ТЕМА 8.7. Показники ефективності використання основних фондів

Основні терміни та поняття: фондоозброєність; фондомісткість; коефіцієнт оновлення; коефіцієнт вибуття; фондовіддача.

Основні виробничі фонди підприємств, які беруть участь у процесі виробництва, підлягають фізичному та моральному зносу, старіють, в ре­зультаті чого знижуються їх експлуатаційні можливості. Стан і викорис­тання основних виробничих фондів є важливою умовою, фактором забез­печення нормальних умов процесу виробництва та підвищення його ефек­тивності. Тому на підприємствах важливу роль грає проведення система­тичної оцінки стану основних фондів і аналіз ефективності їх використан­ня.

Показниками, що характеризують стан основних фондів та ефектив­ність їх використання, можуть бути такі, які характеризують:

• рівень забезпечення підприємства основними фондами;

• стан основних виробничих фондів;

• ефективність використання основних виробничих фондів.

До показників, що характеризують рівень забезпечення підприємства основними виробничими фондами, відносяться: питома вага основних виробничих фондів у майні підприємства; фондоозброєність і фондоміст­кість.

Питома вага вартості основних виробничих фондів у майні підприєм­ства визначається відношенням вартості цих фондів (за вирахуванням їх зносу) до вартості майна підприємства. Це співвідношення (коефіцієнт) повинно складати не менше 0,5.

У цьому випадку процес виробництва на підприємстві буде забезпе­чуватись нормальними основними виробничими фондами. Якщо ж спів­відношення (коефіцієнт) буде нижче 0,5, то на підприємстві буде загроза зривів нормального забезпечення процесу виробництва, а відповідно, не­виконання планів виробництва.

Фондоозброєність - показник, що характеризує рівень забезпеченості основними виробничими фондами промислово-виробничого персоналу підприємства. Розраховується фондоозброєність праці (ФОП), грн., за та­кою формулою:

Фоп = Свовф : ЧР,    (1)

Де СВ0вФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів;

Чр - середньоспискова чисельність робітників.

Зростання рівня фондоозброєності - шлях до підвищення продуктив­ності праці. Але, необхідно слідкувати за тим, щоб темпи росту фондоозб­роєності не випереджали темпи росту продуктивності праці.

Фондомісткість - показник, який характеризує рівень середньоріч­ної вартості основних виробничих фондів на одиницю вартості виробленої валової продукції. Розраховується фондомісткість продукції (фмп), грн., за такою формулою:

  ФМП = Свовф : Вп,   (2)

Де  Вп - вар­тість виробленої валової продукції.

Вважається нормальним, коли фондомісткість має тенденцію до зни­ження. Але зниження коефіцієнта фондомісткості повинно проходити не за рахунок зниження вартості основних виробничих фондів та зниження вартості виробленої валової продукції, а за рахунок більш низьких темпів росту вартості основних виробничих фондів порівняно з темпами росту вартості валової продукції.

Стан основних виробничих фондів характеризується такими показни­ками: коефіцієнтом оновлення; коефіцієнтом вибуття; коефіцієнтом при­росту; коефіцієнтом зносу; співвідношенням основних виробничих та не­виробничих фондів.

Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів - показник, який відображає частку знову введених цих фондів у звітному році у загальній їх вартості на кінець звітного року. Цей коефіцієнт показує рівень введення в експлуатацію нових основних виробничих фондів у вартісному виразі. Розрахунок коефіцієнта оновлення основних виробничих фондів (Ко) можна провести за такою формулою:

  К0= вфзв  :  вфкр,   (3)

Де вфзв - вартість знову введених в експлуатацію основних виробничих фондів у звітному році;

ВФКР - вартість основних виробничих фондів на кінець звітного року.

Збільшення коефіцієнта оновлення основних виробничих фондів - явище позитивне. Однак це збільшення повинно супроводжуватися ростом фондовіддачі цих фондів.

Коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів - показник, що відображає частку вибулих у звітному році фондів у загальній їх вартості на початок цього ж року. Цей коефіцієнт показує рівень вибуття фондів у зв'язку з їх фізичним і моральним зносом і непридатністю для подальшого використання у виробничому процесі. Розрахунок коефіцієнта вибуття (Кв) основних виробничих фондів проводиться за такою формулою:

Кв = ВФВ :  вфпр, (4)

Де вфв - вартість основних виробничих фондів, що вибули, у звітному році;

Вфпр - вартість основних виробничих фондів на початок звітного року.

Позитивним у роботі підприємства є стан, коли обсяг основних виро­бничих фондів, які вибули у звітному році, менший обсягу знову введених в експлуатацію цих фондів у цьому році.

Відносне збільшення основних виробничих фондів порівняно з їх ви­буттям у звітному році визначається розрахунком коефіцієнта їх приросту (кпр):

  КПР = (вфзв - вфв): вфкр,    (5)

Де вфзв, вфв, вфкр - вартість основних виробничих фондів: знову введе­них, тих, що вибули, і на кінець звітного року відповідно.

Ефективність використання таких виробничих фондів визначається розрахунком таких показників: фондовіддачі, рівня рентабельності фондів; розміру прибутку на одиницю середньорічної вартості фондів.

Фондовіддача основних виробничих фондів - показник, який відо­бражає обсяг валової (товарної) продукції у вартісному виразі на одиницю (гривню) середньорічної вартості основних виробничих фондів, які беруть участь у виробництві необхідного обсягу продукції. Цей показник є най­більш узагальнюючим показником, що характеризує ефективність викори­стання основних виробничих фондів.

Збільшення фондовіддачі основних виробничих фондів показує на підвищення ефективності їх використання, що є позитивним явищем в економіці підприємств. Для підвищення фондовіддачі основних виробни­чих фондів необхідно збільшувати обсяг виробництва валової (товарної) продукції за рахунок більш інтенсивного використання названих фондів, з одного боку, та знижувати середньорічну вартість цих фондів за рахунок ліквідації зношених, малопродуктивних та не використовуваних у вироб­ництві основних засобів, з іншого.

Рентабельність основних виробничих фондів - це відносний показ­ник, який характеризує рівень ефективності використання цих фондів. Розраховується він відношенням загального прибутку, отриманого за звіт­ний рік, до середньорічної вартості основних виробничих фондів за той самий рік. Розрахунок рівня рентабельності основних виробничих фондів (ровф), %, можна провести за такою формулою:

Ровф= (Пб :свовф) х100%,    (6)

Де ПБ - балансовий прибуток.

Абсолютним показником, що характеризує ефективність використан­ня основних виробничих фондів, є сума прибутку, яка приходиться на одиницю (гривню) середньорічної вартості цих фондів. Цей показник ві­дображає рівень окупності використаних у виробництві основних вироб­ничих фондів. Його розрахунок можна провести за формулою:

Збільшення суми прибутку, що припадає на одиницю (гривню) серед­ньорічної вартості основних виробничих фондів та підвищення рівня їх рентабельності, - одне з головних завдань підприємств у ринкових умовах господарювання.

Питання для самоперевірки

1. Що таке фондоозброєність і як вона визначається?

2. Що таке фондомісткість і як вона визначається?

3. Що характеризує коефіцієнт оновлення?

4. Як розраховується і, що характеризує коефіцієнт вибуття?

5. Що таке фондовіддача і як вона визначається?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑