Тема 12.2. Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємства.

Основні терміни та поняття: фінансова стійкість; абсолютні показники; відносні показники; ліквідність; платоспроможність.

Однією з ключових задач оцінки фінансового стану підприємства є вивчення показників що, відображають його фінансову стійкість. Фінансова стійкість відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва та реалізації продукції, а також витрати по його розширенню та оновленню.

Фінансова  стійкість - це такий  стан  фінансових  ресурсів, при якому  підприємство, вільно  маневруючи грошовими  коштами, здатне шляхом  ефективного  їх  використання  забезпечити  безперевний  процес виробничо-торгівельної  діяльності, а також  затрати  на його розширення  і оновлення.

Фінансова  стійкість  повинна  характеризуватись  таким  станом  фінансових  ресурсів, який би  відповідав  вимогам  ринку і водночас  задовольняв  потреби  розвитку  підприємства. В умовах нестабільного фінансового стану багатьох  підприємств, можливості їхнього банкрутства особливого значення набуває систематична (не рідше одного разу на квартал) оцінка фінансової стійкості й  стабільності  підприємства. Тому таку оцінку доцільно здійснювати  при деталізованому аналізі  за  абсолютними та відносними  показниками .

Однією з головних  задач аналізу фінансового  стану  підприємства є вивчення показників, що висвітлюють його фінансову стійкість .Вона характеризується стабільним перевищенням доходів над витратами, вільним маневруванням грошових коштів і ефективним їх використанням в процесі поточної(операційної діяльності)

Аналіз фінансової  стійкості на певну дату (кінець кварталу, року) допомагає встановити  наскільки раціонально підприємство управляє власними і запозиченими засобами на протязі часу, що минув. Важливо, щоб стан джерел власних і запозичених засобів відповідав стратегічним цілям розвитку підприємства, так як  недостатня фінансова стійкість може привести до  відсутності  грошових коштів, необхідних для розрахунків. В той же час наявність значних залишків вільних грошових  коштів ускладнює  діяльність підприємства за рахунок їх  іммобілізації в зайві матеріально-виробничі  запасі і затрати. До власних фінансових ресурсів, якими володіє  підприємство відноситься нерозподілений прибуток і амортизаційні  відрахування. Зовнішньою  ознакою фінансової стійкості  виступає  платоспроможність  суб’єкта.

Платоспроможність – це можливість підприємства виконувати свої фінансові   зобов’язання, що витікають із його комерційних, кредитних і інших  операцій  платіжного  характеру.

Задовільна  платоспроможність  підприємства  підтверджується  такими  формальними параметрами :

- наявність вільних грошових коштів на розрахункових, валютних і інших рахунках в банках;

- відсутність довгострокової простроченої заборгованості постачальникам, банкам, персоналу, бюджету;

- наявність вільних оборотних  коштів (чистого оборотного капіталу) на початок і кінець звітного  періоду.

Низька  платоспроможність  може бути як випадковою, тимчасовою, так і довгостроковою(хронічною). Останній етап  може привести підприємство до  банкрутства.

Найвищим типом  фінансової стійкості є здатність підприємства розвиватися переважно за рахунок  власних джерел фінансування. Для цього  воно повино мати гнучку структуру фінансових  ресурсів і можливість  при необхідності  залучати запозичені  кошти , тобто бути  кредитоспроможним. Кредитоспроможним рахується підприємство при наявності в нього можливості для отримання кредиту і здатності своєчасно повернути кредитору отриманий кредит зі сплатою відповідних  процентів за рахунок власних  фінансових  ресурсів.

До абсолютних  показників  фінансової  стійкості відносять такі  групи показників:  

1.Наявність  власних оборотних  коштів (НВОК). Розраховується як різниця  між  джерелами  власних і прирівняних до них коштів(1 розділ  пасиву  балансу) і необоротними  активами (розділ  1 активу балансу). Він характеризує  чистий  оборотний  капітал :

НВОК = власний капітал – необоротні  активи

2.Наявність  власних  і довгострокових  позикових  джерел формування  запасів  і затрат (ВДПД).

Отримується  шляхом  додавання  до власних  оборотних  коштів  величини  довгострокових   пасивів (3 розділ  пасиву  балансу):
ВДПД = НВОК + довгострокові зобов’язання  

3.Загальна  величина  основних  джерел  формування  запасів і  затрат(ЗВОД).

Розраховується  додаванням до  власних і довгострокових  позикових  джерел  формування  запасів і затрат суми  короткострокових  кредитів і позикових  коштів(за виключенням  позик, не  погашених  у термін) :

ЗВОД= ВДПД + КК

КК- короткострокові кредити і позикові кошти(за виключенням позик, не

Погашених у термін;

 4.Надлишки (+) або  нестача (-) власних  оборотних  коштів (D НВОК)

D НВОК =  НВОК  - ЗЗ

ЗЗ- запаси і затрати ( 2 р. Активу  балансу)

5. Надлишки (+) або  нестача (-) загальної  величини  основних  джерел  формування  запасів(D ЗВОД) :

D ЗВОД =  ЗВОД  - ЗЗ

6. Надлишки (+) або  нестача (-) власних і довгострокових  позикових  джерел  формування  запасів і затрат( D ВДПД) :

D ВДПД = ВДПД – ЗЗ

Відносні  показники  фінансової  стійкості  характеризують степінь залежності підприємства від зовнішніх кредиторів .Власники підприємства  заінтересовані   в оптимізації  власного капіталу і в мінімізації залучених  коштів в загальному об’ємі фінансових  ресурсів. Кредитори  оцінюють  фінансову стійкість позичальника  по величині власного капіталу і  вірогідності попередження банкрутства. Фінансова стійкість підприємства характеризується станом  власних і залучених  засобів і оцінюється за допомогою  системи фінансових коефіцієнтів. Інформаційною базою  для розрахунку є статі активу  і пасиву бухгалтерського балансу.

Аналіз здійснюється шляхом розрахунку і порівняння окремих показників з базовими, а також вивчення динаміки їх змін за певний період. Базовими показниками  можуть бути :

-   значення показників за попередній  період;

-   значення показників  аналогічних  фірм;

-   середньогалузеві значення  показників.

Відносні показники  фінансової  стійкості :

1.Коефіцієнт  забезпечення  матеріальних  запасів  власними  коштами (Кмз)

Розраховується  відношенням  суми  власних  оборотних  коштів до  матеріальних  запасів:

Кмз = (оборотні активи – поточні зобов’язаня) / å ряд  100 – 140  2р. АБ  

2р.АБ- другий розділ  активу  балансу;

Å ряд  100 – 140  2р. АБ – сума рядків  100-140 розділу два  активу балансу.  

Нормативне  значення  Кмз ³ 0,6 –0,8

2.Коефіцієнт  маневреності  власного  капіталу (Кмвк)

Розраховується  як  відношення  власних оборотних  коштів  до  власного  капіталу:

Кмвк = (оборотні активи –поточні  зобов’язаня)  / власний капітал  

Коефіцієнт  маневреності  власного  капіталу  характеризує ступінь  мобілізації 

Власного капіталу , показує яка частина  власного  капіталу  знаходиться  в обігу , тобто в тій формі, яка дає змогу  вільно  маневрувати  цими  засобами .

Нормативне  значення  Кмвк > 0,3

3.Стабільність  структури  оборотних  коштів (ССОК)

Розраховується як відношення  суми  власних  оборотних  коштів  до  всієї  сукупності  оборотних  коштів:

ССОК = (оборотні активи –поточні  зобов’язаня) / оборотні активи   

Зростання  показника  говорить про  стабільність  структури  оборотних  коштів і є позитивною  тенденцією

4.Індекс  постійного  активу (Іпа)

Розраховується  як  відношення  основного  капіталу  до  власного  капіталу :

Іпа = необоротні активи / власний капітал   

Використовується  для характеристики стану  основного  капіталу, показує  питому вагу  основних  засобів  і позаоборотних активів у джерелах  власних 

Засобів .

5.Коефіцієнт  накопичення  амортизаціїї (Кнам)

Розраховується  як  відношення  суми  амортизації(зносу) основних  засобів і нематеріальних  активів до  первісної  вартості  основних  засобів і  нематеріальних  активів , що амортизуються :

Кнам= å АМ(З) / ПВОЗНА

Å АМ(З) – сума  амортизації (зносу) основних засобів і нематеріальних  активів;

ПВОЗНА – первісна їх  вартість.  

Нормативне  значення  Кнам < 0,25

6.Коефіцієнт  реальної  вартості  основних  активів (Крвоз)

Розраховується  як  відношення  залишкової  вартості  основних  фондів до  сукупності  усіх  активів  підприємства :

Крвоз = ЗВОФ / å АП   

ЗВОФ  - залишкова  вартість основних фондів;

Å АП – сума активів  підприємства.  

Нормативне  значення  Крвоз > 0,3

7.Коефіцієнт  співвідношення  позичкових і власних  коштів (Кспвк )

Кспвк = Позичкові кошти / Власні кошти

Нормативне  значення  Кпвк < 1

Цей показник покахує , скільки позичкових  коштів залучило підприємство на одну гривню вкладених в активи  власних коштів.

8.Коефіцієнт  довгострокового  залучення  капіталу (Кдзк)

Кдзк = (Довгострокові кредити + довгострокові позики) / (Власні кошти + довгострокові  кредити + довгострокові позики)

Коефіцієнт  показує , скільки довгострокових позичкових коштів використано для фінансквання  активів підприємства поряд з власними коштами. Зростання цього показника є негативною  тенденцією , яка означає , що підприємство  починає все сильніше  залежати від зовнішніх кредиторів.

9.Коефіцієнт  концентрації  власного капіталу (Кквк)

Кквк = Власний капітал / Активи

Чим вище коефіцієнт , тим стабільніший  фінансовий  стан підприємства.

10.Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (Ккзк)

Ккзк = Залучений капітал / Активи

Чим меньше коефіцієнт , тим стабільніший  фінансовий  стан підприємства.

Нормативне  значення  Ккзк £ 0,5

11.Коефіцієнт структури  залученого  капіталу (Ксзк)

Ксзк = довгострокові зобов’язання / залучений  капітал

Зростання  цього показника  є позитивною  тенденцією.

12.Показник  заборгованості  акціонерам (Кза)

Кза = Усього заборгованості  акціонерам / Усього активів х 100 %  

Важливе  значення  має  визначення ринкової  стійкості  підприємства , що характеризується  трьома  показниками :

- коефіцієнтом  фінансової незалежності (автономії, власності, концентраціїї  власного  капіталу).

- коефіцієнтом фінансової  залежності .

- коефіцієнтом фінансового  ризику(плече фінансового  важеля).

Коефіцієнт  фінансової незалежності (його ще називають  коефіцієнтом

Автономності, коефіцієнтом  власності), який  розраховується як  відношення  власного капіталу до загального  капіталу(валюти  балансу):

Кфн =ВК / ВБ х 100 %

Кфн – коефіцієнт  фінансової незалежності.

ВК- власний  капітал.

ВБ- загальний капітал (валюта балансу).  

Нормативне  значення  Кфн ³  0,5 .

Коефіцієнт  фінансової  залежності  характеризує  частку боргу  у загальному  капіталі і  розраховується як відношення  позикового капіталу до  загального капіталу(валюти  балансу):

Кфз= ПК / ВБ х 100 %

Кфз – коефіцієнт  фінансової  залежності .

ПК – позиковий  капітал.

ВБ- загальний капітал (валюта балансу). 

Нормативне  значення  Кфз < 1,0 .

Коефіцієнт  фінансового  ризику (плече  фінансового  важеля) розраховується відношенням  позикового  капіталу до власного :

Кфр = ПК / ВК х 100 %

ПК – позиковий  капітал.

ВК – власний  капітал.

Економісти  по-різному оціюють  оптимальність співвідношення  власного та  позичкового  капіталу (70:30 ,60:40 , 50:50) . Це залежить від  конкретних  умов  господарювання, фінансової  політики  держави , від  обертання  капіталу.

На підприємствах , де коефіцієнт обертання  низький, плече фінансового  важеля не повино бути  більше 0,5 , а на підприємствах ,де обертання капіталу  високе , цей  показник може бути  більше  1,0.

Типи  фінансової  стійкості

Для  характеристики  фінансової  ситуації   виділяють  чотири  типи  фінансової  стійкості :

1.Перший тип  фінансової стійкості — абсолютна  стійкість  фінансового  стану  підприємства, коли запаси і затрати  менше суми власного  оборотного  капіталу та  кредитів банку під  товарно-матеріальні  цінності:

ЗЗ < å  ВОК +кртмц

 Де  ЗЗ—запаси  і затрати, å  ВОК – сума власних  оборотних  коштів, кртмц – кредити під  товарно- матеріальні  цінності.

Кзз = (å  ВОК +кртмц) / ЗЗ

При цьому  коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат джерелами засобів  Кзз > 1.

Співвідношення показує, що всі запаси повністю  покриваються власними  оборотними коштами  і кредитами  під  товарно-матеріальні  цінності.

2.Другий  тип  фінансової  стійкості – нормальна стійкість фінансового стану, коли гарантується  платоспроможність   підприємства  і виконується  умова :

  ЗЗ = å  ВОК +кртмц   

Кзз = (å  ВОК +кртмц) / ЗЗ

Кзз = 1.

3.Третій тип  фінансової  стійкості -- нестійкий(передкризовий) фінансовий  стан, коли  відбувається  порушення  платоспроможності, але зберігається  можливість  відтворення  рівноваги  платіжних  засобів і  платіжних  зобов’язань  за рахунок  залучення  тимчасово  вільних  джерел  засобів в оборот  підприємства :

ЗЗ = å  ВОК +кртмц + Дтв   

Де , Дтв – тимчасово  вільні  засоби

Кзз = 1.

4.Четвертий  тип фінансової  стійкості --- кризовий фінансовий стан, коли  підприємство  знаходиться на межі  банкрутства, при якому запаси і затрати  більше  суми  власних  оборотних  коштів, кредитів під  товарно-матеріальні цінності та залучених  тимчасово  вільних  джерел  засобів:

Питання для самоперевірки

1. Дайте характеристику фінансової стійкості підприємства за абсолютними показниками її визначення.

2. Дайте характеристику фінансової стійкості підприємства за відносними показниками її визначення.

3. Назвіть типи фінансової стійкості підприємства та охарактеризуйте їх.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑