ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕМА 1.1. Сутність, роль та функції фінансів підприємств

Основні терміни та поняття: фінанси підприємств; комерційний розрахунок; фінансові відносини; функції фінансів; сфера фінансів підприємств.

Задоволення потреб відтворення як на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремих юридичних осіб, окремих громадян відбувається за  допомогою грошей, шляхом створення цільових грошових фондів у відповідних структурних елементах народного господарства. Системою таких відносин і є фінанси – економічні відносини, за допомогою яких у грошовій формі, шляхом формування, розподілу та перерозподілу спеціальних централізованих та децентралізованих цільових фондів в державі здійснюються процеси розподілу національного багатства сукупного суспільного продукту і національного доходу з метою соціально-економічного розвитку держави.

Для розуміння поняття фінансів є дуже важливим є чітке розрізнення категорій гроші та фінанси.

Фінансова система України поєднує в собі централізовані (державні) фінанси та децентралізовані фінанси, тобто фінанси підприємств матеріальної та нематеріальної сфери діяльності, а також фінанси населення.

В структурі фінансових взаємозв’язків у фінансовій системі та народному господарстві держави фінанси підприємств займають вихідне, визначальне місце, так як обслуговують основну ланку суспільного виробництва, де створюються матеріальні та нематеріальні блага та формується переважна маса фінансових ресурсів країни.

При здійсненні господарської діяльності у підприємств різних форм власності та різних видів самої діяльності виникають різноманітні фінансові відносини. У складі фінансових відносин можна виділити такі групи відносно  однорідних грошових відносин:

1) внутрішньогосподарські відносини на підприємстві: 1- інвестиційні внески засновників та акціонерів до статутного капіталу підприємства; 2- виплата засновникам та акціонерам дивідендыв, повернення внесків до статутного капіталу тощо;

2) з ринком збуту товарів: 1 – отримання реалізаційного доходу (виручки) від продажу продукції, товарів, робіт та послуг; отримання від контрагентів штрафів, пені та неустойок за порушення договірних умов тощо; 2 -  сплата в адресу контрагентів штрафів, пені та неустойок за порушення договірних умов поставок продукції, робіт т та послуг тощо;

3) з ринком придбання основних та оборотних засобів: 1 -  оплата придбанних необоротних (основних засобів, нематеріальних активів тощо) та оборотних активів (сировини, матеріалів, палива, таварів тощо); орендна плата орендодавцям за користування певних видів їх активів тощо; 2 – отримання коштів за реалізацію необоротних та оборотних активів, що не являються предметом діяльності підприємства; отримання орендної плати від орендаря за користування ним тощо;

З ринком праці: 1 -  виплата заробітної плати та різних заохочувальних виплат працівникам підприємства;  2 -  транзитне отримання та перерахування до

Рис.1. Фінансові взаємовідносини підприємств з різними їх контрагентами.

Бюджетів різних рівнів  і різних цільових державних фондів податків, зборів та платежів, що сплачуються працівниками підприємства тощо;

4) з банками та іншими кредитними установами: 1 – отримання різних видів кредитів; отримання відсотків за грошовими коштами, що знаходяться на поточному рахунку у банку; отримання відсотків за депозитн7ими рахунками тощо; 2 -  повернення різних видів кредитів; сплата відсотків за різними видами кредитів; оплата різних послуг банків; внески за депозитними раххунками тощо

5) з бюджетом та державними цільовими фондами: 1 – отримання з бюджетів різних рівнів дотацій та субвенцій; цільове фінансування підприємства з бюджету тощо; 2 – сплата  прямих та непрямих податків, зборів, платежів; сплата штрафів та пені за порушення пов’язані з податковим законодавством держави тощо;

6) з валютним ринком: 1 – сплата національної валюти для її конвертаії у інозмену та, як результат, отримання іноземної валюти ; сплата іноземної  валюти для її конвертаії у національну та, як результат, отримання національної валюти ; 2 –  отримання національної валюти для її конвертаії у інозмену та, як результат, сплата підприємству іноземної валюти ; отримання іноземної  валюти для її конвертаії у національну та, як результат, сплата підприємству національної валюти ;

7) зі страховим ринком: 1 – сплата страхових внесків до різних страхових фондів тощо; 2 – отримання страхової суми при настанні страхового випадку тощо.

Перелічені види грошових відносин складають зміст фінансів підприємств, які можуть бути визначені як грошові відносини, які пов’язані з формуванням та розподілом грошових доходів та накопичень у суб’єктів господарювання та їх використанням на виконання зобов’язань перед фінансово-банківською системою держави та фінансування витрат по розширеному відтворенню, соціальному обслуговуванню та матеріальному стимулюванню працівників.

Отже, об’єктом фінансів підприємств є економічні відносини, пов’язані з рухом грошових коштів, формуванням та використанням різноманітних грошових фондів .

А суб’єктами фінансових відносин можуть бути різноманітні підприємства, банківські, страхові установи, бюджетні та позабюджетні фонди, аудиторські організації та інші суб’єкти господарювання, які є юридичними та фізичними особами.

Сферою фінансових відносин підприємств є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту. А саме, коли вартість суспільного продукту розподіляється на вартість матеріальних витрат С, вартість необхідного продукту V та вартість додаткового продукту M, формуються різні фонди грошових доходів.

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляються та виражають свою суть через такі функції:

· формування фінансових ресурсів підприємства у процесі його фінансово-господарської діяльності;

· розподіл, перерозподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства, його соціально-економічного розвитку;

· контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі розширеного відтворення.

Функціонування фінансів підприємств здійснюється з допомогою цілеспрямованою їх організацією. Під організацією фінансів розуміють форми, методи, способи формування та використання фінансових ресурсів підприємств, контроль за їх кругооборотом для досягнення економічних та соціальних цілей підприємства згідно з чинним законодавством.

В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок. Метою комерційного розрахунку є одержання максимального прибутку за мінімальних витрат капіталу та мінімально можливого ризику. Питання про те, що та для кого виробляти, за ринкових умов для підприємств визначається їх прибутком. Отже, організація фінансів підприємств – це застосування різноманітних економічних прийомів для досягнення максимального достатку підприємства за мінімальних витрат та ризиків.

Основними принципами реалізації комерційного розрахунку є:

Саморегулювання або фінансової незалежності, самофінансування, самоокупність, економічної відповідальності.

На організацію фінансів підприємств впливають такі фактори як організаційно-правові форми господарювання та сфера і характер діяльності  підприємств.

Різноманітність форм організаційно-правових форм господарювання впливає на особливості формування статутного капіталу на підприємстві, розподілу його прибутку, утворення грошових фондів, взаємовідносини  з бюджетом, банками тощо.

Закони України передбачають кілька варіантів такої організації , які представлено на рисунку.

Рис. 2.  Організаційно-правові форми господарювання в Україні.

Організація фінансів підприємств відображає галузеві особливості, специфіку виробництва, рівень його технічного забезпечення та технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив природно-кліматичних факторів на виробництво.

Питання для самоперевірки

1. Сформулюйте визначення фінансів підприємств.

2. Дайте характеристику фінансових відносин підприємств з їх контрагентами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑