Тема 11.4  Консолідована звітність ПФГ та визначення корпоративної ефективності кожного учасника ПФГ

Основні терміни та поняття: консолідована звітність; корпоративні ефективність.

Ведення консолідованої звітності як ефективного інструменту фінансового менеджменту здійснюється головним підприємством.

Статус консолідованого платника податків дає право головному підприємству перерозподіляти власні і залучені фінансові ресурси у відповідності з виникаючими першочерговими потребами учасників групи. Перерозподіл власних коштів в рамках ПФГ може здійснюватись між різними юридичними особами без сплати податку на прибуток та додану вартість.

Вільне маневрування власними ресурсами дозволяє суттєво знижувати собівартість кінцевої продукції і збільшувати обсяги її виробництва.

Під консолідованою звітністю розуміють не просте підсумовування відповідних статей фінансової звітності, вона містить інформацію про суб'єкти підприємницької діяльності, які функціонують в умовах спільної стратегічної програми і в різній мірі приймають участь в капіталі один одного, що дозволяє підвищити фінансову та соціальну керованість.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”, визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності групи підприємств з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин.

Консолідований баланс, який веде головне підприємство (материнське підприємство), включає в себе баланси тих її учасників, які мають аналогічні показники фінансової звітності. Але одночасно кожен з учасників веде окремий баланс в тій частині активів, яка не задіяна в спільній діяльності групи.

Є певні складнощі в тому, що структура балансу комерційного банку, або іншої фінансово-кредитної установи різко відрізняється від структури балансу виробничого або торгового підприємства, мають місце різні системи нарахування податків. Якщо в складі ПФГ дві або більше фінансово-кредитних установи, то по них окремо складається зведена звітність.

Корпоративна ефективність кожного підприємства розраховується за таким алгоритмом:

1. Розраховується частка витрат кожного учасника (чву) у витратах агропромислової групи. Грошовим виразом суми витрат при здійснені розрахунків є вартість активів, що об'єднуються. Таким чином, сума витрат кожного з підприємств-учасників (Ву) - це балансова вартість активів, які будуть задіяні в спільній діяльності. Сума витрат ПФГ - це вартість сукупних активів ПФГ (Впфг,):

Чву = Ву / Впфг,

2. Розраховується частка кожного учасника чпк в загальному чистому прибутку ПФГ:

Чпу = чпу / чппфг

Де ЧП, - чистий прибуток кожного учасника;

Чппфг - чистий прибуток ПФГ.

3. Розраховується коефіцієнт корпоративної ефективності (Ку) для кожного учасника:

Ку = Чпу / чву

Питання для самоперевірки

1. Дайте характеристику сутності та особливостей складання консолідованої звітності ПФГ.

2. Як визначається корпоративна ефективність кожного учасника ПФГ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑