ТЕМА 1.2. Поняття, сутність та склад фінансових ресурсів підприємств.

Основні терміни та поняття: З точки зору визначення фінансової діяльності як управлінської функції та її меж важливе значення має те, що розуміється під терміном “фінансові ресурси”. Так, виходячи з визначення фінансів як системи специфічних економічних відносин, в загальному можна відмітити, що фінансові ресурси – це централізовані та децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту та національного доходу і призначені для використання у відповідності з завданнями соціально-економічного розвитку суспільства і колективів окремих підприємств.

Централізовані грошові фонди зосереджуються у державі і являють собою загальнодержавні фінансові ресурси. Децентралізовані фонди грошових коштів, які використовуються в процесі фінансової діяльності, являють собою фінансові ресурси окремих юридичних та фізичних осіб.

Отже фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи та надходження, які знаходяться в розпорядженні суб’єкта господарювання та призначені для виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат по розширеному відтворенню та соціально-економічному стимулюванню працівників.

Формування фінансових ресурсів підприємства здійснюється за рахунок власних та запозичених коштів. Загальна сума фінансових ресурсів складається у кожного окремого підприємства з таких елементів:

· Власний капітал: статутний (пайовий) капітал, додатково вкладений капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток тощо;

· Забезпечення наступних витрат та платежів;

· Довгострокові зобов’язання;

· Поточні зобов’язання.

Так, власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.. Величина власного капіталу визначається як алгебраїчна сума його складових елементів:

- статутного капіталу,  який відображає зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства, або пайового капіталу,  який відображає суму пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

- додаткового капіталу,  який відображає суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

- іншого додаткового капіталу, що представляє суму дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу.

- резервного капіталу,  який відображає сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

- нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) – суми прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

- неоплаченого капіталу,  який відображає суму заборгованості власників (учасників) за внесками до капіталу.

- вилученого капіталу,  який показує фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

У деяких випадках в момент виникнення зобов’язання його сума ви­значається із застосуванням попередніх аналітичних чи експертних оцінок. Такі зобов’язання називають забезпеченнями наступних витрат та платежів. Наприклад, підприємство, яке реалізує продукцію з гарантією, бере на себе зобов’язання забезпечу­вати її ремонт або заміну протягом гарантійного терміну. Оскільки конкрет­на сума витрат та час їх виникнення залежать від майбутніх подій, у звітному періоді, коли була реалізована продукція, підприємство змушене створити відповідний резерв, виходячи з попереднього досвіду та прогнозних оцінок фахівців.

Довгострокові зобов’язання  включають до свого складу: довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов’язання; відстрочені податкові зобов’язання; інші довгострокові зобов’язання.

До поточних зобов’язань звичайно належать:

Ø заборгованість по розрахунках з бюджетом по податках та інших платежах;

Ø кредиторська заборгованість постачальникам і підрядчикам за отримані від них товари, роботи, послуги;

Ø заборгованість з оплати праці;

Ø заборгованість зі страхування;

Ø авансові платежі замовників;

Ø короткострокові кредити банку;

Ø нараховані до сплати дивіденди, відсотки тощо.

До складу останнього розділу пасиву балансу «Доходи майбутніх періодів» включаються суми доходів, нарахованих протягом поточного або попередніх звітних періодів, які будуть визнані у наступ­них звітних періодах. Наприклад, нарахований дохід за відсотками по одержано­му довгостроковому безвідсотковому векселю.

Здобути уявлення про те, яка сума фінансових ресурсів (власних та запозичених) є у розпорядженні підприємства на певну дату, можна, підрахувавши їх сальдовим балансом.

Фінансові ресурси; власний капітал; забезпечення наступних витрат та платежів; довгострокові зобов’язання; поточні зобов’язання; статутний капітал.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте поняття фінансових ресурсів підприємств та їх склад.

2. Дайте по елементну характеристику фінансових ресурсів підприємств.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑