. Валютний курс за 1$ приймається довільно на дату рішення.

Задача 16.

Визначити суму балансового прибутку підприємства, якщо про собівартість продукції є наступні данні:

1.

Сировина з ПДВ

2100 грн.

2.

Паливо

1000 грн.

3.

З/п

2300 грн.

4.

Середньоспискова чисельність працюючих

160 чол.

5.

Амортизація

500 грн.

6.

Інші виробничі витрати

610 грн.

7.

Рентабельність

13%

Задача 17.

Виручка від реалізації продукції за звітний квартал по підприємству становить 10600 грн. (з ПДВ). Визначити суму балансового прибутку підприємства за звітний квартал, якщо витрати підприємства на виготовлення та реалізацію продукції включають в себе:

1.

Матеріали

1100 грн.

2.

З/п

1020 грн.

3.

Амортизація

300 грн.

4.

Загальновиробничі витрати

2000 грн.

5.

Загальногосподарські витрати

2100 грн.

6.

Комунальний податок

(суму визначити)

7.

Середньоспискова чисельність працівників

200 чол.

8.

Комерційні витрати

580 грн.

Задача 18.

Статутний капітал АТ

42 млн. грн.

Сума резервного фонду на початок року

3,6 млн. грн.

Оподатковуваний прибуток

12 млн. грн.

Сума привілейованих акцій з об’явленим дивідендом 30% 

4 млн. грн.

Кількість простих акцій (номінальною вартістю – 1 грн.)

42 млн. од.

На розвиток виробництва направляється 20% чистого прибутку.

Задача 19.

Визначити рентабельність основної діяльності підприємства, якщо виручка від реалізації продукції становить 9600 грн., витрати на її виробництво та реалізацію складаються з:

1.

Сировини

1800 грн.

2.

З/п

520 грн.

3.

Амортизаційних відрахувань

1250 грн.

4.

Інших виробничих витрат

300 грн.

5.

Комерційні витрати

400 грн.

6.

Ставка акцизного збору

20%

Задача 20.

Визначити:

Загальну рентабельність діяльності підприємства; суму ПДВ до сплати в бюджет; суму відрахувань у соціальні фонди, якщо:

№ п/п

Показники

Сума (грн.)

1

2

3

1.

Сировина і матеріали (з ПДВ)

2320

2.

Паливо та енергія

1810

3.

Основна і додаткова заробітна плата

1600

4.

Інші витрати виробництва

460

5.

Комерційні витрати

365

6.

Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)

8430

Задача 21.

Визначити і розподілити чистий прибуток товариства, встановити джерела виплати дивідендів.

Показники

Сума (грн.)

1. Скоригований валовий дохід товариства, тис. грн.

2250

2. Валові витрати без врахування розміру майнових податків, тис. грн.

1800

3. Амортизаційні відрахування на повне відновлення, тис. грн.:§ основних фондів;§ нематеріальних активів.

628

4. Обов’язкові відрахування до фондів товариства, в % до прибутку після оподаткування:<- на матеріальне заохочення;<- на соціальний розвиток;<- на розвиток підприємства;<- на фінансовий резерв.

555510

5. Резервний фонд на виплату дивідендів, в % до балансового прибутку.

20

Задача 22.

На підприємстві за звітний місяць було закуплено товарів на суму 2120 грн., в цьому ж місяці вони були реалізовані. Сума націнки складається з:

1. Матеріальних витрат 6%

2. Нарахування з/п 3%

3. Амортизація 2%

Витрати на презентацію 450 грн. Рентабельність 20%.

Визначити суму податку на прибуток, суму ПДВ до сплати.

Довідково: сума прибутку попереднього звітного періоду 4000 грн.

Задача 23.

Визначити суму податку на прибуток за звітний квартал, якщо:

1.

Середньоспискова чисельність на підприємстві

150 чол.

2.

Сировина (з ПДВ)

3260 грн.

3.

Залишки сировини на початок звітного періоду

830 грн.

4.

Залишки сировини на кінець звітного періоду

1220 грн.

5.

Нарахована з/п

4100 грн.

6.

Амортизація

230 грн.

Задача 24.

За звітний квартал на підприємстві були отримані наступні дані:

Показники

грн.

1.

Сировина (з ПДВ)

2864

2.

Придбання нового устаткування (без ПДВ)

6300

3.

Вартість капітального ремонту

2320

3.

Основна і додаткова заробітна плата

1820

4.

Амортизація

220

5.

Комерційні витрати

185

6.

Виручка від реалізації

11860

Довідково: залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду 8300 грн.

Визначити суму валових витрат, валового доходу, податку на прибуток, суму ПДВ до сплати в бюджет.

Задача 25.

Підприємством на протязі звітного періоду було закуплено матеріалів на суму 500 грн. (з ПДВ); сплачено за енергію, що була спожита в попередньому звітному періоді 120 грн. (без ПДВ); нараховано зарплату 415 грн.; використано на виробництво матеріалів на суму 323 грн. (без ПДВ). Визначити валові доходи, валові витрати, оподатковуваний прибуток, податок на прибуток та суму ПДВ до сплати, якщо виручка від реалізації становить 1523 грн. (з ПДВ).

Задача 26.

Визначити суму амортизаційних відрахувань за 2 квартал поточного року за такими даними:

Основнізасоби

Первіснавартість

Сумазносу

Залишковавартість

Дата придбання

Дата виконаннякап. ремонту

Сумаамортизації

1

2

3

4

5

6

7

Автомобіль

24500

2100

 

3.12.97

 

 

Будівля виробничого цеху

340500

9600

 

22.06.97

 

 

Будівля офісу

197500

9200

 

24.06.97

 

 

Меблі

3000

105

 

2.12.2000

 

 

Комп'ютер

4000

 

 

8.04.Пр

 

 

Устаткування

180000

8300

 

15.10.99

 

 

Виробниче обладнання

120000

25000

 

15.10.97

 

 

Вартість капітального ремонту будівлі виробничого цеху

60000

 

 

 

4.03.Пр

 

Ксерокс

1200

 

 

7. 06.Пр

 

 

Задача 27.

Визначити початкову вартість основних фондів, які прийняті на баланс нового підприємства і суму амортизації у звітному році.

Показники

Сума

1. Ціна обладнання, зазначена в рахунку-фактурі, як придбане у лютому звітного року.

180

2. Сплата відсотків за довгостроковий кредит, тис. грн.

18

3. Витрати на зведення фундаментів під обладнання, підведення комунікацій, тис. грн.

42

4. Амортизаційні відрахування на І і ІІ групи фондів, тис. грн.

87,8

Задача 28.

Скласти план фінансування капіталовкладень механічного заводу на підставі таких даних.

- Обсяг капіталовкладень заплановано у розмірі 2000 тис. Грн., з яких 40% буде виконано господарським способом, завдання щодо зменшення собівартості будівельно-монтажних робіт – 3%. Розподіл річного обсягу за кварталами, %:

I – 20, II – 25, III – 30, IV – 25.

- На фінансуванні будівництва спрямовано власні кошти підприємства: прибуток - 270 тис. Грн., а амортизація – 500 тис. Грн.

- Обидва джерела за кварталами розподіляються рівномірно. Мобілізація внутрішніх ресурсів – 160 тис. Грн. Інші джерела – 80 тис. Грн. Ці джерела розподіляються по – квартально відповідно обсягу робіт. В сумі нестачі використовується довгостроковий кредит.

Задача 29.

Скласти баланс капітальних вкладень підприємства на плановий рік:

Показники

Сума

1. Обсяг реальних інвестицій, тис. грн. (кошторисна вартість з ПДВ)

220

2. Кошторисна вартість робіт, що виконується господарським способом, в % загальної вартості будівельно-монтажних робіт без ПДВ)

50

3. Прибуток і економія в будівництві (госп. спосіб), в %

21

4. Амортизація, тис. грн.

32

5. Кошти Державного інноваційного фонду, тис. грн.

18

6. Прибуток до оподаткування, тис. грн.

12

Задача 30.

Визначити норматив сировини , якщо одноденні витрати її становлять 52 тис. Грн., час руху сировини від постачальників 15 днів, поштовий пробіг документів – 8 днів, обробка документів у постачальника та банківських установах – 2 дні. Загальна кількість поставок даної сировини за звітний рік становить 278 шт., складування сировини займає 3 дні., гарантійний запас встановлено у розмірі 50% від поточного запасу.

Задача 31.

Визначити норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву, якщо одноденні витрати за планом IV кв. Становлять 11200 грн. ,

- тривалість виробничого циклу 15 днів,

- витрати сировини – 4100 грн.,

- витрати на оплату праці – 3200 грн.,

- амортизаційні витрати – 610 грн.,

- інші виробничі витрати – 800 грн.

Наростання по днях виробничого циклу здійснюється рівномірно.

Задача 32.

Необхідно визначити приріст нормативу оборотних коштів в плановому році та джерела його покриття.

1. Норматив власних оборотних коштів заводу на початок планового року – 420 тис. Грн., на кінець – 480 тис. Грн.

2. Норматив стійких пасивів на початок планового року – 35 тис. Грн.

3. Підприємство сплачує заробітну плату робітникам та службовцям 8-го та 23-го числа кожного місяця.

4. Фонд заробітної плати IV – кварталу планового року – 300 тис. Грн.

5. Резерв платежів, що мають відбутися, встановлений у розмірі триденного фонду заробітної плати.

6. Сума прибутку в IV кварталі планового року після сплати податку – 70 тис. Грн.

Нестача суми на приріст може бути покрита банківською позикою.

Задача 33.

Визначити обіговість оборотних коштів та їх вивільнення, за планом та те, яке було фактично досягнуто в поточному році (у порівнянні з минулим роком і планом).

У минулому році завод реалізував продукцію на 14800 тис. Грн. На поточний обсяг реалізації продукції було передбачено на суму 15250 тис. Грн., а фактично реалізовано продукції на 15500 тис. Грн.

Середні залишки оборотних коштів на минулий рік склали 5200 тис. Грн. Норматив оборотних коштів на поточний рік встановлений у сумі 4050 тис. Грн., фактичні середні залишки оборотних коштів у поточному році склали 3900 тис. Грн.

Задача 34.

Вхідні данні для рішення задачі:

Показник

Сума

Виручка від реалізації з ПДВ

12300

Ставка акцизного збору

25%

Амортизаційні відрахування

1300

Балансовий прибуток

3687,5

Витрати на реалізовану продукцію,в т.ч. придбана сировина, матеріали

6562,51800

Акцизний збір

ПДВ

Капітальні вкладення

3000

Відрахування до резервного капіталу

Податок на прибуток

1106,25

ПДВ до бюджету

Термін довгострокового кредиту 5 років,Річний відсоток 45%

20004500

Сума довгострокового кредиту

10000

Витрати чистого прибутку:на розвиток виробництвана соціальні потреби

1500952

Задача 35.

Складіть план розподілу прибутку і визначити розмір дивіденду на одну просту акцію АТ “Магма” на наступний рік, якщо відомо:

Статутний капітал АТ

42 млн. грн.

Сума резервного фонду на початок року

3,6 млн. грн.

Оподатковуваний прибуток

12 млн. грн.

Сума привілейованих акцій з об’явленим дивідендом 30% 

4 млн. грн.

Кількість простих акцій (номінальною вартістю – 1 грн.)

42 млн. од.

На розвиток виробництва направляється 20% чистого прибутку.

Задача 36

Мале підприємство “Ассоль” отримало в банку кредит на суму 100 тис. Грн. Терміном на 2 місяці. Ставка кредиту – 60% річних. Плата за прострочений кредит у відповідності з договором складає 120% річних. Визначте суму відсотків, які має сплатити підприємство банку, якщо відомо, що на момент закінчення терміну дії кредиту воно сплатило банку лише 50% заборгованості за позикою та прострочило її повне повернення на 9 днів. Розрахуйте загальну суму оплати за кредит.

Задача 37.

Підприємство 1 вересня отримало в банку позику, розмір якої – 500000 грн. Терміном до 12 грудня під 70% річних. Через місяць банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 80%. На цей час було погашено 30% заборгованості за позикою. Розрахуйте суму відсотків за позикою, а також загальну суму, яку підприємство має сплатити банку за даною позикою.

Задача 38.

Банк прийняв для обліку 10.04 поточного року вексель терміном погашення до 18 травня цього ж року. Валюта векселя 15000 грн. Облікова ставка – 60% річних. Визначте суму обліку та ціну купівлі векселя.

Задача 39.

Кредит було надано 8.04 поточного року під 40% річних на суму 2000 грн. Через 80 днів відсоткову ставку збільшили на 5%, а через 5 місяців ставку збільшили до 65%. Визначте, яку суму має сплатити боржник 29 січня наступного року.

Задача 40.

На кінець звітного року підприємство має наступні дані по своїм активам та пасивам:

Актив

Сума, грн

Пасив

Сума, грн

I розділII розділ  в т.ч.:- виробничі запаси- готова продукція

10200860018501250

I розділII розділIII розділIV розділ  в т.ч.:

9100–22007700

- дебіторська заборгованість- гроші в національній валютіIII розділ

43002200800

- короткострокові позики банків- поточна кредиторська заборгованість IV розділ

15006200–

Баланс

18800

Баланс

18800

Задача 41.

Показники

Попередній період

Звітний період

1. Виручка від реалізації продукції.

17587

10429

2. Основні фонди та позаоборотні активи (I розділ А балансу).

26237

25759

3. Запаси і витрати (II розділ А балансу), з нихготова продукція.

63073313

72243281

4. Грошові кошти і розрахунки та інші активи (розділ III A балансу),з них:дебіторська заборгованість.

28062057

28872871

5. Кредиторська заборгованість.

3063

3978

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑