ТЕМА 10.5. Зміст та значення оперативних фінансових планів.

Основні терміни та поняття: оперативне фінансове планування; платіжний календар.

В залежності від строків планового періоду фінансове планування може бути стратегічним та оперативним. Так, стратегічне фінансове планування виражається у визначенні фінансових ресурсів через прогнозування на перспективу необхідних для реалізації цільових виробничих та соціальних програм підприємства. Однак, на підприємстві виникає необхідність визначення поточної інформації про наявність фінансових ресурсів підприємства для не на певний плановий період (рік, три, п'ять тощо), а на певну дату. Таку інформацію можна отримати при оперативному фінансовому плануванні. Інструментом оперативного планування являється платіжний календар. Цей оперативний фінансовий план в основному складається на місяць із розбивкою на декади чи тижні. У платіжному календарі визначаються передбачувані на декаду чи тиждень суми грошові коштів за різноманітними джерелами їх надходження та напрямками використання на підприємстві, а також здійснюється розрахунок залишку грошових коштів на кінець того чи іншого періоду часу (визначається їх надлишок чи нестача). Прикладний вигляд платіжного календаря представлено у таблиці 1.

Таблиця 1.  Платіжний календар підприємства

На ____________ місяць______року

Показники

Декади  (тижні)

1

2

3

4

1. Залишок грошових коштів на початок

2. Надходження грошових коштів всього, в тому числі:

- за реалізовану продукцію;

- кредити банку тощо.

3. Залишок грошових коштів всього, в тому числі:

- виплата з/п;

- сплата відрахувань на соціальні заходи тощо.

4. Залишок грошових коштів на кінець (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3):

Надлишок;

Нестача.

На основі розрахунків, здійснених у платіжному календарі можна зробити висновок про спроможність підприємства своєчасно виконувати свої фінансові зобов'язання перед контрагентами, тобто поточну платоспроможність.

Необхідну інформацію для складання платіжного календаря отримують з:

§ планів випуску та реалізації продукції;

§ калькуляції витрат на виробництво;

§ договорів про поставку предметів праці постачальниками підприємства,

§ встановлених на підприємстві строків виплати заробітної плати;

§ законодавчо встановлених строків сплати в бюджет та позабюджетні фонди податків та платежів;

§ кредитних договорів з банками;

§ виписки з рахунків підприємства у у банку;

§ облікових даних про стан дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства тощо.

Питання для самоперевірки

1. Дайте характеристику оперативного фінансового планування.

2. Мета та порядок складання платіжного календаря.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑