ТЕМА 12. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 12.1  Поняття оцінки фінансового стану підприємства та його основні показники.

Основні терміни та поняття: фінансовий стан; оцінка фінансового стану.

Ефективність господарської і фінансової діяльності підприємства в умовах ринкових відносин визначається її фінансовим станом.

Під фінансовим станом підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями.

Фінансовий стан підприємства в цілому визначається такими елементами його економічної діяльності:

§ прибутковістю (рентабельністю),

§ оптимальністю (з точки зору економічною становища підприємства) розподілу прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати податків та обов'язкових платежів;

§ наявністю власних фінансових ресурсів (основних та оборотних коштів) не нижче мінімально необхідного рівня для організації безперервного процесу виробництва і реалізації продукції;

§ раціональним розміщенням основних і оборотних засобів, насамперед недопущенням

§ відволікання грошових коштів у запаси непотрібного підприємству обладнання, надмірні запаси

§ товарно-матеріальних цінностей, дебіторську заборгованість та інші непродуктивні витрати;

§ ліквідністю (платоспроможністю).

Отже, фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування та використання його фінансових ресурсів, тобто відображають кінцеві результати його діяльності.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської  діяльності. Тому на нього впливають усі ці види  діяльності  підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції .Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт. Послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його  фінансовий  стан. Неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять  до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його  платоспроможність.

Існує і зворотний зв’язок, оскільки брак коштів може  призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому  процесі. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання  фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою  ефективного функціонування  підпиємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки  фінансового стану  підприємтва, якій належить суттєва роль у забезпеченні його  стабільного  фінансового стану.

Отже, фінансовий стан – це одна з найважливіших  характеристик діяльності кожного  підприємства .

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення  комерційного  розрахунку як основи стабільної роботи  підприємства і виконання ним зобов’язань перед  бюджетом, банком та іншими  установами .

Фінансовий  стан підприємства потрібно систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та  методик . Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити “больові точки” у фінансовій діяльності та способи ефективного використання фінансових  ресурсів, їх раціонального  розміщення.

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації  продукції ; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних  санкцій.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є:  

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

- об’єктивна оцінка  динаміки та стану ліквідності; платоспроможності та фінансової  стійкості  підприємства;

- оцінка становища суб’єкта  господарювання на фінансовому ринку та

 Кількісна оцінка його  конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Загальна оцінка фінансового стану підприємства здійснюється на основі балансу. На практиці використовуються такі методи оцінки фінансового стану як просторовий (горизонтальний) та структурний (вертикальний) аналіз статей балансу.

 Загальну схему послідовності проведення оцінки фінансового стану за даними балансу можна розглянути на рисунку 1.

Рис. 1. Схема послідовності проведення оцінки фінансового стану підприємства

Питання для самоперевірки

1. Назвіть елементи економічної діяльності підприємства, що визначають його фінансовий стан.

2. Сформулюйте причини необхідності оцінки фінансового стану підприємства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑